NOVINKA
Prenos daňovej povinnosti Slovensko - Rakúsko

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
október 2017
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.10.2017 - DPH (registrácia)

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

Živé vysielanie
On-line rozhovor

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Zdaňovanie príjmov spoločníkov a …
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z týchto podielov na zisku (dividend) je vyplatený príjem neznížený o výdavky. Zrazením dane vyberanej zrážkou je daňová povinnosť daňovníka považovaná za splnenú a daňovník tieto príjmy už v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.
Účtovanie zákonného rezervného …
Podiel na zisku právnickej osoby možno určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade s Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Porušenie povinnosti vytvoriť alebo doplniť zákonný rezervný fond alebo nedeliteľný fond je dôvodom, aby súd na návrh štátneho orgánu alebo na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodol o zrušení spoločnosti.
Novela zákona o používaní …
Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“) bola vypracovaná Ministerstvom financií SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017.
Rada IASB navrhla zmeny a …
Dňa 12. septembra 2017 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) zverejnila navrhované zmeny a doplnenia štandardu IAS 8, s cieľom pomôcť subjektom určiť rozdiel medzi účtovnou politikou a účtovným odhadom.
Top témy
V súčasnosti prebieha proces medzirezortného pripomienkového konania k pripravovanej novele zákona o dani z príjmov, ktorá by mala vstúpiť do platnosti od 1. januára 2018. Táto pripravovaná novela prináša opäť ďalšie zmeny do transferového oceňovania.
Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) v prípade, ak sa pri dodaní tovaru, dodaní služby alebo pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu požaduje platba v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na eurá.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely daňového poriadku”) je pokračovaním plnenia Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2017 – 2018 a plnenia Programového vyhlásenia vlády SR na rok 2017.
Výška sumy životného minima je úzko spätá aj s veličinami ustanovenými v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Ide o výpočet nezdaniteľných častí základu dane (§ 11 ZDP), limitu zdaniteľných príjmov pre zvýšenie sadzby dane fyzickej osoby z 19 % na 25 % (§ 15 ZDP), výšky sumy daňového bonusu (§ 33 ZDP), limitu na podávanie daňového priznania (§ 32 ZDP) a tiež výpočtu výšky minimálnej dane (§ 46a ZDP).
Najnovšie
19
oct
Investiční certifikát - účtování
Investičné certifikát - účtovanie S. ro investovala 2 mil. Sk do nákupu investičných certifikátov v marci 2017. Podkladovým aktívom je vývoj kurzu za 12 mesiacov (13. 3. 2018). Investičné certifikáty nie sú úročené, výnos alebo strata budú realizované ...
19
oct
Nadácia IFRS vydala správu z …
Ing. Alena Palušková Dňa 05. októbra 2017 Nadácia IFRS Foundation vydala správu z prípadovej štúdie zameranej na zlepšenie komunikácie vo finančnom výkazníctve a zrozumiteľnejšie zverejňovanie informácií. Správa z prípadovej štúdie skúma šesť spoločností z ...
18
oct
Použitie rezervného fondu
Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček Rezervný fond slúži na  vykrytie strát alebo nepriaznivého hospodárenia obchodnej spoločnosti. Rezervný fond sa vytvára z toho dôvodu, že prípadné straty spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti nie sú ...
18
oct
Samostatné hnuteľné veci a súbory …
Ing. Zdenka Kováčová; Ing. Peter Horniaček Samostatné hnuteľné veci - § 22 ods. 2 písm. a) ZDP Za hmotný majetok odpisovaný sú považované tie samostatné hnuteľné veci, ktoré podľa ZDP a PUP spĺňajú súčasne všetky 3 nasledovné podmienky: musia mať samostatné ...
18
oct
Snídaně pro zaměstnance zdarma a …
Raňajky pre zamestnancov zdarma a daňové dopady Doteraz mali iba zamestnancov za osemhodinovú pracovnú smenu nárok na cenovo zvýhodnený obed (55% ceny obeda bez DPH uplatňujeme ako daňovo uznateľný náklad, z časti obeda platia osoby odvádzame DPH). Novo bude vo ...
18
oct
Test ke změnám v zákoně o daních z …
Test k zmenám v zákone o daniach z príjmov s účinnosťou od 1. 7. 2017 Nižšie uvedený test sa týka noviniek v zákone o daniach z príjmov zavedených novelou č. 170/2017 Zb. Vyberte z troch uvedených odpovedí jedinú správnu. Správne riešenie nájdete v závere testu. ...
18
oct
Změny v uplatňování zákona o DPH u …
Zmeny v uplatňovaní zákona o DPH v spoločnosti Ak je novela zákona o DPH myslená vážne a dochádza ku skutočnému zrušenie úpravy registrácie a postupov pri správe dane v spoločnosti (združení bez právnej subjektivity), musí sa podnikatelia doteraz fungujúci ako ...
18
oct
Nová daň z poistenia v roku 2017
Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR prostredníctvom portálu právnych predpisov informovalo v tomto mesiaci, že pripravuje nový zákon o dani z poistenia. Ministerstvo financií SR prostredníctvom portálu právnych predpisov informovalo v tomto ...
17
oct
Komentár k ZP § 171 Pracovné …
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. § 171 (1) Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných podmienok. Pri riešení dôležitých otázok týkajúcich ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Účtovníctvo zobrazuje javy, procesy ako aj výsledok hospodárenia v určenom čase, ktorým je účtovné obdobie jedného roka. Z uvedeného vyplýva, že údaje o pohyboch majetku, záväzkov, ktoré ovplyvňujú ich stavy ku koncu účtovného obdobia a údaje o nákladoch a  ...
Účtovanie stravných lístkov
Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ...
Daň z motorových vozidiel - …
Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček Daň z motorových vozidiel (zaplatená) je daňovo uznaným výdavkom, preto v peňažnom denníku sa účtuje celkom ako „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov“ v druhovom členení v stĺpci „ostatné ...
Zaúčtovanie došlej faktúry - …
Naša spoločnosť obdržala faktúru s dátumom vystavenia 17.12.2014 na nákup mobilného telefónu (MT). Na tejto faktúre bol nasledovný rozpis: 1. Mobilný telefón 1 ks za cenu za MJ v sume 125 EUR, DPH v sume 25 EUR, celkom 150 EUR 2. Aktivačný ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: