dnes je 24.1.2020
Najnovšie

Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich, pri uplatnení peňažných limitov v roku 2020Garancia

24.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich, pri uplatnení peňažných limitov podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Oslobodený od dane je neobchodný dovoz tovaru v osobnej ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Oznamovacia povinnosť pri zániku daňovej povinnosti podľa zákona o dani z motorových vozidiel v roku 2020Garancia

24.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa zákona č.  361/2014 Z. z.  o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom  od 1. 1. 2020  (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel”) v prípade motorového vozidla alebo prípojného vozidla ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Pracovná skupina Spojeného kráľovstva zverejnila druhú správu o zverejňovaní očakávaných úverových strát podľa IFRS 9Garancia

24.1.2020, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhá správa obsahuje usmernenia a ilustratívne príklady, ktoré ukazujú, ako možno odporúčania uvedené v prvej správe prezentovať spôsobom, ktorý zvyšuje porovnateľnosť medzi bankami. Zameriava sa najmä na zverejňovanie informácií, ktoré ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020Garancia

23.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúcich podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Cigaretou sa rozumie tabakový povrazec, ktorý je bez ďalších úprav určený na ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Úprava ročnej sadzby dane z motorových vozidiel k 31. decembru 2019 a určenie predpokladanej dane k 1. januáru 2020Garancia

23.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pre podnikateľov, ktorí v zdaňovacom období (ďalej „ZO”) 2019 používali na podnikanie vozidlo spĺňajúce podmienku predmetu dane z motorových vozidiel, sa blíži termín na  podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Oslobodenie od dane pri dovoze pohonných látok v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020Garancia

22.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze pohonných látok v osobnej batožine cestujúcich, pri uplatnení peňažných limitov podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Minerálne oleje vyrobené na daňovom území, ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019Garancia

22.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po ukončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok 2019 (ďalej „zdaňovacie obdobie 2019”) podnikateľovi, ktorý v zdaňovacom období 2019 na podnikanie používal motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo (ďalej „vozidlo”) vznikne podľa ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Oslobodenie od dane pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020Garancia

21.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov v osobnej batožine cestujúcich podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Alkoholickým nápojom sa rozumie víno, medziprodukt, lieh a pivo, ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019Garancia

21.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 je právnická osoba povinná podať v termíne do 31. 3. 2020. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty na podanie daňového priznania sa posúva na najbližší ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Zmeny v odvodoch SZČO a účtovanie príslušných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve v roku 2020Garancia

21.1.2020, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie vzniku záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam z dôvodu odvodov platených SZČO v roku 2020 Individuálny podnikateľ - samostatne zárobkovo činná osoba SZČO, ktorou je fyzická osoba, ktorá podniká ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Účtovanie nájomného v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

14.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematiku nájmu majetku upravujú ustanovenia: - § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, - § 630 až 641 Obchodného zákonníka. Na nájomnú zmluvu sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka aj v prípade, že ju uzatvárajú medzi sebou ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Obstaranie a zaradenie automobilu vo firmeGarancia

1.1.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právne predpisy a súvisiace predpisy Problematikou obstarania a zaradenia automobilu do majetku firmy sa zaoberajú najmä: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov najmä v týchto ustanoveniach:   § 409 - 475 , v ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2018Archív

31.5.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Havarijné a zákonné poistenieArchív

17.1.2019, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má pri tuzemskom motorovom vozidle ten: kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Ponuka seminárov

Ako legálne ušetriť na daniach – základy daňového modelovania a aktuálny stav legislatívy pre rok 2020

12.2.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I. 

12.2.2020 - 14.2.2020, Bratislava, Ing. Jana Mundierová

Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

24.2.2020, Žilina, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2020

26.2.2020, Bratislava, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

27.2.2020, Bratislava, Ing. Hedviga Vadinová

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2020. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!

Reálne daňové kontroly

14.4.2020 - 15.4.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2020

1.6.2020 - 3.6.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela, Ivan Murko, JUDr. Svatopluk Galočík

Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Daň z motorových vozidiel v roku 2020
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
január 2020
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.1.2020 - spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...


BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY