dnes je 29.9.2022

Najnovšie

Dôchodcovia žijúci v zahraničí mimo krajín EÚ, majú do 15. októbra 2022 povinnosť zaslať Sociálnej poisťovni potvrdenie o žitíGarancia

29.9.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Dôchodcovia s bydliskom v štátoch, ktoré nepatria k štátom EÚ/EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, majú do 15. októbra 2022 povinnosť doručiť Sociálnej poisťovni Potvrdenie o žití. Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie, kam ho Sociálna poisťovňa ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Lepšie podmienky pre sociálne podnikanie vďaka novele ministerstva práceGarancia

29.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Posilniť a podporiť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku. To je cieľom novely zákona o sociálnej ekonomike, ktorú  28. septembra schválila vláda. Návrh zákona z dielne rezortu práce vnesie do tejto oblasti poriadok, odstráni prekážky ako aj dotvorí systém podpory sociálneho ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Príspevok za ubytovanie odídencov sa zvýši, ministerstvo dopravy ho bude preplácať do konca februára 2023Garancia

29.9.2022, Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

... Vláda SR rozhodla o predĺžení vyplácania príspevku za ubytovanie odídencov pre majiteľov hotelov, penziónov či ubytovní, ktorého platnosť sa pôvodne končila 30. septembra 2022. Maximálny príspevok za ubytovanie bude 24,20 € s DPH za noc za dospelého človeka a 12,10 € s DPH za noc za dieťa ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Povinnosti kontrolovaného daňového subjektu pri daňovej kontrole v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „daňový poriadok”) priznáva kontrolovanému daňovému subjektu vo vzťahu k zamestnancovi správcu určité práva, no na druhej strane mu ustanovuje aj nasledujúce povinnosti: umožniť ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Písomná dohoda o elektronickom doručovaní správcovi dane v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Písomnú dohodu so správcom dane uzatvára daňový subjekt už len fyzická osoba, resp. poverená osoba, ktorou sa na účely dohody rozumie splnomocnený zástupca podľa § 9 zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „daňový poriadok ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Odvolanie voči oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Správca dane doručil podnikateľovi oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. Ten s nim však nesúhlasí. Je možno podať odvolanie prípadne iný opravný prostriedok? Odpoveď: Legislatívna úprava: -> zákon č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Substitučné zastupovanie daňového subjektu v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Daňový subjekt udelil všeobecné plnomocenstvo fyzickej osobe X. Môže tento zástupca udeliť substitučnú plnú moc inej fyzickej osobe Y? Odpoveď: Legislatívna úprava: -> zákon č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Použitie neoznačenej platby v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Správca dane u daňového subjektu evidoval nedoplatok na dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2021 vo výške350 eur.V mesiaci september 2022 odviedol daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2022 vo výške 125 eur. Platba bola prevedená na účet správcu dane s tým, ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Daňové tajomstvo v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Za tzv. daňové tajomstvo sa považuje informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Za daňové tajomstvo sa však na druhej strane nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná, a informácia o tom, či prebieha alebo prebiehala daňová kontrola alebo daňové ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Medzinárodná kontrolná akcia Sinkron 2022Garancia

28.9.2022, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa má za sebou ďalšiu medzinárodnú kontrolnú akciu. Začiatkom septembra sa v územnom obvode Colného úradu Nitra, Colného úradu Bratislava a na povodí rieky Dunaj uskutočnila v spolupráci s Národnou daňovou a colnou správou Maďarska kontrolná akcia Sinkron. Cieľom trojdňovej akcie bolo odhaľovanie ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Účtovanie rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti od 1. 7. 2022Garancia

28.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Zákonom č.  457/2021 Z. z. , ktorým sa mení zákon č.  18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 457/2021”) sa s účinnosťou od 1. 7. 2022 zaviedlo zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 centových mincí ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie zábezpeky v roku 2020Archív

30.4.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s. Zábezpeka všeobecne Poskytnutím zábezpeky prijíma zaviazaná strana majetkové zabezpečenie na splnenie spravidla budúceho záväzku. Zábezpeka neslúži ako prostriedok na zabezpečenie samotného záväzku, ide však o určitý ochranný mechanizmus, ktorým ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákonaArchív

8.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová V súlade s ust. § 15 písm. a) druhým bodom ZDP sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 eur, je 15 % zo základu ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Mzdy | Super

Inventúrny súpis ako výstup inventúry a inventarizačný zápis ako výstup inventarizácie za rok 2021Garancia

15.11.2021, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Inventúrny súpis je výsledkom inventarizácie, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva zakotvenú v  § 8 ods. 4 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Má charakter  účtovného záznamu, ktorý musí v zmysle ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Návrh novely zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní od 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024Garancia

29.7.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

24.11.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Daňové zvýhodnenia poskytnuté mikrodaňovníkovi v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 6.10.2022

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Reklama z pohľadu dane z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 13.10.2022

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
september 2022
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné