dnes je 24.7.2021

Input:

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2021

23.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.1.1 Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová

Preddavkové obdobie v roku 2021 podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) začína prvým dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie”) za rok 2020.

Zákonom č. 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 416/2020 Z. z.”), sa v § 34 ods. 8 ZDP, v rámci rozširovania benefitov poskytovaných daňovníkom, s účinnosťou od 1. 1. 2022 zavádza oznamovacia povinnosť správcu dane o výške preddavkov na daň a splatnosti preddavkov na daň, ktoré je daňovník povinný platiť.

Povinnosť platiť preddavky na daň

V ustanovení § 2 písm. u) ZDP je pojem preddavok na daň definovaný ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Platenie preddavkov na daň je upravené v § 34, § 51c a v prechodných ustanoveniach ZDP.

Vznik povinnosti platiť preddavky na daň daňovníkom dane z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňovník”) závisí od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Podľa znenia ustanovenia § 34 ods. 1 ZDP preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 €. Pojem posledná známa daňová povinnosť je vymedzený v § 34 ods. 5 ZDP.

Podľa § 51c ZDP preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Z ustanovenia § 34 ods. 7 ZDP vyplýva, že správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa ZDP, alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa ZDP. Na postup správcu dane pri vrátení takto zaplatených preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň sa použijú ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”).

Preddavky na daň delíme na štvrťročné a mesačné:

  • Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

  • Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 €, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak. Tieto preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Ak pripadne deň splatnosti preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti sa v nadväznosti na § 27 ods. 4 ZSD daňového poriadku považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

Preddavkové obdobie

V zmysle § 34 ods. 1 ZDP preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Na trvanie preddavkového obdobia má vplyv skutočnosť, či:

  • daňovník má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania v súlade so znením § 49 ZDP,

  • posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja – v takomto prípade za posledný deň lehoty na podanie daňového priznania sa v nadväznosti na § 27 ods. 4 ZSD daňového poriadku považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

Napríklad, ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020, potom preddavkové obdobie po podaní daňového priznania za rok 2020 sa začne 1. 4. 2021 a skončí sa 31. 3. 2022, ale len v prípade, ak nebude mať daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania ani za rok 2021.

Na výšku preddavkov na daň má vplyv posledná známa daňová povinnosť vypočítaná podľa § 34 ods. 5 ZDP.

Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov na daň sa podľa § 34 ods. 5 ZDP rozumie daň vypočítaná:

  • zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v poslednom daňovom priznaní,

  • pri použití sadzby dane vo výške 19 %.

V preddavkovom období začínajúcom od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 v roku 2021 do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 v roku 2022 sa platia preddavky na daň podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej:

  • zo základu dane (ČZD) zisteného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v riadku 55 daňového priznania typu B za rok 2020 (MF/015567/2020-721), ďalej len „daňové priznanie typu B”,

  • pri použití sadzby dane vo výške 19 %.


Daňovníčka popri zamestnaní podniká na základe živnostenského oprávnenia a v roku 2020 dosiahla aj iné druhy príjmov, preto podáva daňové priznanie typu B. Syn študoval na vysokej škole dennou formou, v máji 2020 štúdium ukončil vykonaním štátnej záverečnej skúšky. Daňovníčka si dodatočne v daňovom priznaní uplatňuje za mesiace január až máj nárok na daňový bonus na vyživované dieťa podľa § 33 ZDP vo výške 113,60 € (22,72 € x 5 mesiacov), lebo splnila aj ďalšie podmienky na jeho uplatnenie.

V daňovom priznaní typu B má v príslušných riadkoch vyplnené nasledovné údaje:

Riadok Údaje Suma v € 
r. 40  Základ dane (ČZD) (r. 38 – r. 39)  9 352,80 €  
r. 55  Znížený ČZD z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období maximálne do sumy v r. 47 (r. 47 – r. 54)  30 600,55 €  
r. 65  Základ dane (ČZD) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP 2 500,00 €  
r. 93  Suma príspevkov alebo ich častí, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 11 a § 52zza ods. 2 ZDP -  
r. 97  Úhrn vyňatých príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP [základov dane (+) a daňových strát (-)]  -  
r. 117  Nárok na daňový bonus (na jedno dieťa alebo úhrn na viac vyživovaných detí) podľa § 33 ZDP 113,60 €  

V rámci údajov uvedených v daňovom priznaní typu B za rok 2020 výpočet poslednej známej daňovej povinnosti ovplyvňuje len suma uvedená v riadku 55 tohto typu daňového priznania:

Poslednou známou daňovou povinnosťou je daň vypočítaná sadzbou dane vo výške 19 % zo sumy 30 600,55 € (5 814,1045 €), čo po zaokrúhlení podľa § 47 písm. a) ZDP predstavuje 5 814,10 €.

Posledná známa daňová povinnosť predstavuje 5 814,10 €, čo je viac ako 5 000 € a menej ako 16 600 €, preto daňovníčka má povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 zo sumy 5 814,10 € (1 453,525 €), čo po zaokrúhlení podľa § 47 písm. b) ZDP predstavuje štvrťročne po 1 453,53 €.

Ak nebude mať daňovníčka predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020, bude v preddavkovom období od 1. 4. 2021 platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 453,53 €.


Ak by daňovníčka uvedená v predchádzajúcom príklade zaplatila v roku 2021 preddavok na daň za prvý štvrťrok vo výške 292,40 € v marci 2021 (vypočítaný z daňového priznania za rok 2019), preddavok na daň za druhý štvrťrok vo výške 1 453,53 € v júni 2021, preddavok na daň za tretí štvrťrok vo výške 1 453,53 € v septembri 2021, preddavok na daň za štvrtý štvrťrok 2021 vo výške 1 453,53 € v decembri 2021 a preddavok na daň za prvý štvrťrok 2022 vo výške 1 453,53 € v marci 2022 (vypočítané z daňového priznania za rok 2020), potom na úhradu dane daňovníčky za rok 2021, by sa započítali zaplatené preddavky na daň v sume 4 652,99 €, čo je 292,40 € za prvý štvrťrok 2021 a po 1 453,53 € za druhý, tretí a štvrtý štvrťrok 2021, pričom by to platilo aj vtedy, ak by tieto preddavky na daň boli zaplatené oneskorene, najneskôr však do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021.

Oznamovacia povinnosť správcu dane

Zákonom č. 416/2020 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 1. 2022 ust. § 34 ZDP doplnilo odsekom 8, podľa ktorého výšku preddavkov na daň splatných po lehote na podanie daňového priznania oznámi správca dane daňovníkovi najneskôr päť dní pred splatnosťou preddavku na daň, ak správca dane neuplatní postup podľa § 34 ods. 4 ZDP.

V súlade s predmetným ustanovením správca dane oznamuje daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie, výšku a splatnosť preddavkov na daň podľa § 34 ZDP splatných po lehote na podanie daňového priznania, a to najneskôr päť dní pred splatnosťou preddavku na daň. Výnimkou sú prípady, ak správca dane uplatnil postup podľa § 34 ods. 4 ZDP, t. j. na základe rozhodnutia určil daňovníkovi platenie preddavkov na daň inak.

Správca dane v súlade s predmetným ustanovením daňovníkovi prvýkrát oznámi výšku preddavkov na daň splatných v roku 2022 v preddavkovom