dnes je 16.7.2024

Najnovšie

Aj pracujúci dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok, musia platiť jeden typ odvoduGarancia

15.7.2024, Zdroj: SITA

... Aj pracujúci dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok, musia platiť jeden typ odvodu. Ide o starobné poistné, ktoré platí zamestnanec bez ohľadu na skutočnosť, či mu bol alebo nebol priznaný dôchodok. Zo zákona je zamestnávateľ za zamestnanca povinný odviesť 4 % z jeho vymeriavacieho základu. Aj pracujúci ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. júna 2024 č. MF/009347/2024-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie skúšky na výkon uistenia, skúšky spôsobilosti na výkon uistenia a preskúšania v oblasti vykazovania informácií o udržateľnostiGarancia

15.7.2024, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 105/2024 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje: Ministerstvo ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Vyplácanie dôchodkov z II. piliera bude v roku 2025 bez zmenyGarancia

15.7.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa informuje sporiteľov v II. pilieri, že podmienky výplaty starobného dôchodku z II. piliera v roku 2025 zostávajú rovnaké ako doposiaľ. Sociálna poisťovňa informuje sporiteľov v II. pilieri, že podmienky výplaty starobného dôchodku z II. piliera v roku 2025 zostávajú rovnaké ako ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Informácia k článku I a VII zákona č. 102/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyGarancia

15.7.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

... Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 24. apríla 2024 zákon č. 102/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o DPH“) a ktorý bol vyhlásený ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisovGarancia

12.7.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

... Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. apríla 2024 schválila zákon č. 105/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 105/2024 Z. z.“). V Čl. I sa mení a dopĺňa ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Na určenie 13. dôchodku v roku 2024 nie je potrebné oznamovať sumu dôchodku z cudzinyGarancia

12.7.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Nárok na 13. dôchodok v roku 2024 vzniká bez ohľadu na sumu iných plnení (napríklad dôchodok z cudziny). Nárok na 13. dôchodok v roku 2024 vzniká bez ohľadu na sumu iných plnení (napríklad dôchodok z cudziny). Na účely určenia sumy 13. dôchodku v roku 2024 nie je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Finančná správa začala kontrolnú akciu „Horúce leto 3“, zameranú na evidenciu tržieb a používanie elektronickej registračnej pokladneGarancia

11.7.2024, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa (FS) začala kontrolnú akciu „Horúce leto 3“, zameranú na evidenciu tržieb a používanie elektronickej registračnej pokladne. Primárnym cieľom akcie nie je podnikateľov pokutovať, ale dostať do povedomia verejnosti, že je dôležité na jednej strane pokladničný doklad vydať a ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Podrobnosti k oznámeniu č. 156/2024 Z. z. - Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 4/2024, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 25. septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhomGarancia

10.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Prvým júlovým dňom nadobudlo účinnosť aj opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. júna 2024 č. 4/2024, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Podrobnosti k oznámeniu č. 155/2024 Z. z. - Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 3/2024 o predkladaní výkazov dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely vykonávania dohľaduGarancia

9.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dôchodkové správcovské spoločnosti a doplnkové dôchodkové spoločnosti plnia oznamovacie a informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zo zákona č.  650/2004 ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom žijúcim mimo EÚ/EHP: V júli je potrebné doručiť Potvrdenie o žitíGarancia

9.7.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne s bydliskom mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) a Švajčiarska by nemali v júli zabudnúť na povinnosť doručiť tzv. Potvrdenie o žití. Toto tlačivo je potrebné zaslať do 15. júla. Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne s ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákonaArchív

8.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová V súlade s ust. § 15 písm. a) druhým bodom ZDP sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 eur, je 15 % zo základu ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona o dani z príjmovArchív

10.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová S účinnosťou od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu: podľa podbodu 1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie poplatku za upomienku neuhradenej faktúry v roku 2021Archív

11.12.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Ziškayová Fakturácia nákladov spojených so zaslaním upomienky Prevádzkovatelia, resp. dodávatelia služieb, si zvyčajne do svojich obchodných podmienok zapracovávajú ustanovenia vo veci nákladov spojených so zaslaním upomienky. Povinnosť zasielania upomienky alebo upomienok nevyplýva zo zákona ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Novela zákona o účtovníctve účinná od 1. 6. 2024Garancia

27.5.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Uvedenou novelou sa preberá smernica EÚ a Rady číslo 2022/2464 o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov ; novela zasahuje aj do iných zákonov, najmä do zákona o audite. Jedným z cieľov je harmonizovať obsah a porovnateľnosť informácií vo výročnej správe. Novelou sa tiež preberá ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vzor odvolania sa voči udeleniu pokutyArchív

28.3.2024, Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Aurel Demeter, Kráľovská 28, Zlaté Moravce, DIČ 5604126543 Doporučene Daňový úrad Zlaté Moravce Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce Zlaté Moravce, xx. xx. 20xx Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty V súlade ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Lucia Sabová Danková

Kontroly z Inšpekcie práce na Slovensku pribúdajú a Vy neviete či máte všetky "papiere" správne vyplnené, opečiatkované? Prídite sa poradiť s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, aby kontrola u Vás prebehla v poriadku. Prihláška tu!

Závislá práca v roku 2024 – Kedy je zamestnávanie živnostníkov nelegálne

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

NOVINKA. Kedy je zamestnávanie živnostníkov legálne a kedy už nelegálne? Zorientujte sa v problematike a vyhnite sa možným sankciám. Skúsená odborníčka na problematiku pracovného práva vás oboznámi s aktuálne platnou legislatívou a poukáže na najčastejšie pochybenia z praxe. Prihláška tu!

Microsoft Copilot: Váš AI asistent

11.9.2024, ONLINE, Peter Jankovič

Zoznámime vás s Microsoft Copilotom, ako výborným AI asistentom. Počas webinára vám vysvetlíme, ako Copilot funguje v jednotlivých aplikáciách, ako s Copilotom komunikovať a ako efektívne využiť jeho potenciál. Všetko predstavíme na názorných ukážkach. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Aké sú najčastejšie chyby v daňovom priznaní PO - rozhovor s Ing. Petrom Horniačekom

V rámci daňového priznania PO častokrát vznikajú chyby. V tejto epizóde podcastu sme spolu Ing. Petrom Horniačkom o týchto chybách diskutova...

Vymáhanie pohľadávok v roku 2024 - ako sa naň pripraviť a aké sú možnosti veriteľa

Ako byť úspešný vo vymáhaní pohľadávky? Proces vymáhania pohľadávok nie je jednoduchým procesom, subjekty mu však často nevenujú dostatočnú ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zaraďovanie hnuteľného majetku do odpisových skupín - odpisové skupiny 0 až 4

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 29.7.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zaraďovanie nehnuteľného majetku do odpisových skupín - odpisové skupiny 4 až 6

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 14.8.2024

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
júl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 15.7.2024
1 EUR1,09 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (+0,01)
1 EUR4,25 PLN (-0)
1 EUR25,42 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
Najnovšie články
viac článkov
} ?>