dnes je 6.2.2023

Najnovšie

Pravidlá uplatňované pri internom audite firmyGarancia

3.2.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dušan Preisinger Pri realizácii podnikateľských aktivít firmy, mikro firmy, malej alebo veľkej firmy, je potrebné poznať informáciu o svojej ekonomickej pozícii, likvidite a solventnosti. Ide o kvantifikáciu disponibilných finančných zdrojov ( v hotovosti alebo na bankových účtoch ), ktoré zabezpečujú ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách v roku 2023Garancia

3.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zamestnanci vyslaní za pracovnú cestu do zahraničia majú nárok na stravné, ktorého výška sa odvíja od dĺžky trvania pracovnej cesty a sadzby základného stravného pre danú krajinu. Pre zahraničné pracovné cesty zatiaľ nedochádza k žiadnej zmene. Naďalej tak platí pre rok ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Náhrada za použitie súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste v roku 2023Garancia

3.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Po predchádzajúcom písomnom súhlase zamestnávateľa môže zamestnanec použiť na pracovnej ceste súkromné motorové vozidlo. Zamestnanec má následne nárok na základnú náhradu za každý 1 km jazdy a náhradu za spotrebované pohonné látky. Praktický príklad: Ak by zamestnanec pri ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Desaťtisíce SZČO si pre vyššie sociálne odvody musia zmeniť svoj trvalý príkaz v bankeGarancia

3.2.2023, Zdroj: SITA

... Desaťtisíce samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) si musia zmeniť svoj trvalý príkaz v banke. Dôvodom je zvýšenie minimálnych mesačných odvodov na sociálne poistenie. Týka sa to všetkých SZČO, ktoré za minulý rok platili sociálne odvody z nižšieho základu ako 605,50 eura, teda ich mesačné sociálne ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Náhrada pri použití vlastného auta pri pracovnej ceste sa má od apríla opäť zvýšiťGarancia

3.2.2023, Zdroj: SITA

... Zamestnanec, ktorý pri pracovnej ceste použije vlastné auto, má mať od apríla tohto roka opäť nárok na vyššiu finančnú náhradu od svojho zamestnávateľa. Pri využití vlastného auta má ísť o nárast zo súčasných 0,227 eura na 0,239 eura za každý kilometer jazdy. Pri jednostopových vozidlách, teda pri motocykloch ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Metodický pokyn k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1. 1. 2023Garancia

2.2.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „ Metodický pokyn k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1. 1. 2023.” Vzhľadom na zmeny a doplnenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Rezort spravodlivosti zavádza založenie s.r.o zjednodušeným spôsobomGarancia

2.2.2023, Zdroj: slovensko.sk

... Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 8/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 1. februára 2023 zavádza možnosť zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Obchod s falšovaným tovarom ohrozuje Európu, fatálne dôsledky môže mať najmä pre malé a stredné podnikyGarancia

2.2.2023, Zdroj: SITA

... Obchod s falšovaným tovarom ohrozuje ekonomický vývoj celej Európy. Ako ďalej vyplýva zo štúdie vypracovanej Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), porušovanie práv duševného vlastníctva môže mať fatálne dôsledky najmä pre malé ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Sociálna poisťovňa pripomína SZČO a dobrovoľne poisteným: Novú výšku poistného je potrebné uhradiť do 8. februára 2023Garancia

2.2.2023, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Už len týždeň zostáva samostatne zárobkovo činným osobám  (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám (DPO), aby v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2023 uhradili nové sumy poistného.  Už len týždeň zostáva samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a dobrovoľne ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Nové povinnosti pri preprave tovarov v systéme EMCSGarancia

2.2.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Už 13. 2. 2023 nadobudnú účinnosť nové pravidlá vyplývajúce zo zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Pre podnikateľov sa rozšíria povinnosti používať systém EMCS aj pri preprave pohonných látok v daňovom voľnom obehu v rámci Slovenska. Okrem tejto povinnosti sa súčasne v každom členskom štáte ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákonaArchív

8.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová V súlade s ust. § 15 písm. a) druhým bodom ZDP sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 eur, je 15 % zo základu ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Inventúrny súpis ako výstup inventúry a inventarizačný zápis ako výstup inventarizácie za rok 2021Garancia

15.11.2021, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Inventúrny súpis je výsledkom inventarizácie, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva zakotvenú v  § 8 ods. 4 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Má charakter  účtovného záznamu, ktorý musí v zmysle ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona o dani z príjmovArchív

10.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová S účinnosťou od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu: podľa podbodu 1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2021 - komplexný príkladGarancia

15.3.2022, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Spoločnosť s ručením obmedzeným OBCHOD, s. r. o. s 80 % zahraničnou majetkovou účasťou vznikla v r. 2000. Podniká vo viacerých oblastiach, prevažujúcou oblasťou je veľkoobchod a maloobchod. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Spoločnosť je ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2021Garancia

15.11.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

13.2.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

1.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

9.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Na čo si dať pozor pri zostavovaní daňového priznania PO za rok 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 9.2.2023

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Najčastejšie chyby v účtovnej závierke podnikateľov - praktické odporúčania

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 27.2.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
február 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
 
Najbližšia daňová povinnosť
10.2.2023 - Daň zo závislej činnosti
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
10.2.2023 - Daň zo závislej činnosti
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné