NOVINKA
Automobil v podnikaní

 

Daňový kalendár
máj 2017
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2017 - Daň z príjmov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Účtovanie stravných lístkov
Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% z ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa aktuálneho opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 1. decembra 2016, t. j. 4,50 €.
Zahraničná pracovná cesta
Zahraničná pracovná cesta podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení je čas pracovnej cesty v zahraničí vrátane výkonu práce v zahraničí do skončenia tejto cesty. Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty.
Prehľad štandardov IAS a …
Účtovné jednotky môžu použiť vo svojich účtovných závierkach tie štandardy IAS a IFRS, ktoré sú platné, prípadne je povolené ich skoršie použitie, a súčasne sú schválené v EÚ a zverejnené v Úradnom vestníku EÚ do dňa zostavenia účtovnej závierky.
Daňový preplatok
Daňový preplatok je zadefinovaný v § 2 písm. d) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“) a rozumie sa ním suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň
Top témy
Transferové oceňovanie vychádza z princípu tzv. nezávislého vzťahu a môžeme ho definovať ako postup stanovenia cien kontrolovaných transakcií uskutočňovaných závislými osobami tak, aby boli rovnaké, resp. podobné cenám v transakciách medzi nezávislými osobami.
Spoločnosť Google pomocou svojho reklamného systému Google AdWords poskytuje platené reklamné služby svojim zákazníkom.
Správe poplatky sa platia za úkony a konania správnych orgánov, na ktoré bol podaný podnet poplatníkom, a to v sume určenej v príslušnej položke sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. sa registrujú zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z/do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 tohto zákona. Osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa zdaniteľné osoby nestávajú platiteľmi dane.
Najnovšie
29
máj
Daňová licencia v roku 2017
Ing. Juraj Válek PhD. Daňovú licenciu musí každá firma platiť od 1. januára 2014, pričom sa jedná o minimálnu výšku dane, ktorú bude daňovník povinný zaplatiť, a to aj v prípade vykázania daňovej straty. Pričom výšku daňovej licencie si môžu znížiť spoločnosti, ...
26
máj
Náklady na likvidáciu z …
Ing Monika Ziškayová Naša spoločnosť vykonala so súhlasom prenajímateľa technické zhodnotenie budovy, v ktorej je v prenájme. So súhlasom prenajímateľa odpisuje dané technické zhodnotenie 20 rokov. V tomto roku došlo k ukončeniu nájmu a v zmysle nájomnej zmluvy ...
26
máj
Odstupné zamestnancovi z …
Ing Monika Ziškayová Vyplatené odstupné zamestnancovi nad rámec Zákonníka práce z pohľadu daňového výdavku u zamestnávateľa. Spoločnosť nemá uzatvorenú Kolektívnu zmluvu, pracovný pomer zamestnanca sa skončil z dôvodu zrušenia pracovného miesta. Pri skončení ...
26
máj
Podiely na zisku z hľadiska …
Ing. Monika Ziškayová Chcela by som Vás poprosiť o odpoveď na otázku týkajúcu sa podielov na zisku, nakoľko sa blíži obdobie schvaľovania výsledkov hospodárenia. Spoločnosť dosiahla za rok 2016 zisk. Z jeho časti vytvorí zákonný rezervný fond, časť použije na ...
25
máj
Opatrenia na podporu …
Ing. Peter Horniaček Do medzirezortného pripomienkového konania bol v predložený nelegislatívny materiál „Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý si za cieľ kladie v rôznych oblastiach zníženie regulačného zaťaženia a zlepšenie ...
25
máj
Je to už viac ako desať …
Ing. Alena Palušková Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva a ich implementácia je živo diskutovanou témou. Rozvoj svetovej ekonomiky, súčasne prebiehajúca globalizácia a proces vzájomnej konsolidácie si vyžiadali medzinárodnú harmonizáciu finančných ...
25
máj
Návrh zákona o účtovníctve …
Ing. Ivana Glazelová Predmetom návrhu zákona je zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve (Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016). Predkladaný návrh zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Navrhuje sa účinnosť ...
25
máj
Povinnosti podnikateľov pri …
Ing. Dušan Preisinger Na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) sa vytvoril, popri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr, ďalší verejne dostupný ...
24
máj
Účtovanie tvorby a použitia …
Ing. Eva Mihalíková Záznam z online rozhovoru na tému: Účtovanie tvorby a použitia rezerv v roku 2017 Otázka č.1: Je nejaká zmena pri účtovaní rezerv oproti roku 2016? Odpoveď č.1: Postup účtovania rezerv v roku 2017 zostáva rovnaký ako bol v roku 2016, ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Účtovníctvo zobrazuje javy, procesy ako aj výsledok hospodárenia v určenom čase, ktorým je účtovné obdobie jedného roka. Z uvedeného vyplýva, že údaje o pohyboch majetku, záväzkov, ktoré ovplyvňujú ich stavy ku koncu účtovného obdobia a údaje o nákladoch a  ...
Účtovanie colného dlhu v roku 2015
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
Smernica o zásadách a …
Ing. Mária Vépyová PhD. Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady vedenia a účtovania pokladnice   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah platnosti       ...
Zaúčtovanie došlej faktúry …
Naša spoločnosť obdržala faktúru s dátumom vystavenia 17.12.2014 na nákup mobilného telefónu (MT). Na tejto faktúre bol nasledovný rozpis: 1. Mobilný telefón 1 ks za cenu za MJ v sume 125 EUR, DPH v sume 25 EUR, celkom 150 EUR 2. Aktivačný ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: