dnes je 25.9.2022

Najnovšie

Prechod na inú formu zamestnania od 01.10.2022Garancia

23.9.2022, JUDr. Andrej Poruban,PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban,PhD. S účinnosťou od 01.10.2022 sa navrhuje doplniť Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. o novú povinnosť zamestnávateľa. Ten bude podľa §49b povinný poskytnúť písomnú (t.j. v listinnej podobe) odôvodnenú odpoveď do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti o prechod na pracovný pomer ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Verejné pripomienkovanie projektu Rozvoj IS elektronická výmena dát sociálneho zabezpečeniaGarancia

23.9.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Sociálna poisťovňa ako prijímateľ prostriedkov z OP Integrovaná infraštruktúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Rozvoj IS elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia (IS EESSI). Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 883/2004 ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Mzdy | Super

Kontrolóri finančnej správy odhalili fiktívne náklady na likvidačné práce v baniachGarancia

23.9.2022, Zdroj: Finančná správa SR

... Podvádzať sa nevypláca. Presvedčil sa o tom daňový subjekt, ktorý podniká v oblasti zabezpečovacích a likvidačných prác v baniach. Kontrolóri finančnej správy odhalili, že si na tieto práce zaúčtoval fiktívne výdavky v sume viac ako 934 tisíc eur. Podvádzať sa nevypláca. Presvedčil sa o tom daňový ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Podrobnosti k oznámeniu 301/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2023Garancia

22.9.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je podľa § 120 ods. 1 Zákonníka práce povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Stabilita v II. pilieri je vďaka ministerstvu práce na dosahGarancia

22.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Dlhé obdobie nestability v dôchodkovom systéme, pomaly nahrádzajú účinné opatrenia rezortu práce. Dôkazom toho je aj posun novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, do druhého čítania Národnej rady SR. Návrh z dielne rezortu práce upravuje fungovanie II. piliera, zvyšuje efektívnosť dôchodkového ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Vláda schválila zvýšenie príspevku za ubytovanie odídencov podľa zákona o azyle, poskytovať sa bude do februára 2023Garancia

22.9.2022, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

... Vláda v stredu 21. septembra 2022  schválila  novelu nariadenia č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie na základe zákona o azyle, návrh ktorej na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. Novelizovaný predpis nadobudne účinnosť 1. októbra 2022. Vláda v stredu 21. septembra ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Súhrn legislatívnych návrhov z 20. septembra, ktoré parlament posunul do druhého čítaniaGarancia

22.9.2022, Zdroj: SITA

... Pri uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené deti bude možné zohľadniť príjem oboch rodičov. Rodič, ktorý si vzhľadom na výšku svojho čiastkového základu dane nemohol počas roka uplatniť plnú sumu daňového bonusu, tak bude môcť urobiť pri podaní daňového priznania, v ktorom uvedie aj čiastkový základ ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Podrobnosti k oznámeniu 300/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2023Garancia

21.9.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Suma minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (na príslušný kalendárny rok) je určená podľa § 7 alebo § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na príslušný kalendárny rok predstavuje 1/174 ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Nezabudnite na odložené daňové priznaniaGarancia

21.9.2022, Zdroj: Finančná správa SR

... Koniec septembra je opäť termínom na podanie odloženého daňového priznania. Túto povinnosť si bude musieť ešte splniť 17 582 daňovníkov, ktorým zostávajú takmer necelé dva týždne. Už 30. septembra im totiž uplynie šesťmesačný odklad na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu. Koniec ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

SZRB poskytla úvery so zárukou EIF pre vyše 100 malých a stredných podnikovGarancia

20.9.2022, Zdroj: SITA

... Od marca poskytla Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) úvery so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) viac ako 100 malým a stredným podnikom za takmer 19 mil. eur. O výhodné úvery je možné požiadať len do konca roka 2022. Informovala o tom banka. Od marca poskytla Slovenská záručná a ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Účtovanie rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti od 1. 7. 2022Garancia

28.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Zákonom č.  457/2021 Z. z. , ktorým sa mení zákon č.  18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 457/2021”) sa s účinnosťou od 1. 7. 2022 zaviedlo zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 centových mincí ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie zábezpeky v roku 2020Archív

30.4.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s. Zábezpeka všeobecne Poskytnutím zábezpeky prijíma zaviazaná strana majetkové zabezpečenie na splnenie spravidla budúceho záväzku. Zábezpeka neslúži ako prostriedok na zabezpečenie samotného záväzku, ide však o určitý ochranný mechanizmus, ktorým ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákonaArchív

8.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová V súlade s ust. § 15 písm. a) druhým bodom ZDP sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 eur, je 15 % zo základu ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Mzdy | Super

Inventúrny súpis ako výstup inventúry a inventarizačný zápis ako výstup inventarizácie za rok 2021Garancia

15.11.2021, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Inventúrny súpis je výsledkom inventarizácie, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva zakotvenú v  § 8 ods. 4 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Má charakter  účtovného záznamu, ktorý musí v zmysle ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Návrh novely zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní od 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024Garancia

29.7.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

24.11.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zaokruhľovanie - ceny nákupu od roku 2022

Lektor: JUDr. Toško Beran

Dátum: 29.9.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Daňové zvýhodnenia poskytnuté mikrodaňovníkovi v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 6.10.2022

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
september 2022
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
26.9.2022 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.9.2022 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné