dnes je 10.8.2020

Input:

Změny v evidenci tržeb platné pro rok 2019 a 2020

12.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.24 24/2019

Změny v evidenci tržeb platné pro rok 2019 a 2020

Tomáš Líbal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Šestnáct měsíců uplynulo od předložení vládního návrhu novely zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ZET) do zveřejnění ve Sbírce zákonů. Dne 9. října 2019 byla novela publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2019 Sb. Uvedeným zákonem je s účinností od 1. května 2020 novelizován i zákon o dani z přidané hodnoty, kdy dojde u některých plnění k přesunu do druhé snížené sazby daně.

Změny v ZET jednak reagují na Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16, kterým byla zrušena některá ustanovení ZET, a dále na praktické zkušenosti s cca tříletým fungováním evidence tržeb v České republice.

Účinnost jednotlivých ustanovení novely ZET je poměrně komplikovaná. Stručný přehled uvádím v následující tabulce.

Účinnost od Popis změny 
1. listopad 2019  
 • Omezení evidence tržeb na území České republiky

 • Upřesnění formálních náležitostí evidovaných tržeb

 • Vymezení odpovědnosti při pověření k evidování tržeb

 • Výjimky z evidence tržeb

 • Povinnost uvádět na účtence DIČ pro právnické osoby

 
1. únor 2020  Změny související s povolováním evidovat tržby ve zvláštním režimu evidence tržeb (tzv. papírová EET) a přípravou této evidence tržeb  
1. květen 2020  
 • Pravidla pro evidování tržeb ve zvláštním režimu

 • Zahrnutí i zbývajících poplatníků daně z příjmů, resp. tržeb do povinné evidence tržeb

 

1. ZMĚNY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2019

1.1. Omezení evidence tržeb na území České republiky – § 3 odst. 2 ZET

Předmětem evidence podle novely ZET jsou tržby uskutečněné na území České republiky. Předchozí právní úprava vyžadovala evidenci tržeb uskutečněných i v zahraničí. Z důvodu komplikovaného plnění evidence tržeb uskutečněných v zahraničí a v podstatě nemožnost kontroly ze strany Finanční správy, je novelou okruh evidovaných tržeb omezen na území České republiky.

1.2. Upřesnění formálních náležitostí evidovaných tržeb – § 5 ZET

Upřesňuje se, že evidenci podléhají i tržby v obdobné formě jako hrazené v hotovosti, tj. uskutečněné tzv. platebními prostředky pro omezenou síť. Jako příklad si můžeme uvést předplacené dárkové karty, poukazy, vouchery, elektronické peněženky, čipové karty apod., které lze využít pouze u úzce vymezeného okruhu dodavatelů (prodejců) nebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží či služeb. I po novele nejsou evidovanými tržbami platby uskutečněné platebními kartami, které vyloučil z EET Ústavní soud.

1.3. Vymezení odpovědnosti při pověření k evidování tržeb – § 8 a § 9 ZET

V případě, že poplatník pověří evidováním tržeb jiného poplatníka, vzniká pověřenému poplatníkovi povinnost a odpovědnost za plnění povinností podle ZET, tj. např. žádat o autentizační údaje, oznamovací a informační povinnosti podle ZET apod. Mohou si však ujednat, že některé povinnosti bude plnit pověřující poplatník. Při nepřímém zastupování nelze evidovat tržby ve zvláštním režimu.

1.4. Výjimky z evidence tržeb – § 12 ZET

Do ZET byly zapracovány výjimky z EET, původně upravené Nařízením vlády č. 376/2017 Sb., které zrušil Ústavní soud výše zmíněným Nálezem s účinností od 1. ledna 2019. Doplněny byly i některé další tržby, které se nebudou evidovat.

1. Evidenci nepodléhají tržby z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy:

 1. 87 Pobytové služby sociální péče,
 2. 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby.

Při zjišťování, zda tržby poplatníka patří do výše zmíněných kódů, doporučuji pracovat s Vysvětlivkami (CZ NACE). Ke stažení, nebo náhledu jsou k dispozici na webových stránkách Českého statistického úřadu.

2. Z EET jsou vyňaty tržby ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby. Jedná se např. o čerpání nabitého kreditu mobilního telefonu za telefonní hovory, SMS zprávy a jiné služby, např. jízdné v MHD. Povinná evidence těchto tržeb by znamenala vystavování desítek miliónů účtenek denně za každý hovor, nebo SMS zprávu. Vynětí z EET se týká pouze plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby. Hotovostní úhrada za tzv. nabití kreditu je evidovanou tržbou.

3. EET nepodléhají tržby z hazardní hry. Důvodem vynětí je v některých případech praktická nemožnost kontroly evidování tržeb. Finanční správa má jiné způsoby, jak zajistit kontrolu řádného zdaňování tržeb z hazardních her.

4. Tržby z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní nepodléhají povinné evidenci. Důvodem vynětí je prodej těchto služeb přes globální distribuční systémy, do kterých není možné zapracovat systém evidence tržeb. Tržby z obchodní letecké dopravy zahrnují jak tržby za letenky, poplatky za přepravu zavazadel nebo poštovné za přepravu zásilky, tak tržby např. za přednostní nástup do letadla, výběr sedadla, nebo za jídlo na palubě zaplacené předem.

5. Povinnost evidovat tržby se nevztahuje na těžce zrakově postižené fyzické osoby, držitele průkazu ZTP/P podnikající samostatně, nebo s obdobně postiženými zaměstnanci, či spolupracujícími osobami.

6. Do EET nespadají tržby z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.

1.5. Povinnost uvádět na účtence DIČ pro právnické osoby – § 20 ZET

Novela vrací do ZET povinnost uvádět na účtence DIČ, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo. Na fyzickou osobu se tedy uvedená povinnost nevztahuje, nicméně může uvádět své DIČ na účtence dobrovolně.

2. ZMĚNY ÚČINNÉ OD 1. ÚNORA 2020

2.1. Žádost o povolení zvláštního režimu evidence tržeb – § 11a ZET

Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, nebo poplatník daně z příjmů fyzických osob může požádat o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, pokud:

 1. není plátcem DPH,
 2. neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a
 3. výše jeho příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.

2.2. Blok účtenek – § 15a ZET

Ministerstvo financí bude vydávat bloky účtenek (100 kusů) pro zvláštní režim evidence a zajišťovat jejich distribuci jednotlivým správcům daně. Správci daně je budou předávat poplatníkům jedenkrát ročně v počtu podle povahy a rozsahu jejich činnosti. V odůvodněných případech předá správce daně poplatníkovi další bloky účtenek i před uplynutím 1 roku. Podmínky a postup pro převzetí bloku účtenek, nakládání s ním a jeho vrácení zveřejní správce daně.

3. ZMĚNY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2020

3.1. Pravidla pro evidování tržeb ve zvláštním režimu – § 9, § 23a - § 23c, § 25 ZET

 1. Tržby, k jejichž evidování je poplatník pověřen, nelze evidovat ve zvláštním režimu.
 2. Poplatník, který eviduje tržby ve zvláštním režimu je povinen:
  1. nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit účtenku z bloku účtenek s nejnižším pořadovým číslem obsahující údaje:
   • DIČ, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,

   • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má více než 1 provozovnu,

   • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, a

   • celkovou částku tržby v české měně,

  2. uschovat stejnopis účtenky do konce lhůty pro stanovení daně z příjmů (tj. minimálně 3 roky),
  3. za čtvrtletí, kdy zaevidoval tržbu (popř. opravu), je poplatník povinen podat do 20 dnů tiskopis (v listinné, popř. elektronické formě) „Oznámení o evidovaných tržbách”, kde je kromě obecných náležitostí podání povinen uvést:
   • své identifikační a kontaktní údaje,

   • označení provozovny, ve které jsou tržby uskutečněny, pokud má více než 1 provozovnu,

   • údaje týkající se účtenek a bloku účtenek a

   • údaje týkající se evidovaných tržeb (počet tržeb za dané dny, jejich výši při zohlednění oprav a storna),

  4. mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení ve znění: „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.”.

S ohledem na výše uvedený výčet povinností souvisejících s evidencí tržeb ve zvláštním režimu, nebude jeho povolení podle mého názoru pro poplatníka žádnou zásadní „výhrou”. I tato evidence bude poplatníka značně zatěžovat. Např. u malíře pokojů si moc neumím představit, že ve chvíli, kdy inkasuje od zákazníka hotovost za své služby, vyloví z tašky plné barev, válečků a štětek atd. blok účtenek a bude pátrat např. po přesném čase, aby vyplnil všechny povinné údaje na účtence. Čtvrtletně potom vyplňuje a odesílá na finanční úřad oznámení o evidovaných tržbách, kde uvádí počet tržeb za dané dny, jejich výši při zohlednění oprav a storna atd.

Tiskopis účtenky – zvláštní režim evidence tržeb1)

3.2. Zahrnutí i zbývajících poplatníků daně z příjmů, resp. tržeb do povinné evidence tržeb – § 37 ZET je zrušen

Ustanovení ZET § 37 upravuje postupné zapojování poplatníků, resp. tržeb z různých činností do evidence tržeb. Důsledkem jeho zrušení je, že se od 1. května 2020 vztahuje povinnost evidence tržeb na všechny poplatníky a na všechny jejich tržby, které naplňují podmínky pro jejich evidování. V následující tabulce si připomeňme jednotlivé fáze EET.

Fáze Datum zahájeníevidence tržeb Popis tržeb CZ-NACE 
1.  1. prosinec 2016  Ubytovací a stravovací služby  55, 56  
2.  1. březen 2017  Velkoobchod a maloobchod  45.1, 45.3, 45.446 a 47  
3.  1. květen 2020  Ostatní činnosti  -  

4. ZÁVĚR

Často se setkávám s dotazem, zda poplatník, který nemá žádné hotovostní tržby, veškeré přijaté částky inkasuje bezhotovostním převodem, či platebními kartami, se také musí nějakým způsobem registrovat k evidenci tržeb. Odpověď je jednoduchá. Veškeré povinnosti vyplývající ze ZET se na takového poplatníka nevztahují, tj. nežádá o autentizační údaje, neregistruje své provozovny apod. Výše uvedené platí samozřejmě i pro poplatníky, jejichž tržby spadají do tržeb vyloučených z EET, nebo nesplňujících i další podmínky evidovaných tržeb podle ZET.

Závěrem ještě jedno upozornění pro poplatníky, kteří již tržby evidují. Platnost certifikátu pro evidenci tržeb je omezena na dobu tří let. S ohledem na skutečnost, že stávající certifikáty byly získány většinou v listopadu 2016, resp. únoru 2017, bude jim v dohledné době končit platnost. Proto Finanční správa zveřejnila upozornění, aby si dotčení poplatníci včas vygenerovali certifikáty nové a nainstalovali je do svých pokladních zařízení.