dnes je 28.11.2022

Najnovšie

Smernica o pravidlách vstupu zamestnancov, návštevníkov a iných fyzických osôb do objektu spoločnostiGarancia

28.11.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky     (adresa, IČO):       Názov vnútropodnikovej smernice:   Pravidlá vstupu zamestnancov, návštevníkov a iných fyzických osôb do objektu spoločnosti ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o evidencii, výdaji a používaní kľúčovGarancia

28.11.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky     (adresa, IČO):       Názov vnútropodnikovej smernice:   Evidencia, výdaj a používanie kľúčov   Prílohy:       Číslo smernice:       Rozsah platnosti ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vzor dohody o hmotnej zodpovednostiGarancia

28.11.2022, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Dohoda o hmotnej zodpovednosti uzatvorená podľa  § 182 ZP (Zákonníka práce) medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:............ ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených vecíGarancia

28.11.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):       Názov vnútropodnikovej smernice:   Vnútorný predpis o zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených vecí   Prílohy:       ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pojem „Vklad" - zákon o dani z príjmov - 1. ČasťGarancia

28.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Pojem vklad je upravený v § 2 písm. ac) zákona č. 595/2003 Z.z. Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ ZDP ”) kde je uvedené, že vkladom je: peňažný vklad a nepeňažný vklad do základného imania, pričom za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Povolenie dočasného vývozu registratúrnych záznamov mimo územie Slovenskej republikyGarancia

25.11.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Súhlas s dočasným vývozom registratúrnych záznamov vzniknutých z činnosti pôvodcu registratúry, ktoré doteraz neboli predmetom vyraďovacieho konania, môže do cudziny vydať iba Ministerstvo vnútra ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyGarancia

25.11.2022, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov spoločnosti/organizácie (adresa, IČO):           Názov smernice:   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Kamerový systémGarancia

25.11.2022, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky:     Názov vnútropodnikovej smernice:   Kamerový systém   Číslo smernice:     Rozsah platnosti:   Záväzná   Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Malé subjektyGarancia

25.11.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Predkladaný vzorový text registratúrneho poriadku môžu pri tvorbe vlastnej organizačnej smernice na správu registratúry využiť subjekty menšieho charakteru, resp. subjekty s nízkou písomnou produkciou. Stiahnuť dokument ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Podrobnosti k nariadeniu 374/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území UkrajinyGarancia

25.11.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ustanoviť nariadením vlády na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Účtovanie rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti od 1. 7. 2022Garancia

28.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Zákonom č.  457/2021 Z. z. , ktorým sa mení zákon č.  18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 457/2021”) sa s účinnosťou od 1. 7. 2022 zaviedlo zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 centových mincí ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie zábezpeky v roku 2020Archív

30.4.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s. Zábezpeka všeobecne Poskytnutím zábezpeky prijíma zaviazaná strana majetkové zabezpečenie na splnenie spravidla budúceho záväzku. Zábezpeka neslúži ako prostriedok na zabezpečenie samotného záväzku, ide však o určitý ochranný mechanizmus, ktorým ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákonaArchív

8.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová V súlade s ust. § 15 písm. a) druhým bodom ZDP sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 eur, je 15 % zo základu ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Inventúrny súpis ako výstup inventúry a inventarizačný zápis ako výstup inventarizácie za rok 2021Garancia

15.11.2021, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Inventúrny súpis je výsledkom inventarizácie, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva zakotvenú v  § 8 ods. 4 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Má charakter  účtovného záznamu, ktorý musí v zmysle ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Návrh novely zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní od 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024Garancia

29.7.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

5.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

6.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

6.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Transferové oceňovanie

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 29.11.2022

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Účtovná závierka a upravujúce účtovné prípady v podvojnom účtovníctve za rok 2022

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 6.12.2022

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
november 2022
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné