NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Nákup materiálu na skrášlenie budovy a výdavky na pracovný obed z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o DPHZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

4.7.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môžeme vynaložené výdavky daňovo uznať a odpočítať si daň na vstupe v nasledujúcich prípadoch? a) Nakupujeme muškáty a zeminu na účel skrášlenia balkónov pred vstupom do budovy. b) Máme podpísanú zmluvu s odberateľom na výrobu materiálu alebo dodanie služby. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Poľnohospodárske družstvo a účtovanie prenájmu v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

4.7.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poľnohospodárske družstvo má uzavreté nájomné zmluvy na prenájom pôdy od rôznych vlastníkov. Nájom v zmysle zmlúv je uzatvorený na obdobie 10 rokov. Družstvo nájomcom vypláca nájomné každý rok. Naša otázka je, či družstvo má zaúčtovať záväzok zo zmluvy na celú ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Zmeny v cestovných náhradách od 1. 3. 2015- 2. časťZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

3.7.2015, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
B. Zmeny vykonané v zákone o cestovných náhradách vo väzbe na dočasné pridelenie zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi 1. Spresnenie pojmu „iná fyzická osoba alebo právnická osoba“ ( § 1 ods. 1 ) Vo väzbe na doplnenie § 40 Zákonníka práce o  ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Daňová povinnosť platiteľa DPH pri nadobudnutí tovaru od poľskej firmyZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

3.7.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská firma, platiteľ DPH, kúpila od poľskej firmy IKEA tovar. IKEA napriek tomu, že slovenská firma je platiteľom DPH, vystavila faktúru s DPH a až na základe potvrdenia o prevezení tovaru na Slovensko vráti slovenskej firme DPH. Kedy a ako uplatniť DPH z ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Rada IASB dokončila preskúmanie implementácie štandardu IFRS 3 Podnikové kombinácieZámok

3.7.2015, Ing. Alena Palušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) vykonáva "po-implementačné preskúmanie" svojich nových štandardov a revidovaných štandardov dva roky po nadobudnutí ich účinnosti. Účelom tohto preskúmania je posúdiť, či nový štandard, prípadne zmeny už ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Účtovanie prijatého dobropisu v roku 2015 v podvojnom účtovníctvePri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

21.5.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod dobropisom vo všeobecnosti je potrebné rozumieť pripísanie určitej čiastky v prospech z dôvodu  vzniku následných skutočností. Ide teda o vystavený účtovný doklad z dôvodu poskytnutej, napr. bonifikácie, zľavy, uznania reklamácie, a pod. V tomto prípade ... celý článok
Súvisiace

Dňa 1. 7. 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o účtovníctve, novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a novely ďalších zákonovPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

20.5.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 6. mája 2015 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) - táto novela nadobudne účinnosť v troch etapách: Dňa 6. mája 2015 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a ... celý článok
Súvisiace

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ... celý článok
Súvisiace

Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015Pri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk.

26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok
Súvisiace

Účtovanie stravných lístkovPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ... celý článok
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 130/2015 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 11.6.2015 v čiastke č. 40)
  • 131/2015 Z.z. novela zák. č. 480/2002 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 11.6.2015 v čiastke č. 40)
  • 132/2015 Z.z. ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 11.6.2015 v čiastke č. 40)
  • 140/2015 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2015 v čiastke č. 44)
  • 147/2015 Z.z. ustanovuje základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny (vyšlo dňa: 30.6.2015 v čiastke č. 46)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
12.8.2015 - 14.8.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu!
17.7.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Zdenka Karak
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
17.6.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Osvojte si túto oblasť zdaňovania aj s riešením praktických príkladov... Prihláška tu!
17.6.2015 - 19.6.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu!
19.6.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Účtujete vo výrobnej firme? Tento seminár je určený práve Vám. Získajte kvalitné informácie súvisiace s účtovaním zásob, organizácie skladového hospodárstva, opravných položiek... Prihláška tu!
29.6.2015 - 30.6.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu!
22.6.2015 - 24.6.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
24.6.2015, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
14.9.2015, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
PARTNERI
www.skcu.sk www.humanet.sk www.money.sk
Baker Tilly Datamolino logo
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva