NOVINKA
Refakturácia ubytovania z pohľadu DPH v roku 2017

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
november 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.11.2017 - DPH (registrácia)

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

Živé vysielanie
On-line rozhovor

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Novela zákona o používaní …
Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“) bola vypracovaná Ministerstvom financií SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017.
Účtovanie zákonného rezervného …
Podiel na zisku právnickej osoby možno určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade s Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Porušenie povinnosti vytvoriť alebo doplniť zákonný rezervný fond alebo nedeliteľný fond je dôvodom, aby súd na návrh štátneho orgánu alebo na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodol o zrušení spoločnosti.
Rada IASB navrhla zmeny a …
Dňa 12. septembra 2017 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) zverejnila navrhované zmeny a doplnenia štandardu IAS 8, s cieľom pomôcť subjektom určiť rozdiel medzi účtovnou politikou a účtovným odhadom.
Zdaňovanie príjmov spoločníkov a …
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z týchto podielov na zisku (dividend) je vyplatený príjem neznížený o výdavky. Zrazením dane vyberanej zrážkou je daňová povinnosť daňovníka považovaná za splnenú a daňovník tieto príjmy už v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.
Top témy
Schválený návrh zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účinnosť novely zákona je od 1. januára 2018.
Pri podieloch vyplácaných zo zisku je potrebné brať do úvahy skutočnosť, z ktorého zdaňovacieho obdobia je zisk vykázaný.
Novela daňového poriadku schválená parlamentom prinesie reformu daňového tajomstva. Cieľom tejto reformy je zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňovníkov.
Výška sumy životného minima je úzko spätá aj s veličinami ustanovenými v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Ide o výpočet nezdaniteľných častí základu dane (§ 11 ZDP), limitu zdaniteľných príjmov pre zvýšenie sadzby dane fyzickej osoby z 19 % na 25 % (§ 15 ZDP), výšky sumy daňového bonusu (§ 33 ZDP), limitu na podávanie daňového priznania (§ 32 ZDP) a tiež výpočtu výšky minimálnej dane (§ 46a ZDP).
Najnovšie
16
nov
Zamestnanec na daňové účely
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová Zamestnancom na daňové účely sa rozumie každý príjemca príjmov zo ZČ. Je to nielen zamestnanec v podľa  ZP , ale napr. aj konateľ a spoločník s. r. o., ak poberá príjem za prácu pre spoločnosť, športovec, žiak, študent, ...
16
nov
Prodej nemovité věci v rámci exekuce
Predaj nehnuteľnej veci v rámci exekúcie Chceli by sme Vás požiadať o konzultáciu k novele zákona o DPH, ktorá s účinnosťou od 1. 7. 2017 zaviedla režim prenesenia daňovej povinnosti pri dodaní nehnuteľnej veci predaný dlžníkom uznaným súdom v konaní o nútenom ...
16
nov
Nákup a prodej léků
Nákup a predaj liekov Česká firma, platca DPH, so sídlom v SR nakupuje a predáva lieky. Prebiehajú transakcie - nákup liekov na slovenský, Slovinsku, v Číne a predaj do 3. zeme - Azerbajdžanu. Tovar vo všetkých prípadoch nejde cez SR, je prepravený priamo zo ...
16
nov
Informácia k postupu pri …
Ing. Ivana Glazelová Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí sa na účely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej zákon o ERP) rozhodnú pre registráciu virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej VRP) z dôvodu ...
16
nov
Návrh zmien v postupoch účtovania …
Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa menia a dopĺňajú postupy účtovania pre podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva. Ministerstvo financií SR predložilo do ...
15
nov
Konsignačný sklad z pohľadu DPH
Ing. Ján Mintál Konsignačný sklad predstavuje sklad zásob, nachádzajúci sa u osoby, ktorá nemá k týmto zásobám vlastnícke právo - napr. pri Tovar je až do okamihu odberu alebo zaplatenia vo vlastníctve dodávateľa, ktorý nesie všetky riziká a je tiež obvykle ...
15
nov
Komentár k ZP § 180 Všeobecná …
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. § 180 Zamestnanec, ktorý je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ním spôsobenú, len ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť následky svojho konania. Zamestnanec, ktorý sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, ...
15
nov
Peňažné hotovosti v cudzej mene
Ing. Viera Kaletová; Ing. Peter Horniaček Stav a pohyb peňazí v hotovosti a ich ekvivalentov, z ktorých sa dá čerpať a sú fyzicky v držbe účtovnej jednotky, sa účtuje v účtovej skupine 21 - Peniaze a to na účtoch: 211 - Pokladnica, 213 - Ceniny. Na účte ...
15
nov
Mzdy
Ing. Viera Mezeiová - č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn.n.p. ( ZP ) - č. 595/2003 Z. z. zákon o dani z príjmov v zn.n.p. ( ZDP ) ------------------------------------------------------------------------------ - č. 553/2003 Z. z. - zákon o odmeňovaní ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy          Číslo smernice          ...
Zaúčtovanie došlej faktúry - …
Naša spoločnosť obdržala faktúru s dátumom vystavenia 17.12.2014 na nákup mobilného telefónu (MT). Na tejto faktúre bol nasledovný rozpis: 1. Mobilný telefón 1 ks za cenu za MJ v sume 125 EUR, DPH v sume 25 EUR, celkom 150 EUR 2. Aktivačný ...
Účtovanie časového rozlíšenia v …
Účtovníctvo zobrazuje javy, procesy ako aj výsledok hospodárenia v určenom čase, ktorým je účtovné obdobie jedného roka. Z uvedeného vyplýva, že údaje o pohyboch majetku, záväzkov, ktoré ovplyvňujú ich stavy ku koncu účtovného obdobia a údaje o nákladoch a  ...
Smernica o obehu účtovných …
Ing. Jitka Meluchová; PhD.; Ing. Ivana Glazelová; korektúra: Ing. Tomáš Janoušek; Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská; Baker Tilly Slovakia; Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Obeh ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: