dnes je 22.7.2024

Input:

151/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

151/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. júna 2024
o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca
Vláda Slovenskej republiky podľa § 36a ods. 6 a 18 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) nariaďuje:
§ 1
(1) Príspevok za ubytovanie odídenca (ďalej len „príspevok”) v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 písm. a) zákona sa poskytuje vo výške päť eur za jednu noc ubytovania odídenca.
(2) Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 písm. a) a táto nehnuteľnosť má
a) jednu obytnú miestnosť1) a súhrnná suma poskytovaných príspevkov by presiahla 390 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 390 eur za kalendárny mesiac,
b) dve obytné miestnosti a súhrnná suma poskytovaných príspevkov by presiahla 540 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 540 eur za kalendárny mesiac,
c) tri obytné miestnosti a súhrnná suma poskytovaných príspevkov by presiahla 720 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 720 eur za kalendárny mesiac,
d) štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma poskytovaných príspevkov by presiahla 900 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 900 eur za kalendárny mesiac.
(3) Príspevok v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 písm. b) a c) zákona sa poskytuje vo výške šesť eur za jednu noc ubytovania odídenca.
§ 2
(1) Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (ďalej len „zmluva”) obsahuje najmä
a) identifikačné údaje oprávnenej osoby,
b) identifikačné údaje odídenca alebo odídencov, ktorým sa poskytuje ubytovanie podľa tejto zmluvy,
c) označenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi,
d) počet obytných miestností nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 písm. a) zákona alebo celkovú ubytovaciu kapacitu nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 písm. b) a c) zákona,
e) práva a povinnosti zmluvných strán,
f) dohodnutú dobu ubytovania,
g) číslo účtu v tvare IBAN oprávnenej osoby v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa jej poskytne príspevok, ak má takýto účet zriadený,
h) vyhlásenie oprávnenej osoby
1. o bezodplatnosti poskytovaného ubytovania,
2. že ide o nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie, ktorá spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,2) alebo že ide o nehnuteľnosť, ktorá spĺňa požiadavky na ubytovacie zariadenia podľa osobitného predpisu,3)
3. že nepoberá iné peňažné plnenie za poskytovanie ubytovania odídencovi,
4. že odídenec, ktorému poskytuje ubytovanie, nie je jej blízkou osobou,
i) vyhlásenie odídenca, že
1. sa mu neposkytuje ubytovanie v azylovom zariadení,
2. berie na vedomie, že sa na neho vzťahujú povinnosti podľa § 36a ods. 10 zákona,
3. nie je na území Slovenskej republiky vlastníkom ani
} ?>