dnes je 27.2.2021

Najnovšie

Banky zatiaľ nedokážu poskytovať on-line hypotéky, komplikované je overovanie totožnosti

26.2.2021, Zdroj: SITA

... Hypotéka je v rámci bankových produktov zrejme jediná, ktorú nemôžu banky ponúkať kompletne on-line. A hoci rezort financií tvrdí, že zmluvu o hypotekárnom úvere je možné uzatvoriť elektronickými prostriedkami, pričom sú na to vytvorené aj legislatívne predpoklady, nie je to také jednoduché. Banky nedokážu ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Od 1. marca 2021 môžu študenti od 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať ľahšie práce

26.2.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Novela Zákonníka práce umožní od 1. marca 2021 študentom od 15 rokov veku s neukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať aj iné ľahšie práce než mohli doteraz. Okrem doterajších prác ako je napr. účinkovanie na kultúrnych alebo umeleckých predstaveniach, športových podujatiach, reklamných činnostiach ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Metodický pokyn k oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby podľa § 25a zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021Garancia

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Zákonom č. 344/2020 Z. z. , ktorým sa s účinnosťou od 1. 1. 2021 a 1. 7. 2021 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o DPH”), sa do zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2021 dopĺňa § 25a , ktorým sa zavádza ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Likvidácia nespotrebovaných skladových zásob z pohľadu DPH v roku 2021Garancia

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Sme platiteľ DPH, v predmete činnosti sme mali o. i. aj činnosť „výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu”. Na konci roku 2019 sme túto činnosť ukončili, avšak zostali nám skladové zásoby materiálu - betonárska oceľ, štrk a pod. Radi by sme tieto ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

ČlánkyGarancia

25.2.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Nadežda Fuksová ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Fyzická osoba, ktorá pokračuje v živnosti po úmrtí platiteľa podľa zákona o DPH v roku 2021Garancia

25.2.2021, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Juraj Válek, PhD. Fyzická osoba, ktorá pokračuje v živnosti podľa § 13 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z. po úmrtí platiteľa, požiada najneskôr do 30 dní odo dňa úmrtia platiteľa príslušný daňový úrad poručiteľa, aby ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Opravy chýb minulého účtovného obdobia v roku 2021Garancia

25.2.2021, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s. Vedenie účtovníctva všeobecne Povinnosť vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva podnikateľov v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu vymedzuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „obchodný zákonník”). Týmto osobitným ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

SZČO a zmeny v zákonnom sociálnom poistení a vo verejnom zdravotnom poistení od 1. januára 2021Garancia

25.2.2021, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD. K 1. januáru 2021 dochádza, tak ako každoročne, v súvislosti s verejným zdravotným poistením a zákonným sociálnym poistením, najmä k zmenám v sumách limitov preddavkov na verejné zdravotné poistenie, ako aj poistného na zákonné sociálne poistenie, odvíjajúce sa od ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie finančnej pomoci v rámci opatrenia č. 2 v jednoduchom účtovníctve v roku 2021Garancia

25.2.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Ziškayová SZČO účtuje v jednoduchom účtovníctve a bol mu poskytnutý finančný príspevok COVID-19, opatrenie č. 2, pokles tržieb. Ako zaúčtovať uvedený príspevok v jednoduchom účtovníctve? Pohľad autora na problematiku: Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva postupuje podľa ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Transformácia právnej formy podnikania zo živnosti na s. r. o. z pohľadu jednoduchého účtovníctva v roku 2021Garancia

25.2.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod SZČO vedie JÚ, platca DPH, a od 1. 1. 2021 sa pretransformoval na s. r. o. (platca DPH), kde je konateľom a spoločníkom, ale podnikanie ako SZČO plánuje ukončiť k 31. 1. 2021. SZČO eviduje v knihe pohľadávok vyšlé neuhradené faktúry. Môže SZČO pohľadávky v rámci transformácie preúčtovať ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Od marca 2021 si zamestnanci majú vyberať medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanieGarancia

4.11.2020, Zdroj: SITA

... Od začiatku marca budúceho roka dostanú zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý v stredu 4. 11. 2020 schválila vláda. Právo výberu sa má týkať len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Postupy účtovania pre pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007, Číslo: MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, v znení opatrenia MF SR zo 17 ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Minimálna mzda sa od 1. januára 2021 zvýši na 623 eur, stúpnu aj príplatky pre zamestnancovGarancia

21.10.2020, Zdroj: SITA

... Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 580 eur na 623 eur. Najnižšie hrubé zárobky tak dosiahnu 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,580 eura zo súčasných 3,333 eura. ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Potvrdenie o príjme - povinnosti zamestnávateľaArchív

2.12.2015, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová Podľa § 39 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) je zamestnávateľ povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy (§ 39 ods. 2 ZDP), evidenciu v prípade len nepeňažných príjmov (§ 39 ods. 4 ZDP), podávať správcovi dane štvrťročný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Zahrnutie finančného príspevku z projektu „Prvá pomoc“ do zdaniteľných príjmov v roku 2021Garancia

2.12.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Požiadali sme o finančný príspevok – prvá pomoc – opatrenie č. 3B, ktorý nám bol schválený a následne poslaný na náš účet. Naša otázka je, či je tento príspevok zahrňovaný do príjmov v daňovom priznaní za rok 2020? Ing. Jozef Pohlod Pohľad autora na problematiku: Projekt „Prvá ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

11.3.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

15.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

22.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Transferové oceňovanie v roku 2021

Lektor: Ing. Alena Zábojová

Dátum: 2.3.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2021

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová, JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA

Dátum: 4.3.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
február 2021
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
Najbližšia daňová povinnosť
1.3.2021 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...


Živé vysielanie
On-line rozhovor