dnes je 4.4.2020
Input:

Zrušenie registrácie oprávneného spotrebiteľa elektriny v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.71 Zrušenie registrácie oprávneného spotrebiteľa elektriny v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov bližšie špecifikuje situácie, kedy správca dane, tzn. colný úrad má zákonné právo zrušiť registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odňať mu povolenie.

Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme vydané povolenie na oslobodenú elektrinu, ak opakovane použil elektrinu oslobodenú od dane používanú na kombinovanú výrobu elektriny a tepla a na prepravu osôb alebo nákladov vlakom, metrom, električkou, trolejbusom, elektrobusom alebo lanovkou, vykonávanú v rámci podnikania a na činnosti bezprostredne súvisiace s takouto prepravou a to na iný účel ako oslobodený a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave, alebo prestal spĺňať podmienky na účely oslobodenia elektriny od dane, ako aj keď požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely. Taktiež vtedy keď bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva, alebo bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva, ako aj keď vstúpil do likvidácie.

Colný úrad môže zrušiť registráciu oprávneného