dnes je 7.4.2020
Input:

Zrušenie registrácie oprávneného spotrebiteľa uhlia a zemného plynu

19.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.73 Zrušenie registrácie oprávneného spotrebiteľa uhlia a zemného plynu

Ing. Juraj Válek, PhD.

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov bližšie špecifikuje situácie, kedy správca dane, tzn. colný úrad má zákonné právo zrušiť registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a zemného plynu a odňať mu povolenie.

Colný úrad zruší registráciu a odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak oprávnený spotrebiteľ uhlia ak opakovane použil uhlie oslobodené od dane na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, na výrobu elektriny, na výrobu koksu a polokoksu, na prepravu osôb alebo nákladov vykonávanú v rámci podnikania v železničnej doprave alebo v riečnej doprave, na iný účel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave, alebo prestal spĺňať podmienky na účely oslobodenia uhlia od dane a tiež ak požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely. Správca dane registráciu zruší ak bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva, alebo ak bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o jej vyhlásení za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva. Tiež keď vstúpil do likvidácie, požiadal o odňatie povolenia na oslobodené uhlie, alebo v momente nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia, ako ja keď nepoužil povolenie na oslobodené uhlie na odber uhlia oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa jeho doručenia. Ak by mal viac povolení a nepoužil ani jedno v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ich doručenia, colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a odníme povolenia na oslobodené uhlie. Pričom pri zrušení registrácie ku dňu odňatia povolenia je povinný vykonať inventarizáciu zásob uhlia oslobodeného od dane a v lehote určenej colným úradom podať daňové priznanie a zaplatiť daň alebo so súhlasom správcu dane môže takéto uhlie dodať inému oprávnenému spotrebiteľovi uhlia, ktorý má povolenie na oslobodené uhlie.

Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa a odníme mu vydané povolenie, ak opakovane použil zemný plyn oslobodený od dane podľa § 31 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 609/2007 Z. z. podľa predmetného zákona, na iný účel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave, alebo ak prestal spĺňať podmienky na