dnes je 19.11.2019
Najnovšie

Přípravné práce pro účetní závěrku - (předuzávěrkové operace)Garancia

18.11.2019, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizácia majetku a záväzkov Povinnosť vykonávať inventarizáciu na doloženie zostatkov jednotlivých položiek účtovnej závierky ukladá účtovným jednotkám zákon o účtovníctve (§ 29 a § 30 Zou). Cieľom inventarizácie je: kontrola vecnej správnosti účtovníctva ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Česko | Super

Legislativní rámec účetní závěrkyGarancia

15.11.2019, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislatívny rámec účtovnej závierky Legislatívna úprava Právny systém v Slovenskej republike je založený na kodifikovanom práve. Regulácia sa vykonáva pomocou zákonov, nariadení vlády, vyhlášok a ďalších právnych aktov. Základné právne normou pre všetky typy ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2017
Prístupné pre: Česko | Super

Výsledky prieskumu prijatia štandardov IFRS v roku 2019Garancia

15.11.2019, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o výsledkoch obsahuje údaje od viac ako 170 členských organizácií IFACu. Údaje ukazujú, že viac ako 90 % skúmaných jurisdikcií úplne alebo čiastočne prijalo IFRS. Väčšina jurisdikcií prijíma IFRS s priamym odkazom na štandardy alebo ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtová skupina 54 - Jiné provozní nákladyGarancia

14.11.2019, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 54 - Iné prevádzkové náklady účtová skupina 54 - Iné prevádzkové náklady Podľa vyhlášky č. 500/2002 Zb., Sa v tejto skupine zachytáva najmä zostatková cena pri predaji dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob, poskytnuté dary, zmluvné ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2016
Prístupné pre: Česko | Super

Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2020Garancia

14.11.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. januára 2020 bude platiť nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový bude aj maximálny vymeriavací základ na sociálne ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Záväzky z obchodného stykuGarancia

14.11.2019, Ing. Ján Bolgáč, Doc. RNDR. Darina Saxunová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Doc. RNDR. Darina Saxunová; Ing. Peter Horniaček Krátkodobý záväzok Zákon o účtovníctve: „záväzky sú vykázané ako krátkodobé, ak ich dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je počas normálneho ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Rozšírenie oslobodenia od dane zo závislej činnosti pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov od 1.1.2022Garancia

14.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena sa týka tohto ustanovenia ZDP : [ § 5 ods. 7 písm. r) ] Významnou zmenou, ktorou sa reaguje na požiadavky podnikateľskej verejnosti, je rozšírenie oslobodených nepeňažných plnení na strane zamestnanca. Na strane zamestnanca sa ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Podílové fondy a jejich odkup z hlediska daně z příjmůGarancia

14.11.2019, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podielové fondy a ich odkúpenie z hľadiska dane z príjmov V článku sa bližšie pozrieme na vymedzenie investičných fondov, fondov kolektívneho investovania a podielových fondov a uvedieme si príklady niektorých týchto fondov - ČSOB, Raiffeisenbank a investičná ...

Prístupné pre: Česko | Super

Fakturace od osoby bez živnostenského oprávněníGarancia

14.11.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fakturácia od osoby bez živnostenského oprávnenia Sme stavebná firma, fyzická osoba, platca DPH. Dostali sme faktúru od neplatca DPH, ktorý v minulosti podnikal v odbore vodoinstalatérství, ale teraz je v živnostenskom registri uvedené, že jeho živnostenské ...

Prístupné pre: Česko | Super

Práce při sklizni obilí - DPHGarancia

14.11.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce pri zbere obilia - DPH Je úrodu obilia práca spojená s nehnuteľností podľa § 10 CIVA, zákona o DPH? Odpoveď Podľa § 10 zákona o DPH je miestom plnenia pri poskytnutí služby vzťahujúce sa k nehnuteľnej veci miesto, kde sa nehnuteľná vec nachádza. Podľa ...

Prístupné pre: Česko | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2018Archív

31.5.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2018Archív

23.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Tvorba rezervného fonduGarancia

11.10.2017, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček Rezervný fond sa môže tvoriť dvomi spôsobmi: tvorba zákonného rezervného fondu pri vzniku spoločnosti, povinná tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku. A. Zákonný rezervný fond v spoločnosti s ručením obmedzeným ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie pôžičky medzi spoločníkom a s.r.o.Archív

14.10.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri poskytnutí pôžičky v princípe dochádza ku vzniku záväzkového vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Podmienky záväzkového vzťahu, ktorý vzniká zmluvou o pôžičke, sú predmetom úpravy § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. V zmysle týchto ustanovení veriteľ ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Ponuka seminárov

Reálne daňové kontroly

4.12.2019 - 5.12.2019, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2019

10.12.2019, Bratislava, Ing. Hedviga Vadinová

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019 

18.12.2019, Bratislava, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako legálne ušetriť na daniach – základy daňového modelovania a aktuálny stav legislatívy pre rok 2019

12.2.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I. 

12.2.2020 - 14.2.2020, Bratislava, Ing. Jana Mundierová

Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2019

26.2.2020, Bratislava, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019 

6.4.2020 - 8.4.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2019
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
november 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.11.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...


BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY
Živé vysielanie
On-line rozhovor