dnes je 28.10.2021

Najnovšie

Vydanie dokladu o vyúčtovaní mzdyGarancia

28.10.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa § 130 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce ( ZP ) je zamestnávateľ pri vyúčtovaní mzdy povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä: i/ údaje o jednotlivých zložkách mzdy (napr. o tarifnej mzde, mzdových zvýhodneniach), ii/ o jednotlivých plneniach poskytovaných ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Pracovnoprávne vzťahy - zúčtovacie vzťahy so zamestnancami z pohľadu účtu 331Garancia

28.10.2021, Ing. Eva Gášpárová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami tvoria samostatnú oblasť účtovania. Účtujú sa v účtovej skupine 33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Predstavujú zúčtovanie so zamestnancami vyplývajúce z ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Správa FRC o digitálnom vykazovaníGarancia

28.10.2021, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Nová správa FRC skúma 50 štruktúrovaných správ a stanovuje kľúčové aspekty a tipy pre spoločnosti, ktoré im pomôžu dodať kvalitu, ktorá sa očakáva pri oficiálnych podaniach spoločností. Väčšina správ vo vzorke nedosiahla kvalitu, ktorá sa očakáva. Viac ako 70 % súborov obsahovalo ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Výkon administratívnej finančnej kontroly sa má od 1. marca 2022 zefektívniť

28.10.2021, Zdroj: SITA

... Od začiatku marca budúceho roka by sa mal zefektívniť výkon administratívnej finančnej kontroly, ktorú vykonávajú orgány verejnej správy. Podľa návrhu novely zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý v stredu 27. 10. 2021 schválila vláda, by sa mala znížiť administratívna záťaž zamestnancov orgánu ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

V boji proti daňovým podvodom sa od 1. januára 2022 zavedú nové nástroje

28.10.2021, Zdroj: SITA

... Vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motiváciu daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu daňových povinností má priniesť novela daňového poriadku, ktorú v stredu 27. 10. 2021 schválil parlament. Zo súčasnej neverejnej formy hodnotenia daňových subjektov tzv. indexom ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Daňový bonus na vyživované dieťa a dotácia na stravu od 1.8.2021 a od 1.1.2022Garancia

27.10.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa zákona č. 257/2021 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v zn. n. p. (zákon o dotáciách) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ), možno poskytovať dotáciu na podporu výchovy k ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Uplatňovanie odpisov pri nevyužívanom a nefunkčnom stroji v roku 2021Garancia

27.10.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V decembri 2020 sme kúpili aj zaradili stroj do II. odpisovej skupiny (odpis 6 rokov). V roku 2021 sa nový stroj pokazil, reklamovali sme ho u dodávateľa a po neúspešnej reklamácii sa spor dostal na súd a do dnešného dňa to nie je doriešené. Chceme sa uistiť, či je správne, že stroj ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Likvidácia a konkurz z daňového hľadiska v roku 2022Garancia

27.10.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Likvidácia spoločnosti predstavuje dobrovoľné ukončenie podnikateľskej činnosti. Úspešnou likvidáciou obchodná spoločnosť zanikne. Aby mohla byť obchodná spoločnosť úspešne zlikvidovaná, musí mať však dostatok majetku na vysporiadanie všetkých svojich záväzkov. Jednoducho povedané ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Postúpenie pohľadávok pri konkurze z účtovného a daňového pohľadu v roku 2021Garancia

27.10.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Spoločnosť „A” eviduje pohľadávky voči firme „B”, ktorá je v konkurze. Spoločnosť „A” vytvorila opravné položky na pohľadávky v súlade so zákonom o dani z príjmov. Pohľadávky tiež boli riadne prihlásené do konkurzného procesu. Keďže sa nevie kedy bude konkurzné konanie ukončené, firma ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Valuty v pokladnici a devízy na bankovom účte pri účtovaní preddavkovGarancia

27.10.2021, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V zákone č.  431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov v  § 4 ods. 7 sa uvádza: Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro. V prípade pohľadávok ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Výpočet odstupného v roku 2021Garancia

4.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnancovi patrí odstupné pri skončení pracovného pomeru v prípadoch, ak dôjde k jeho skončeniu výpoveďou alebo dohodou na podnet zamestnávateľa z dôvodov : - uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, t. j., ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty: 381 - Náklady budúcich období, 382 - Komplexné náklady budúcich období, 383 - Výdavky budúcich období, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - pri majetku spoločnosti to je napríklad požiar ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná prácaGarancia

10.12.2019, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Prestávky na odpočinok a jedenie Prestávky v práci upravuje  § 91 ZP . Zamestnávateľ je povinný počas pracovnej zmeny poskytnúť prestávku v práci najmä na zabezpečenie oddychu a krátkodobej regenerácie pracovnej sily zamestnanca ...

Prístupné pre: Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

9.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

25.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

9.12.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 3.11.2021

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Finančný príspevok na stravovanie (gastrolístky vs. finančný príspevok po novele Zákonníka práce)

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 19.11.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
október 2021
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
2.11.2021 - Daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
2.11.2021 - Daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 28.10.2021
1 EUR1,16 USD (-0)
1 EUR0,85 GBP (+0,01)
1 EUR4,62 PLN (+0,02)
1 EUR25,68 CZK (-0,01)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné