dnes je 16.5.2021

Input:

Prehľad platných IAS

30.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do roku 2005 boli štandardy vyžadované na úrovni národnej legislatívy iba v niektorých štátoch spravidla pre veľmi obmedzený okruh subjektov (napr. ak mali cenné papiere kótované na burze s cennými papiermi). 

Európska komisia v roku 2000 akceptovala návrh Výboru pre medzinárodné účtovné štandardy (IASC) prevziať do práva EÚ Medzinárodné účtovné štandardy (IAS) a prijala návrh legislatívnych zásad s názvom Stratégia finančného výkazníctva: Cesta vpred.

V nadväznosti na to bolo prijaté Nariadenie Rady (ministrov) a Európskeho parlamentu č. 1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem, ktorým sa stanovila:

a) povinnosť používať štandardy v prípade konsolidovanej účtovnej závierky spoločností, ktoré sú kótované na burze v členskom štáte EÚ od účtovného obdobia, ktoré sa začínalo 1. januára 2005 alebo neskôr, 

b) možnosť, aby členské štáty túto povinnosť rozšírili aj na iné subjekty.

Štruktúra štandardov: International Financial Reporting Standards – IFRS

Samotné štandardy sa do roku 2002 nazývali Medzinárodné účtovné štandardy (IAS) a tento názov sa dodnes ponechal pre tie štandardy, ktoré boli prijaté do roku 2001 a neboli doteraz zrušené. Štandardy prijaté od roku 2002 sa nazývajú Medzinárodné štandardy finančného vykazovania (IFRS). Analogicky došlo k zmene názvu interpretácií štandardov z Interpretácie Stáleho interpretačného výboru (SIC) na Interpretácie Výboru pre interpretácie Medzinárodného finančného vykazovania (IFRIC).

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy rozhodla, že sústavu medzinárodných štandardov finančného vykazovania budú tvoriť:

  • Štandardy

a) Medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards – IAS) publikované do r. 2002, ktoré sa budú novelizovať a postupne nahrádzať alebo rušiť,

b) Štandardy IFRS – publikované od roku 2003.

  • Interpretácie

a) vydávané do roku 2002 pod skratkou SIC, 

b) od roku 2003 pod skratkou IFRIC.

 

Štruktúra dokumentov súvisiaca s IFRS

1. Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky podľa IFRS – predstavuje teoretické východisko. 

2. Štandardy – predstavujú úpravu určitej oblasti (v rámci účtovnej závierky). 

3. Interpretácie – predstavujú riešenie špecifických problémov štandardov.

 

Inštitúcie podieľajúce sa na tvorbe účtovných štandardov

Medzi organizácie, ktoré sa zaoberajú účtovnými štandardami a ich interpretáciami patrí:

a) Nadácia výboru pre medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards Committee Foundation – IASCF),

b) Správna rada, 

c) Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards Board – IASB), 

d) Výbor pre medzinárodné interpretácie (International Financial Reporting Interpretation Committee – IFRIC),

e) Poradný výbor pre štandardy (Standards Advisory Council – SAC).

Podľa zákona o účtovníctve je uplatňovanie IFRS v Slovenskej republike záväzné pre:

a) konsolidované účtovné závierky všetkých podnikov od 1.1. 2005,

b) individuálne účtovné závierky podnikov vo verejnom záujme (banky, poisťovne, doplnkové dôchodkové poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, emitenti cenných papierov, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovaných trhoch v EÚ, vybrané veľké priemyselné podniky a i.), a to počnúc účtovným obdobím, ktoré začína 1. 1. 2006 a obchodných spoločností, ktoré najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňajú aspoň dve z týchto podmienok:

    • celková suma majetku presiahla 170 000 000 eur,
    • čistý obrat presiahol 170 000 000 eur,
    • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000.

Vzhľadom na to, že cieľom príspevku sú medzinárodné účtovné štandardy vydané ešte pod skratkou IAS a tieto sú stále v platnosti, v príspevku nebudeme používať v súčasnosti používanú skratku IAS / IFRS, ale iba skratku IAS.

 

Platné účtovné štandardy

IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky

Cieľom tohto štandardu je stanoviť zásady prezentácie riadnej účtovnej závierky v snahe zabezpečiť porovnateľnosť účtovných závierok jednotky s účtovnými závierkami minulých období a s účtovnými závierkami iných jednotiek. Na dosiahnutie tohto cieľa stanovuje tento štandard všeobecné požiadavky na prezentáciu účtovnej závierky, spôsob jej členenia a minimálne požiadavky na obsah účtovnej závierky. Vykazovaním, oceňovaním a zverejňovaním konkrétnych transakcií a udalostí sa zaoberajú iné štandardy a interpretácie.

IAS 2 – Zásoby

Cieľom tohto štandardu je stanoviť spôsob účtovania zásob. Kľúčovou otázkou pri účtovaní zásob je výška nákladov, ktoré sa majú vykazovať ako majetok a prenášať do budúceho obdobia, pokiaľ nie sú vykázané súvisiace výnosy. Tento štandard vysvetľuje postupy určenia obstarávacej ceny zásob a jej následného vykázania v rámci nákladov, vrátane prípadných znížení hodnoty na realizačnú hodnotu. Ďalej vysvetľuje tiež oceňovacie vzorce, ktoré sa používajú na určenie obstarávacej ceny zásob.

IAS 7 – Výkaz peňažných tokov

Cieľom tohto štandardu je vyžadovať poskytovanie informácii o historických zmenách v peňažných prostriedkoch a peňažných ekvivalentoch podniku prostredníctvom výkazu peňažných tokov, ktorý člení peňažné toky za obdobie na toky z prevádzkových, investičných a finančných činností.

IAS 8 – Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

Cieľom tohto štandardu je stanoviť kritériá výberu a zmeny v účtovných metódach vrátane účtovného spracovania a zverejňovania zmien v účtovných metódach, zmien v účtovných odhadoch a opráv chýb. Tento štandard má zvýšiť dôležitosť a spoľahlivosť účtovnej závierky jednotky, ako aj vzájomnú porovnateľnosť účtovných závierok jednotky za rôzne obdobia a porovnateľnosť s účtovnými závierkami iných jednotiek.

IAS 10 – Udalosti po vykazovanom období

Cieľom tohto štandardu je stanoviť:

a) kedy by mala jednotka upraviť svoju účtovnú závierku z dôvodu udalostí po súvahovom dni, a
b) požadované zverejnenia o dátume, kedy bola účtovná závierka schválená na zverejnenie, a o udalostiach po súvahovom dni.

Tento štandard tiež požaduje, aby jednotka nezostavovala svoju účtovnú závierku s uplatnením zásady nepretržitej činnosti, ak udalosti po súvahovom dni naznačujú, že predpoklad nepretržitej činnosti nie je náležitý.

IAS 11 – Zmluvy o zhotovení

Cieľom tohto štandardu je stanoviť účtovné zaobchádzanie s výnosmi a nákladmi, ktoré sa vzťahujú na zákazky s pokrytými nákladmi a ziskom. Pre podstatu činnosti vykonávanej pri zákazkách s pokrytými nákladmi a ziskom, dátum, kedy sa činnosť s pokrytými nákladmi a ziskom zákazky začala a dátum, kedy sa táto činnosť ukončila, obvykle spadajú do rôznych účtovných období. Preto hlavnou otázkou pri účtovaní zákaziek s pokrytými nákladmi a ziskom je alokácia výnosov zo zákazky a nákladov na zákazku do účtovného obdobia, v ktorom sa práce s pokrytými nákladmi a ziskom uskutočňujú. Tento štandard používa kritériá vykazovania stanovené v rámcovej osnove pre zostavovanie a prezentáciu účtovnej závierky s cieľom určiť, kedy by mali byť výnosy a náklady na zákazku vykázané vo výkaze ziskov a strát. Štandard tiež poskytuje praktický návod na použitie týchto kritérií.

IAS 12 – Dane z príjmov

Cieľom tohto štandardu je stanoviť spôsob účtovania daní z príjmov.

IAS 14 – Vykazovanie podľa segmentov 

nahradený IFRS 8

IAS 16 – Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Cieľom tohto