dnes je 25.2.2024

Najnovšie

Pozícia opravných položiek v účtovníctve podnikateľského subjektuGarancia

23.2.2024, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dušan Preisinger Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek upravuje §18 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ( ďalej len „postupy” ). Účtovná jednotka tvorí opravnú na základe opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty príslušného majetku v porovnaní ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Novela zákona o účtovníctve od 1. 3. 2024Garancia

23.2.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Národná rada Slovenskej republiky dňa 28. júna 2023 schválila zákon č.  309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o premene”). Zákon o premene reagoval na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zaradenie fotovoltického zariadenia do majetku a odpisovej skupiny v roku 2024Garancia

23.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Naša spoločnosť si dala v roku 2023 namontovať fotovoltické zariadenie na strechu budovy, ktorú má vo vlastníctve a používa ju na podnikanie. Je toto zariadenie pri zaradení do DHM ako zhodnotenie existujúcej budovy alebo je to samostatná inžinierska stavba? Je táto elektráreň predmetom ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie zásob spoločnosti v podvojnom účtovníctve v roku 2024Garancia

23.2.2024, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR Spoločnosť má od roku 2024 povinnosť účtovať zásoby spôsobom A. Ako správne účtovať tieto prípady? Dopravná spoločnosť, väčšinu jej nákupov tvoria náhradné diely, ktoré používa na opravu svojich nákladných automobilov a strojov – má nákup dielov účtovať cez ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zaúčtovanie faktúry za služby od mobilného operátora na prelome účtovných obdobíGarancia

23.2.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Ako zaúčtovať faktúry za služby mobilnej siete od mobilného operátora? Zúčtovacie obdobie faktúry je 10. 12. 2023 – 9. 1. 2024 v sume 142,41 €. Dátum dodania: 9. 1. 2024. Dátum vyhotovenia: 12. 1. 2024. Legislatívna úprava: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zákon č.  595/2003 Z ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pripravuje sa novela zákona o dohľade nad finančným trhom - v PK do 4.3.2024Garancia

23.2.2024, Zdroj: Slov-lex.sk

... Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Informácia k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023Garancia

22.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „ Informáciu k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023.” Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2023 má nárok uplatniť odpočet ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie dobropisu v roku 2024 v podvojnom účtovníctveGarancia

22.2.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Z hľadiska účtovného pod dobropisom je vo všeobecnosti potrebné rozumieť pripísanie určitej čiastky v prospech druhej strany z dôvodu vzniku následných skutočností, teda po uskutočnení nejakého prípadu. Ide teda o vystavenie účtovného dokladu z dôvodu zistenej skutočnosti, ktorá sa ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zdanenie nepeňažného príjmu zamestnanca za rok 2023Garancia

22.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Náš zamestnanec – farmaceut doniesol Potvrdenie o výške nepeňažných príjmov za rok 2023, akou formou mu vieme zdaniť tento príjem? Legislatívna úprava: Zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v z. n. p. Pohľad autora na problematiku: Príjmami zo závislej činnosti sú bez ohľadu na ich ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Darovanie časti nehnuteľnosti - predajne vo vlastníctve SZČO z daňového pohľaduGarancia

22.2.2024, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Minárik Podnikateľ SZČO vlastní nehnuteľnosť – predajňu. Podkrovie vyňal z podnikania a zmenil účel použitia na byt. Polovicu tejto nehnuteľnosti – predajne v roku 2023 daroval darovacou zmluvou 1/2 svojmu synovi. Je to u syna zdaniteľný príjem? Syn si podkrovie prerobil na byt. Musí syn ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákonaArchív

8.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová V súlade s ust. § 15 písm. a) druhým bodom ZDP sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 eur, je 15 % zo základu ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách, pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vzniku pracovného pomeru a pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmenyGarancia

17.10.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):       Názov smernice:   Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách, pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vzniku pracovného pomeru a pri ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona o dani z príjmovArchív

10.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová S účinnosťou od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu: podľa podbodu 1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhradArchív

1.8.2023, Verlag Dashofer, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Sadzby základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel, stravného a priemernej ceny pohonných hmôt pre účely cestovných náhrad (Vyhláška č. 467/2022 Zb. stanovenie výšky základných sadzieb tuzemského stravného na rok 2023) VYHLÁŠKA z 19. decembra 2022 o zmene sadzby základnej náhrady za ...

Prístupné pre: Super

Vzor odvolania sa voči udeleniu pokutyGarancia

18.10.2023, Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Aurel Demeter, Kráľovská 28, Zlaté Moravce, DIČ 5604126543 Doporučene Daňový úrad Zlaté Moravce Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce Zlaté Moravce, xx. xx. 20xx Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty V súlade ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Home office so zameraním na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ

19.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Bronislava Krištof

Školenie je zamerané na stručné vysvetlenie aktuálneho legislatívneho rámca Home Office a následne na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ. Bližšie popíšeme tak krátkodobý ako i dlhodobý cezhraničný Home Office vykonávaný napr. pendlermi, identifikujeme ich limity, pridružené riziká a povinnosti s nimi spojené. Prihláška tu!

Špecialista odpadového hospodárstva

11.4.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Vzdelávací program vám ponúka komplexný pohľad na problematiku odpadov. Počas modulového kurzu získate potrebné vedomosti o nakladaní s odpadmi, vedení evidencií odpadov, rozšírenej zodpovednosti výrobcov a ohlasovacích povinnostiach. Teoretický základ je doplnený o praktické príklady a zdieľanie reálnych skúseností. Kurz je ukončený certifikátom. Prihláška tu!

AI Akadémia: Vaša vstupná brána do sveta AI

14.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Veronika Bošková

V dnešnej dobe rýchlo sa rozvíjajúcich technológií je umelá inteligencia (AI) na čele inovácií, meniac každý aspekt nášho života a práce. AI Akadémia je navrhnutá tak, aby vám poskytla komplexný prehľad o AI nástrojoch a technológiách, ich aplikáciách vo vašej firme, v manažmente, personalistike, účtovníctve a podnikaní, a o tom, ako môžete tieto nástroje využiť na tvorbu obsahu a vizuálov. Každý účastník má možnosť absolvovať vstupnú individuálnu konzultáciu s lektorkou. Kurz je kombináciou konzultácie, 4webinárov a 2 prezenčných workshopov. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektívu audítorskej profesie a jej mandát v Európskom dvore audítorov

V podcaste - Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektíva audíto...

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Cestovné náhrady z pohľadu účtovníctva

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 26.2.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 1.3.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
február 2024
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
 
Najbližšia daňová povinnosť
26.2.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.2.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 23.2.2024
1 EUR1,08 USD (-0)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,31 PLN (-0)
1 EUR25,35 CZK (+0,05)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
Najčítanejšie články
viac článkov