dnes je 1.8.2021

Najnovšie

Poznámky pod čiarou k zákonu č. 222/2004 Z.z.Garancia

30.7.2021, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

1) Napríklad zákon č  36/1967 Zb  o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č 238/2000 Z z , zákon Národnej rady Slovenskej republiky č  233/1995 Z z  o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Od roku 2023 sa má na Slovensku zaviesť rodičovský bonusGarancia

30.7.2021, Zdroj: SITA

... Od začiatku roka 2023 by sa mal na Slovensku zaviesť rodičovský bonus. Počas stretnutia s novinármi to uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. Dieťa pracujúce na Slovensku bude môcť odviesť každému rodičovi 2,5 percenta z jeho hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu. Vychádzať sa pritom ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Finančná správa upozorňuje na podvodný e-mailGarancia

30.7.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Zasielajú im podvodný e-mail. Ponúkajú im vrátenie dane vo výške 314,35 eura, ak vyplnia priložený formulár žiadosti. Finančná správa takéto e-maily neodosiela a daňovníkom odporúča, aby na ne nereagovali ani neposkytovali ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Príloha č. 6 k zákonu č. 222/2004 Z. z.Garancia

29.7.2021, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 1 Trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17 novembra 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území Spoločenstva (Ú v

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Hodnotenie daňových subjektov - Index daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022Garancia

29.7.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vláda SR na svojom zasadnutí 7. 7. 2021 schválila návrh novely daňového poriadku. Hodnotenie daňových subjektov, teda takzvaný Index daňovej spoľahlivosti, ktorý bol doteraz neverejný, bude verejný. Tak ako aj doteraz, bude indexom daňovej spoľahlivosti hodnotenie daňového subjektu ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Rozdelenie zisku zaniknutej spoločnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021Garancia

29.7.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 1. 2017 došlo k zlúčeniu 2 spoločností. K 31. 12. 2016 bola zostavená mimoriadna účtovná závierka zanikajúcej spoločnosti. Po vyplatení vyrovnávacieho podielu odchádzajúcemu spoločníkovi bol zvyšok vlastného imania zaniknutej spoločnosti v nástupníckej spoločnosti zaúčtovaný ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Osoba povinná platiť daň z poistenia v roku 2021Garancia

29.7.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov osobou povinnou platiť daň správcovi dane je poisťovateľ. Poisťovateľom je poisťovňa, ako aj poisťovňa z iného členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Európskej dohody o ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľností v roku 2021Garancia

29.7.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pri predaji nehnuteľnosti daňovníka, ktorý je právnickou osobou (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a pod.), je príjem z predaja nehnuteľností súčasťou základu dane. Výnimkou je predaj nehnuteľností rozpočtovou organizáciou, ak je tento príjem zahrnutý v rozpočte ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Predmet dane z poistenia v roku 2021Garancia

29.7.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov predmetom dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v tuzemsku. Predmetom dane nie je zaistenie. Umiestnené je v tuzemsku, ak sa poistené nehnuteľnosti ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vyplácanie zisku z minulých rokov z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021Garancia

29.7.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Akciová spoločnosť chce vyplácať v roku 2021 zisk dosiahnutý v rokoch 2008 a 2009. Podlieha tento zisk dani? V akej sadzbe? Odpoveď: Pohľad autora na problematiku: Daň z príjmov Podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Výpočet odstupného v roku 2021Garancia

4.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnancovi patrí odstupné pri skončení pracovného pomeru v prípadoch, ak dôjde k jeho skončeniu výpoveďou alebo dohodou na podnet zamestnávateľa z dôvodov : - uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, t. j., ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty: 381 - Náklady budúcich období, 382 - Komplexné náklady budúcich období, 383 - Výdavky budúcich období, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - pri majetku spoločnosti to je napríklad požiar ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná prácaGarancia

10.12.2019, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Prestávky na odpočinok a jedenie Prestávky v práci upravuje  § 91 ZP . Zamestnávateľ je povinný počas pracovnej zmeny poskytnúť prestávku v práci najmä na zabezpečenie oddychu a krátkodobej regenerácie pracovnej sily zamestnanca ...

Prístupné pre: Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

5.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

24.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

14.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

27.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 5.8.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 12.8.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
august 2021
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
2.8.2021 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
2.8.2021 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 30.7.2021
1 EUR1,19 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,58 PLN (-0,01)
1 EUR25,51 CZK (-0,11)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné