dnes je 28.11.2023

Najnovšie

Dodatočné daňové priznanieGarancia

28.11.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Ak daňovník zistí, že jeho daňová povinnosť sa odlišuje od priznanej dane až po termíne na podanie daňového priznania, podáva dodatočné daňové priznanie (§ 16 daňového poriadku). Dodatočné daňové priznanie musí byť označené ako dodatočné daňové priznanie.   Ak daňovník zistí, že jeho daňová ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Sociálna poisťovňa začína s výplatou mimoriadneho príspevku vo výške 300 eur už 1. decembra, doručí ich najneskôr do 20. decembraGarancia

28.11.2023, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Mimoriadny jednorazový príspevok vo výške 300 eur, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky k pôvodnému 13. dôchodku, začne Sociálna poisťovňa vyplácať už od 1. decembra 2023. Takmer 1,5 milióna poberateľov všetkých dôchodkových dávok ho dostane vo svojom štandardnom výplatnom termíne. Mimoriadny ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Odmena pre zamestnanca bez odvodu a daneGarancia

27.11.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Sandtner, PhD. Zamestnanecká súťaž je oslobodená od daní a poistného a zároveň je daňovým výdavkom zamestnávateľa. Daňový náklad pre zamestnávateľa Hodnota ceny zakúpenej zamestnávateľom do zamestnaneckej súťaže, ktorá je zaúčtovaná v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaná v evidencii daňovníka ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Obchodná arbitráž v roku 2024Podcast

27.11.2023, MCIArb a JUDr. Monika Rafajová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:51:27

... Obchodná arbitráž v roku 2024 - s našimi hosťami sa budeme zhovárať o obchodnej arbitráži a jej mieste v roku 2024. Alternatívne riešenie obchodnoprávnych sporov v rozhodcovskom konaní je stále viac a viac využívané medzi podnikateľmi, pretože zabezpečuje hlavne rýchle vyriešenie sporu. Základom pre ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Parlament bude rokovať o odstránení diskriminácie bezdetných žien a mužov v dôchodkochGarancia

27.11.2023, Zdroj: SITA

... Od začiatku apríla budúceho roka sa má odstrániť sociálna diskriminácia voči ženám a mužom, ktorí nevychovali žiadne dieťa. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení Od začiatku apríla budúceho roka sa má odstrániť sociálna diskriminácia voči ženám a mužom, ktorí nevychovali žiadne dieťa ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

PPA už vyplatila takmer celú najväčšiu štátnu pomoc pre poľnohospodárov, ide o desiatky miliónov eurGarancia

27.11.2023, Zdroj: SITA

... Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) už vyplatila takmer celú štátnu pomoc, tzv. Zelenú naftu 2023. Ide o podporu poľnohospodárskej výroby formou dotovania časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Do dnešného dňa poslala na účty prijímateľov 29,6 milióna eur z celkovej sumy 30,8 milióna eur, teda ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Opravné daňové priznanieGarancia

27.11.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňový subjekt podať opravné daňové priznanie. V takomto prípade správca dane berie do úvahy opravné daňové priznanie a na predtým podané daňové priznanie sa neprihliada. Zákon neobmedzuje počet podaných opravných daňových priznaní, čo znamená, ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2023Garancia

24.11.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

... N/A ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Platenie DPH pri osobách registrovaných podľa § 5 zákona o dani z pridanej hodnotyGarancia

24.11.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Sandtner, PhD. Osoby povinné platiť DPH v Slovenskej republike upravuje § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Podľa všeobecného pravidla uvedeného v § 69 ods. 1 zákona o DPH je pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku povinný platiť ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zavedenie novej dane na Slovensku je bližšie, rezort financií už pracuje na legislatíveGarancia

24.11.2023, Zdroj: SITA

... Vláda v programovom vyhlásení píše o tom, že zváži zavedenie dane zo sladených nápojov. Rezort financií pritom už pracuje na samotnom legislatívnom návrhu. Do pripomienkového konania by ho mal predložiť vo februári budúceho roka. Vláda v programovom vyhlásení píše o tom, že zváži zavedenie dane zo ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákonaArchív

8.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová V súlade s ust. § 15 písm. a) druhým bodom ZDP sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 eur, je 15 % zo základu ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2022Archív

15.11.2022, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona o dani z príjmovArchív

10.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová S účinnosťou od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu: podľa podbodu 1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie poplatku za upomienku neuhradenej faktúry v roku 2021Archív

11.12.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Ziškayová Fakturácia nákladov spojených so zaslaním upomienky Prevádzkovatelia, resp. dodávatelia služieb, si zvyčajne do svojich obchodných podmienok zapracovávajú ustanovenia vo veci nákladov spojených so zaslaním upomienky. Povinnosť zasielania upomienky alebo upomienok nevyplýva zo zákona ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Praktický príklad na výpočet nemocenskej dávky počas PN v roku 2023Garancia

18.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Pani Romana pracuje u svojho zamestnávateľa 5 rokov a má mesačnú hrubú mzdu vo výške 2 500 €. V septembri 2023 absolvovala operáciu a počas celého mesiaca bola dočasne práceneschopná. Otázka: Na akú sumu náhrady mzdy a nemocenského za PN má pani Jana nárok? Odpoveď: Najskôr ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

18.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

18.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tatiana Herchlová

Na školení získate komplexný prehľad o právach a povinnostiach týkajúcich sa vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z.z.). Okrem iného sa dozviete, aké sú práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií, či ako prakticky riešiť problémové situácie a konfliktné stanoviská medzi investormi a dotknutými orgánmi. Lektorka má dlhoročnú prax v oblasti a počas seminára bude klásť dôraz na novelizované časti vodného zákona​, ktoré platia od 1.1.2022​ a súvisiace predpisy. Poskytne vám praktické príklady a prípadové štúdie. Prihláška tu!

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2023 + aktuálny stav mzdovej agendy

19.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Júlia Pšenková

Seminár ponúka začiatkom roka komplexný pohľad na zmeny v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2023 a zároveň poskytne informácie o najdôležitejších zmenách v mzdovej agende. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Obchodná arbitráž v roku 2024

Obchodná arbitráž v roku 2024 - s našimi hosťami sa budeme zhovárať o obchodnej arbitráži a jej mieste v roku 2024. Alternatívne riešenie ob...

Zmeny v daňovom poriadku, o ktorých je dobré vedieť - odpovedá odborník na oblasť správy daní JUDr. Toško Beran

Správa daní predstavuje komplex inštitútov, ktoré napomáhajú korektným daňovým subjektom riadne si plniť ich daňové povinnosti. Pre daňové o...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Na čo netreba zabudnúť pred ukončením účtovného roku 2023

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 30.11.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Účtovná závierka za rok 2023

Lektor: Mgr. Lucia Hanusová

Dátum: 4.12.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
november 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2023 - Daň z motorových vozidiel

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2023 - Daň z motorových vozidiel

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.11.2023
1 EUR1,1 USD (+0,01)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,36 PLN (-0)
1 EUR24,36 CZK (-0,04)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné