Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zvláštní režim jednoho správního místa

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvláštní režim jednoho správního místa

Ing. Dana Langerová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


§ 110a až § 110zf ZDPH– Zvláštní režim jednoho správního místa

§ 10i ZDPH– Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

Do 2014 2015–26. 3. 2019 Od 27. 3. 2019 
V ZDPH platném do 31. 12. 2014 byla obsažena dvě speciální ustanovení týkající se stanovení místa plnění při poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Ustanovení § 10h odst. 1 písm. h), i) a j) ZDPH, ve znění platném do 31. 12. 2014, stanovovalo místo plnění při poskytnutí uvedených služeb zahraniční osobě nepovinné k dani, kdy místem plnění bylo místo, kde měla zahraniční osoba nepovinná k dani sídlo nebo místo pobytu. Ustanovení § 10i ZDPH, ve znění platném do 31. 12. 2014, stanovovalo místo plnění při poskytnutí uvedených služeb zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k dani.  S účinností od 1. 1. 2015 byl v díle ZDPH místo plnění doplněn zcela nový § 10i ZDPH, který stanoví místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby jakékoli osobě nepovinné k dani. Místem plnění je místo příjemce služby určené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty.  Ustanovení § 10i ZDPH doznává výrazné změny.
Nadále je místem plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani místo příjemce služby.  
Dle § 10i odst. 1 ZDPH při poskytnutí elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi osobě nepovinné k dani, která měla sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, bylo místem plnění tuzemsko. Dle § 10i odst. 2 ZDPH při poskytnutí telekomunikační služby nebo služby rozhlasového a televizního vysílání zahraniční osobou povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi osobě nepovinné k dani, která měla sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, se za místo plnění považovalo tuzemsko, pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě docházelo v tuzemsku. V ostatních případech poskytování uvedených vybraných služeb osobám nepovinným k dani, na které se nevztahovala dvě uvedená speciální ustanovení, se místo plnění stanovovalo dle základního pravidla obsaženého v ustanovení § 9 odst. 2 ZDPH. Místem plnění bylo místo, kde měla osoba poskytující službu sídlo, případně provozovnu, pokud byla služba poskytnuta prostřednictvím provozovny nacházející se v jiném místě než sídlo poskytovatele.  V souvislosti s uvedenou změnou při stanovení místa plnění při poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani má poskytovatel těchto služeb v případě, že jeho zákazníky jsou spotřebitelé z členských států EU, povinnost odvádět daň z přidané hodnoty v jednotlivých členských státech, ve kterých jsou tito zákazníci usazeni. Zvláštní režim jednoho správního místa nabízí jiné řešení, a to plnění povinností k dani z přidané hodnoty ze všech těchto služeb pouze v jednom členském státě EU. Poskytovatel uvedených vybraných služeb tak nemusí postupovat registrační řízení, podávání přiznání a placení daní v jednotlivých členských státech, ve kterých služby osobám nepovinným k dani poskytuje. Zaregistruje se k režimu jednoho správního místa v jednom členském státě EU (tzv. stát identifikace), ve kterém podává přiznání a vykazuje a platí daň ze všech plnění uskutečněných pro osoby nepovinné k dani v jednotlivých členských státech usazené (tzv. stát spotřeby). Daňová správa členského státu identifikace pak provádí výběr, evidenci a odvod vybrané daně do členských států spotřeby. V případě zvláštního režimu jednoho správního místa je v tuzemsku místně příslušným finanční úřad pro Jihomoravský kraj.  Nově je však nastaveno, že pokud danou službu poskytuje osoba, která má sídlo v jednom členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo má sídlo mimo území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě, pokud místo příjemce služby je v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba poskytující službu sídlo nebo provozovnu, a celková hodnota těchto služeb bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. 12. 2017 (256 530 Kč), je místem plnění místo, kde má poskytovatel služby sídlo. I v tomto případě se však poskytovatel plnění může rozhodnout, že místem plnění bude místo příjemce služby.
Dle směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. 12. 2017 lze uvedená pravidla aplikovat již od 1. 1. 2019 s odkazem na přímý účinek směrnice.  
Režim obdobný režimu jednoho správního místa již ZDPH obsažen byl, a to v ustanovení § 88 ZDPH, ve znění do 31. 12. 2014. Jednalo se o zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb, dle kterého zahraniční osoba povinná k dani, která neměla na území EU provozovnu a která nebyla povinna přiznat daň v tuzemsku ani v jiném členském státě z jiných plnění než z poskytnutí elektronické služby podle zvláštního režimu, mohla v případě, že poskytovala elektronicky služby osobám nepovinným k dani se sídlem nebo místem pobytu na území EU, využít zvláštní režim spočívající v odvodu daně v jednom zvoleném členském státě EU. Jednalo se tedy o režim, který mohly využít pouze osoby povinné k dani ze třetích zemí a pouze při poskytování elektronicky poskytovaných služeb za vymezených podmínek. Jelikož nová ustanovení režimu jednoho správního místa pojala i tuto oblast obsaženou v § 88 ZDPH, ve znění do 31. 12. 2014, bylo ustanovení § 88 s účinností od 1. 1. 2015 zrušeno.    

Komentář:

Úvodní ustanovení § 110a ZDPH vymezuje zvláštní režim jednoho správního místa jako režim mimo Evropskou unii (dále jen režim mimo EU) a režim Evropské unie (dále jen režim EU). Zvláštní režim jednoho správního místa může v tuzemsku použít osoba povinná k dani, která poskytuje telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani s místem plnění na území Evropské unie a splňuje v tuzemsku podmínky pro použití zvláštního režimu jednoho správního místa.

Podmínky použití režimu mimo EU v tuzemsku vymezuje § 110g ZDPH. Může jej použít osoba povinná k dani, která:

  • nemá na území Evropské unie sídlo ani provozovnu,

  • není ani nemá povinnost být registrována k dani z přidané hodnoty v žádném členském státě a

  • nepoužívá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho správního místa.

Režim mimo EU se v tuzemsku použije na všechny vybrané služby poskytnuté osobou, která používá tento režim.

Z uvedeného je zřejmé, že režim mimo EU není určen pro tuzemské osoby povinné k dani.

Podmínky použití režimu EU v tuzemsku vymezuje § 110h ZDPH. Může jej použít osoba povinná k dani, která:

  • má v tuzemsku sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo,

  • je plátcem nebo identifikovanou osobou a

  • nepoužívá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho správního místa.

Režim EU se v tuzemsku použije na všechny vybrané služby poskytnuté osobou, která používá tento režim, s výjimkou vybraných služeb poskytnutých s místem plnění v členském státě, ve kterém má sídlo nebo provozovnu.

Z uvedeného lze dovodit, že osoba povinná k dani, která má sídlo v tuzemsku, může při splnění uvedených podmínek režim EU použít, přičemž se k němu bude registrovat v tuzemsku.

Základní pojmy, vymezení uvedených služeb, způsob registrace, podávání přiznání, placení daně atd. lze ve velmi podrobné formě nalézt v ustanoveních § 110a až 110zf ZDPH.


Do 2014

Tuzemský plátce poskytuje službu, kdy umožňuje osobám nepovinným k dani ze Slovenska (soukromým osobám) stahování her do počítačů nebo mobilních telefonů. Místem plnění je dle § 9 odst. 2 ZDPH místo, kde má osoba poskytující službu sídlo, tedy tuzemsko. Daň z poskytované služby odvede plátce v tuzemském přiznání k DPH.

2015–26. 3. 2019

Při poskytování shodné služby v roce 2015 je dle § 10i ZDPH místem plnění místo příjemce služby, tedy Slovensko. Tuzemskému plátci vzniká povinnost se na Slovensku zaregistrovat a daň z poskytovaných služeb odvádět na Slovensku. Rozhodne-li se využít režimu jednoho správního místa, zaregistruje se do něj v tuzemsku a daň z plnění poskytovaných slovenským soukromým osobám bude přiznávat a platit Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, který zajistí přesun plateb slovenské finanční správě.

Od 27. 3. 2019

Při poskytování dané služby v roce 2019 je podstatné, zda hodnota poskytnutých služeb v roce 2018 překročila částku 10 000 EUR. Pokud ano, místo plnění je na Slovensku a postup je shodný jako v roce 2018. Pokud částku 10 000 EUR nepřekročila, je místem plnění dle § 9 odst. 2 ZDPH místo, kde má osoba poskytující službu sídlo, tedy tuzemsko. Daň z poskytované služby odvede plátce v tuzemském přiznání k DPH. I v tomto případě se však poskytovatel plnění může rozhodnout, že místem plnění bude Slovensko.