Daňový kalendár
apríl 2016
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.4.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Registrácia bezplatných enovín
Registrácia bezplatných enovín
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.4.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 30.4.2016
 1 USD1,14 EUR (+0,01)
 1 GBP0,78 EUR (+0,01)
 1 PLN4,4 EUR (+0,01)
 1 CZK27,04 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník
Checklisty
Účtovné checklisty
Pripravované legislatívne zmeny


EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Účtovanie zmeniek v roku 2016Garancia

30.4.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmenka predstavuje cenný papier, vydaný v zákonom predpísanej forme a obsahu, ktorý má predovšetkým platobnú a úverovú funkciu. Náležitosti zmenky upravuje zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový. Podstatou zmenky je záväzok určitých osôb zaplatiť jej ...
celý článok

Preradenie motorového vozidla z podnikania do osobného užívania v roku 2016 (daňová povinnosť)Garancia

30.4.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Má preradenie majetku z podnikania do osobného užívania vplyv na daňovú povinnosť dane z príjmov podnikateľa, fyzickej osoby? Daňová povinnosť Obchodný majetok na účely podnikania je definovaný v § 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení ...
celý článok

Použitie obchodného majetku na osobnú potrebu podnikateľaGarancia

29.4.2016, prof. Ing. Anna Baštincová, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc.; Ing. Peter Horniaček Krátenie výdavkov Mnohí podnikatelia využívajú veci zaradené do obchodného majetku aj na svoje osobné potreby. Ak podnikateľ využíva hmotný a nehmotný majetok vložený do obchodného majetku nielen na ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Uplatňovanie daňového bonusu v roku 2016Garancia

29.4.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus je suma, ktorá znižuje daň z príjmov fyzických osôb, pričom sa mení vždy k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia a je platný do 31. decembra príslušného zdaňovacieho obdobia. Pred tým však platilo, že daňový bonus sa do 31. decembra 2014 ...
celý článok

Transferové oceňovanie v praxi (rôzne situácie v súvislosti s transferovým oceňovaním)Garancia

29.4.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
V predchádzajúcom príspevku sme si v skratke priblížili podstatu transferového oceňovania (ďalej len „TO“), princíp nezávislého vzťahu a vzťah závislosti medzi daňovými subjektmi podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( ...
celý článok

Inventarizačný zápisGarancia

29.4.2016, korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor V Z O R Inventarizačný zápis podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 20xx ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Cestovné náhrady - právne predpisyGarancia

28.4.2016, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová Pri popise účtovných prípadov súvisiacich s cestovnými náhradami a ich účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva sú aplikované tieto všeobecne záväzné právne predpisy: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Osobná potreba podnikateľa - právna úpravaGarancia

28.4.2016, prof. Ing. Anna Baštincová, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc.; Ing. Peter Horniaček Podnikateľ vynakladá peňažné prostriedky, ktoré získal z podnikateľskej a inej samostatnej zárobkovej činnosti nielen na rôzne výdavky súvisiace s touto činnosťou (napr. nákup zásob, nákup dlhodobého majetku, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Reklamné predmety z pohľadu DPH v roku 2016Garancia

28.4.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) predmetom dane okrem iného, je dodanie tovaru v tuzemsku, za protihodnotu. Ak pri dodaní tovaru nie je dohodnutá protihodnota, teda tovar je ...
celý článok

Účtovanie pohonných látok v jednoduchom účtovníctve v roku 2016Garancia

28.4.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednoduché účtovníctvo na rozdiel od podvojného účtovníctva je koncipované ako účtovníctvo daňové, ktoré vo svojej podstate vychádza z ustanovení zákona o dani z príjmov. Podstata jednoduchého účtovníctva spočíva v tom, že pokiaľ sa správne účtujú výdavky a  ...
celý článok
Najčítanejšie

Pripočítateľné a odpočítateľné položky v podvojnom účtovníctve v roku 2016Garancia

25.2.2016, Bc. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri zisťovaní základu dane u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva vychádza z výsledku hospodárenia (zisk alebo strata). Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov ...
celý článok

Špecifiká účtovných prípadov na základe účtovných dokladov - faktúrGarancia

28.3.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná jednotka je v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej ako zákon o účtovníctve) povinná účtovať účtovné prípady v účtovných knihách na základe účtovných dokladov, ktoré dokumentujú skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva. Faktúra ako ...
celý článok

Správne vyplnenie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH pri stavebných prácach od 1. 1. 2016Garancia

28.2.2016, Ing. Stanislav Krajčír IB Grant Thornton Consulting, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme firma, ktorej činnosť tvoria zväčša stavebné práce, kde od 1. 1. 2016 povinnosť platiť daň prechádza na príjemcu plnenia (kupujúceho). Moja otázka smeruje k tomu ak v rámci takejto dodávky spolu s prácami sa spotrebuje materiál - je zabudovaný, berie sa ...
celý článok

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Garancia

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ...
celý článok

Účtovanie stravných lístkovGarancia

15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 93/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 96/2016 Z.z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 98/2016 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 109/2016 Z.z. ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 117/2016 Z.z. novela vyhl. č. 169/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2016 v čiastke č. 22)
  • 121/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 10.3.2016 v čiastke č. 23)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: