dnes je 19.5.2024

Najnovšie

Účtovanie výnosov za vlastné výkony a tovarGarancia

17.5.2024, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová Príklad č. 1 Spoločnosť ALFA, s. r. o., platiteľ DPH, vyrába drevený nábytok. O zásobách účtuje spôsobom A. Spoločnosť vykazuje nasledujúce stavy výrobkov: Druh výrobku   Počet ks   VN za 1 ks v €   Analytický účet   Skriňa   250   66   123/1   Posteľ   300   ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príklad na výpočet nemocenského u živnostníka pri dočasnej PN v roku 2024Garancia

17.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Živnostník Ján podniká už viac ako 10 rokov, pričom platí povinné sociálne odvody nepretržite od 1.7.2014. Dňa 5.3.2024 ochorel a jeho ošetrujúci lekár mu vystavil elektronickú PN. Dočasná PN trvala až do 25.3.2024. Pán Ján je poctivý, nemá žiadne nedoplatky na sociálnych ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Usmernenie k účtovaniu DPH v prípadoch podľa § 25a a § 53b zákona o DPH a k vplyvu na základ dane z príjmov daňovníkaGarancia

17.5.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

... Finančné riaditeľstvo SR na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), nadväzujúceho opatrenia o postupoch účtovania a pri uplatňovaní zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Rodičovské príspevky sa od budúceho roka zvýšia o takmer dve percentáGarancia

17.5.2024, Zdroj: SITA

... Rodičovské príspevky sa od budúceho roka zvýšia o takmer dve percentá. Pre rok 2025 tak bude platiť suma 351 eur, ak rodič nepoberal na dané dieťa materskú na dvojičky alebo trojičky, a aj suma 482 eur v prípade, že rodič na dané dieťa poberal materskú na dvojičky či trojičky. Rodičovské príspevky ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Interný proces overovania spoľahlivosti odberateľov pre účely DPHGarancia

16.5.2024, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ing. Peter Schmidt Finančná správa SR začala počas daňových kontrol na DPH systematicky uplatňovať „novú” argumentačnú líniu, ktorá umožní správcovi dane dorubiť DPH daňovému subjektu – platiteľovi . Túto argumentačnú líniu síce vytvorila judikatúra Súdneho dvora EÚ pred niekoľkými desaťročiami ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním, odpisovaním a vyradením strojov, prístrojov a zariadeníGarancia

16.5.2024, Ing. Jitka Meluchová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jitka Meluchová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová Príklad č. 1 Spoločnosť ARO, s. r. o., vyrába nábytok a z dôvodu inovácie výrobného programu obstarala nové stroje, prístroje a zariadenia. Spoločnosť ARO, s. r. o., má v internej smernici stanovené, že stroje, prístroje a zariadenia, ktorých ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Sociálna poisťovňa v decembri vyplatí nový plnohodnotný 13. dôchodok, starobní dôchodcovia dostanú 606,30 euraGarancia

16.5.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok vo vyššej sume než v minulosti. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament, zavádza 13. dôchodok ako novú dôchodkovú dávku. Nahradí tak doterajší 13. dôchodok, ktorý bol vyplácaný ako štátna sociálna ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Pripravuje sa novela poplatkových predpisov - v PK do 22.5.2024Garancia

16.5.2024, Zdroj: Slov-lex.sk

... Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie cestovných náhrad - použitie kurzuGarancia

15.5.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Chochulová Aké je účtovanie cestovných náhrad a aký kurz sa na prepočet používa? Ako je potrebné k tomu pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku. Účtovanie cestovných náhrad, použitie kurzu Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o  ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zahrnutie sumy na účte 042 do nákladovGarancia

15.5.2024, Ing. Marianna Kružliaková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Marianna Kružliaková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová Na účte 042 máme zaúčtované prípravné práce na stavbu penziónu, ktorý sa nakoniec nebude stavať a daný pozemok ponúkame na predaj, je možné pri predaji pozemku zahrnúť do nákladov aj sumu, ktorú máme zaúčtovanú na účte 042? Na účet ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákonaArchív

8.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová V súlade s ust. § 15 písm. a) druhým bodom ZDP sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 eur, je 15 % zo základu ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Základné imanie - príkladyArchív

31.3.2017, Ing. Martina Mateášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Martina Mateášová PhD. Ing. Ivan Bulánek Založenie akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií Dve právnické osoby A a B sa rozhodli založiť akciovú spoločnosť C, a.s.. Základné imanie akciovej spoločnosti C, a.s. predstavuje 25 000 EUR (čo predstavuje 500 ks akcií po 50 EUR/ks). Rezervný fond ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona o dani z príjmovArchív

10.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová S účinnosťou od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu: podľa podbodu 1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Odpočet daňovej straty v roku 2024 v daňovom priznaní za rok 2023Garancia

26.2.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Pravidlá odpočtu daňovej straty Odpočítanie daňovej straty sa riadi podľa § 30 ods. 1 ZDP . Toto ustanovenie umožňovalo od základu dane odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie dane z úrokov na bežnom účte v roku 2022Archív

27.1.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Prosíme, ako správne zaúčtovať daň z úrokov na bežnom účte? Odpoveď: Pohľad autora na problematiku: V časovej a vecnej súvislosti zaúčtuje účtovná jednotka daň z úrokov na bežnom účte nasledovne: Účtovný prípad   MD   D   Úroky v hrubej sume   221   662   Zrazená daň z príjmov   591AÚ ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 2024

23.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Seminár predstaví nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorým sa ruší doterajšia viacnásobná právna úprava pre eshopy a kamenné obchody a zlučuje sa do jedného predpisu. Prináša viaceré zásadné zmeny, napr. predĺženie práva na odstúpenie na 30 dní či novú úpravu vybavovania reklamácií v Občianskom zákonníku. Dozviete sa ako upraviť vaše podnikanie na nové pravidlá a aké sú nové pravidlá ukladania sankcií.   Prihláška tu!

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti. Prihláška tu!

Nariadenie o umelej inteligencii a jeho právne implikácie

13.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Štefan Pilár, Mgr. Damián Palašta

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s procesom uplatňovania Nariadenia o umelej inteligencii v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať povinnosti jednotlivých subjektov, ktoré sa rozhodnú používať alebo vyvíjať umelú inteligenciu. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Aké sú najčastejšie chyby v daňovom priznaní PO - rozhovor s Ing. Petrom Horniačekom

V rámci daňového priznania PO častokrát vznikajú chyby. V tejto epizóde podcastu sme spolu Ing. Petrom Horniačkom o týchto chybách diskutova...

Vymáhanie pohľadávok v roku 2024 - ako sa naň pripraviť a aké sú možnosti veriteľa

Ako byť úspešný vo vymáhaní pohľadávky? Proces vymáhania pohľadávok nie je jednoduchým procesom, subjekty mu však často nevenujú dostatočnú ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Minimálna daň pre právnické osoby od roku 2024

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 29.5.2024

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novela zákona o účtovníctve v kontexte novely zákona o štatutárnom audite od 1.6.2024

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 30.5.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.5.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.5.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 17.5.2024
1 EUR1,08 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,27 PLN (+0,01)
1 EUR24,72 CZK (+0,02)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné