dnes je 19.1.2020
Najnovšie

Daň z nehnuteľností v roku 2020Garancia

17.1.2020, Ing. Iveta Ištoková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k tejto dani podávajú všetci tí daňovníci (fyzické osoby a právnické osoby) dane z nehnuteľností, ktorí v roku 2019 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty v režime call-off stock podľa § 8a a § 11a zákona o DPH od 1.1.2020Garancia

16.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zavedenie režimu call-off stock do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je implementáciou článkov 17a, 243 a 262 Smernice Rady EÚ č. 2018/1910, ktorou sa mení Smernica 2006/112/ES pokiaľ ide o ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Daň z motorových vozidielGarancia

15.1.2020, Ing. Antónia Parajková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Antónia Parajková; Ing. Ján Mintál Predmet dane Daň z motorových vozidiel je predmetom úpravy zákona č.  361/2014 Z. z.  o dani z motorových vozidiel o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel“). Predmetom dane z  ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Metodický pokyn k priradeniu prepravy tovaru pri reťazových transakciách v rámci územia EÚ podľa § 13a zákona o DPH od 1.1.2020Garancia

15.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmetom tohto metodického pokynu je posúdenie priradenia prepravy tovaru v reťazci dodaní podľa § 13a zákona o DPH. Pokiaľ ide o nové podmienky potrebné pre uplatnenie oslobodenia dodania tovaru odoslaného alebo prepraveného do miesta ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie rezervného fonduGarancia

14.1.2020, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivan Bulánek, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Ivan Bulánek; Ing. Ján Mintál Právna úprava tvorby rezervného fondu pre spoločnosti, ktoré vytvárajú základné imanie, je riešená v nasledovných ustanoveniach Obchodného zákonníka: § 67  zákona, ktorý upravuje všeobecné podmienky pre ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2019Garancia

14.1.2020, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ivana Redekyová; Ing. Eva Mihalíková; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Začiatok roka je každoročne spojený s povinnosťou daňovníka - fyzickej, ako aj právnickej osoby vysporiadať si svoje daňové záležitosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Stlačený zemný plyn podľa zákona o spotrebnej dani z energií v roku 2020Garancia

14.1.2020, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov stlačeným zemným plynom CNG je zemný plyn ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Metodický pokyn k postupu v prípade úmrtia fyzickej osoby, platiteľa dane podľa § 83 zákona o DPH v roku 2020Garancia

13.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH v § 83 ods. 1 a 2 upravuje postup osoby, ktorá pokračuje v živnosti po úmrtí fyzickej osoby, platiteľa dane, a to v nadväznosti na úpravu obsiahnutú v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Zaokrúhľovanie vypočítanej dane z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2019Garancia

13.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako správne zaokrúhlime vypočítanú daň z príjmov právnických osôb v hodnote 7 936,0491 € na dve desatinné miesta? Ing. Ivana Glazelová V nadväznosti na zmenu zaokrúhľovania s účinnosťou od 1. 1. 2020 v § 47 zákona o dani z príjmov došlo k vypusteniu ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Rada IASB navrhuje nový štandard pre všeobecné vykazovanie a zverejňovanie v účtovnej závierke v roku 2020Garancia

10.1.2020, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripomienkové obdobie je otvorené do 30. júna 2020. Rada sa rozhodla zamerať na štyri oblasti (medzisúčty a kategórie vo výkaze ziskov a strát, zlepšenie agregácie a dezagregácie, opatrenia riadenia výkonnosti a sprievodné zverejnenie v ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Účtovanie nájomného v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

14.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematiku nájmu majetku upravujú ustanovenia: - § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, - § 630 až 641 Obchodného zákonníka. Na nájomnú zmluvu sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka aj v prípade, že ju uzatvárajú medzi sebou ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Obstaranie a zaradenie automobilu vo firmeGarancia

1.1.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právne predpisy a súvisiace predpisy Problematikou obstarania a zaradenia automobilu do majetku firmy sa zaoberajú najmä: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov najmä v týchto ustanoveniach:   § 409 - 475 , v ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2018Archív

31.5.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Havarijné a zákonné poistenieArchív

17.1.2019, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má pri tuzemskom motorovom vozidle ten: kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Ponuka seminárov

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020 

21.1.2020, Bratislava, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako legálne ušetriť na daniach – základy daňového modelovania a aktuálny stav legislatívy pre rok 2020

12.2.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I. 

12.2.2020 - 14.2.2020, Bratislava, Ing. Jana Mundierová

Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2020

26.2.2020, Bratislava, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

27.2.2020, Bratislava, Ing. Hedviga Vadinová

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2020. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2020

6.4.2020 - 8.4.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela, Ivan Murko, JUDr. Svatopluk Galočík

Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

Reálne daňové kontroly

14.4.2020 - 15.4.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Daň z motorových vozidiel v roku 2020
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
január 2020
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2020 - daň z pridanej hodnoty


BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY