dnes je 30.7.2021

Input:

Prehľad platných IFRS

20.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

IFRS 1 – Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Cieľom tohto štandardu je zabezpečiť, aby prvá účtovná závierka podľa IFRS účtovnej jednotky, ako aj jej finančné výkazy v priebehu účtovného roka, na ktoré sa účtovná závierka vzťahuje, obsahovali kvalitné informácie, ktoré:

a) sú transparentné pre používateľov a porovnateľné za všetky prezentované obdobia,

b) poskytujú vhodný východiskový bod na účtovanie podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS), a

c) je možné vyhotoviť za náklady, ktoré neprevyšujú úžitok pre používateľov.

IFRS 2 – Platby na základe podielov

Cieľom tohto štandardu je stanoviť pravidlá pre finančné vykazovanie účtovnej jednotky v prípadoch, keď uskutoční transakciu s platbou na základe podielov. V tomto štandarde sa najmä vyžaduje, aby účtovná jednotka do svojho hospodárskeho výsledku a do zobrazenia svojej finančnej pozície premietla vplyv platieb na základe podielov vrátane nákladov súvisiacich s transakciami, pri ktorých sa zamestnancom poskytujú opcie na akcie.

IFRS 3 – Podnikové kombinácie

Cieľom tohto štandardu IFRS je špecifikovať finančné vykazovanie účtovnej jednotky v prípade, ak vykoná podnikovú kombináciu. V tomto štandarde sa najmä ustanovuje, že všetky podnikové kombinácie by sa mali účtovať uplatňovaním nákupnej metódy. Preto nadobúdateľ vykazuje identifikovateľný majetok, záväzky a podmienené záväzky nadobúdaného subjektu k dátumu akvizície v ich reálnej hodnote, a takisto vykazuje goodwill, ktorý sa následne namiesto amortizácie testuje na zníženie hodnoty.

IFRS 4 – Poistné zmluvy

Cieľom tohto štandardu je stanoviť finančné vykazovanie poistných zmlúv účtovnou jednotkou, ktorá takéto zmluvy vydáva (v tomto štandarde sa takáto účtovná jednotka označuje ako poisťovateľ) dovtedy, kým Rada nedokončí druhú etapu projektu zameraného na poistné zmluvy. V tomto štandarde sa vyžaduje najmä:

a) obmedzené vylepšenia účtovania poistných zmlúv poisťovateľmi,

b) zverejnenie, v ktorom sa identifikujú a vysvetľujú sumy v účtovnej závierke poisťovateľa vyplývajúce z poistných zmlúv, a ktoré pomôže užívateľom účtovnej závierky pochopiť výšku, načasovanie a neistotu budúcich peňažných tokov vyplývajúcich z poistných zmlúv.

IFRS 5 – Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností

Cieľom tohto štandardu je určiť účtovanie majetku držaného na predaj a prezentáciu a zverejňovanie ukončenia činností. V tomto štandarde sa vyžaduje najmä:

a) aby sa majetok, ktorý spĺňa kritériá na klasifikáciu ako držaný na predaj, oceňoval účtovnou hodnotou alebo, ak je nižšia, reálnou hodnotou zníženou o náklady na predaj a aby sa takýto majetok neodpisoval, a

b) aby sa majetok, ktorý spĺňa kritériá na klasifikáciu ako držaný na predaj, prezentoval osobitne priamo v súvahe a aby sa výsledky ukončených činností prezentovali osobitne v rámci výkazu ziskov a strát.

IFRS 6 – Prieskum a vyhodnocovanie nerastných zdrojov

Cieľom tohto štandardu je presne určiť spôsob finančného vykazovania na prieskum a vyhodnocovanie nerastných zdrojov.

Tento IFRS vyžaduje najmä:

a) čiastočné vylepšenia existujúcich účtovných postupov pre výdavky na prieskum a vyhodnocovanie,

b) aby účtovné jednotky, ktoré vykazujú majetok z prieskumu a vyhodnocovania, posudzovali takýto majetok na zníženie hodnoty v súlade s týmto štandardom a ocenili akékoľvek zníženie hodnoty v súlade s IAS 36 Zníženie hodnoty majetku,

c) zverejniť určujúce a vysvetľujúce hodnoty v účtovnej závierke vyplývajúce z prieskumu a vyhodnocovania nerastných zdrojov a pomôcť používateľom týchto účtovných závierok porozumieť hodnotám, načasovaniu a pravdepodobnosti budúcich peňažných tokov z akéhokoľvek vykázaného majetku z prieskumu a vyhodnocovania.

IFRS 7 – Finančné nástroje: zverejňovanie

Cieľom tohto IFRS je vyžadovať od účtovných jednotiek, aby vo svojich účtovných závierkach poskytovali