dnes je 19.6.2024

Účtová osnova

Účtová osnova pre podnikateľov

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok

01 - Dlhodobý nehmotný majetok

012 - Aktivované náklady na vývoj

013 - Softvér

014 - Oceniteľné práva

015 - Goodwill

019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný

021 - Stavby

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

025 - Pestovateľské celky trvalých porastov

026 - Základné stádo a ťažné zvieratá

029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný

031 - Pozemky

032 - Umelecké diela a zbierky

04 - Obstaranie dlhodobého majetku

041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku

05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

06 - Dlhodobý finančný majetok

061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou

063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely

065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

066 - Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

067 - Ostatné pôžičky

069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

073 - Oprávky k softvéru

074 - Oprávky k oceniteľným právam

075- Oprávky ku goodwillu

079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

081 - Oprávky k stavbám

082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

085 - Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

09 - Opravné položky k dlhodobému majetku

091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku

098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

41 - Základné imanie a kapitálové fondy

411 - Základné imanie

412 - Emisné ážio

413 - Ostatné kapitálové fondy

414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov

419 - Zmeny základného imania

42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

421 - Zákonný rezervný fond

422 - Nedeliteľný fond

423 - Štatutárne fondy

427 - Ostatné fondy

428 - Nerozdelený zisk minulých rokov

429 - Neuhradená strata minulých rokov

43 - Výsledok hospodárenia

431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

45 - Rezervy

451 - Rezervy zákonné

459 - Ostatné rezervy

46 - Bankové úvery

461 - Bankové úvery

47 - Dlhodobé záväzky

471 - Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

472 - Záväzky zo sociálneho fondu

473 - Vydané dlhopisy

474 - Záväzky z nájmu

475 - Dlhodobé prijaté preddavky

476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky

478 - Dlhodobé zmenky na úhradu

479 - Ostatné dlhodobé záväzky

48 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

49 - Fyzická osoba - podnikateľ

491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa

Účtová trieda 1 - Zásoby

11 - Materiál

111 - Obstaranie materiálu

112 - Materiál na sklade

119 - Materiál na ceste

12 - Zásoby vlastnej výroby

121 - Nedokončená výroba

122 - Polotovary vlastnej výroby

123 - Výrobky

124 - Zvieratá

13 - Tovar

131 - Obstaranie tovaru

132 - Tovar na sklade a v predajniach

133 - Nehnuteľnosť na predaj

139 - Tovar na ceste

19 - Opravné položky k zásobám

191 - Opravné položky k materiálu

192 - Opravné položky k nedokončenej výrobe

193 - Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby

194 - Opravné položky k výrobkom

195 - Opravné položky k zvieratám

196 - Opravné položky k tovaru

Účtová trieda 2 - Finančné účty

21 - Peniaze

211 - Pokladnica

213 - Ceniny

22 - Účty v bankách

221 - Bankové účty

23 - Bežné bankové úvery

231 - Krátkodobé bankové úvery

232 - Eskontné úvery

24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci

241 - Vydané krátkodobé dlhopisy

249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

25 - Krátkodobý finančný majetok

251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie

252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie

255 - Vlastné dlhopisy

256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere

259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku

26 - Prevody medzi finančnými účtami

261 - Peniaze na ceste

29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtová trieda 5 - Náklady

50 - Spotrebované nákupy

501 - Spotreba materiálu

502 - Spotreba energie

503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

504 - Predaný tovar

505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám

507 - Predaná nehnuteľnosť

51 - Služby

511 - Opravy a udržiavanie

512 - Cestovné

513 - Náklady na reprezentáciu

518 - Ostatné služby

52 - Osobné náklady

521 - Mzdové náklady

522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti

523 - Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

524 - Zákonné sociálne poistenie

525 - Ostatné sociálne poistenie

526 - Sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľa

527 - Zákonné sociálne náklady

528 - Ostatné sociálne náklady

53 - Dane a poplatky

531 - Daň z motorových vozidiel

532 - Daň z nehnuteľnosti

538 - Ostatné dane a poplatky

54 - Iné náklady na hospodársku činnosť

541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

542 - Predaný materiál

543 - Dary

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

546 - Odpis pohľadávky

547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť

549 - Manká a škody

55 - Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku

551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

555 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

557 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

56 - Finančné náklady

561 - Predané cenné papiere a podiely

562 - Úroky

563 - Kurzové straty

564 - Náklady na precenenie cenných papierov

565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok

567 - Náklady na derivátové operácie

568 - Ostatné finančné náklady

569 - Manká a škody na finančnom majetku

59 - Dane z príjmov a prevodové účty

591 - Splatná daň z príjmov

592 - Odložená daň z príjmov

595 - Dodatočné odvody dane z príjmov

596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy

31 - Pohľadávky

311 - Odberatelia

312 - Zmenky na inkaso

313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere

314 - Poskytnuté preddavky

315 - Ostatné pohľadávky

316 - Čistá hodnota zákazky

32 - Záväzky

321 - Dodávatelia

322 - Zmenky na úhradu

323 - Krátkodobé rezervy

324 - Prijaté preddavky

325 - Ostatné záväzky

326 - Nevyfakturované dodávky

33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

331 - Zamestnanci

333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom

335 - Pohľadávky voči zamestnancom

336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

34 - Zúčtovanie daní a dotácií

341 - Daň z príjmov

342 - Ostatné priame dane

343 - Daň z pridanej hodnoty

345 - Ostatné dane a poplatky

346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu

347 - Ostatné dotácie

35 - Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu

351 - Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie

354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia

36 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu

361 - Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

368 - Záväzky voči účastníkom združenia

37 - Iné pohľadávky a iné záväzky

371 - Pohľadávky z predaja podniku

372 - Záväzky z kúpy podniku

373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

374 - Pohľadávky z nájmu

375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov

376 - Nakúpené opcie

377 - Predané opcie

378 - Iné pohľadávky

379 - Iné záväzky

38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

381 - Náklady budúcich období

382 - Komplexné náklady budúcich období

383 - Výdavky budúcich období

384 - Výnosy budúcich období

385 - Príjmy budúcich období

39 - Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

391 - Opravné položky k pohľadávkam

395 - Vnútorné zúčtovanie

398 - Spojovací účet pri združení

Účtová trieda 6 - Výnosy

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar

601 - Tržby za vlastné výrobky

602 - Tržby z predaja služieb

604 - Tržby za tovar

606 - Výnosy zo zákazky

607 - Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

611 - Zmena stavu nedokončenej výroby

612 - Zmena stavu polotovarov

613 - Zmena stavu výrobkov

614 - Zmena stavu zvierat

62 - Aktivácia

621 - Aktivácia materiálu a tovaru

622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti

641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

642 - Tržby z predaja materiálu

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok

648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

65 - Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti

655 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

657 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

66 - Finančné výnosy

661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov

662 - Úroky

663 - Kurzové zisky

664 - Výnosy z precenenia cenných papierov

665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku

666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku

667 - Výnosy z derivátových operácií

668 - Ostatné finančné výnosy

Účtová trieda 7 - Uzávierkové účty a podsúvahové účty

70 - Súvahové uzávierkové účty

701 - Začiatočný účet súvahový

702 - Konečný účet súvahový

71 - Výsledkový uzávierkový účet

710 - Účet ziskov a strát

711 - Začiatočný účet nákladov a výnosov

75 až 79 - Podsúvahové účty

Účtové triedy 8 a 9 - Vnútroorganizačné účtovníctvo