dnes je 22.7.2024

Input:

155/2024 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 3/2024 o predkladaní výkazov dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely vykonávania dohľadu

155/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 67 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. júna 2024 č. 3/2024 o predkladaní výkazov dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely vykonávania dohľadu.
Opatrením sa stanovuje štruktúra výkazov, ich rozsah, obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto ich predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie. Dôchodkové správcovské spoločnosti a doplnkové dôchodkové spoločnosti predložením jednotlivých výkazov preukazujú splnenie oznamovacích a informačných povinností Národnej banke Slovenska, ktoré vyplývajú zo zákonných požiadaviek upravujúcich oblasť starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia a sú pre výkon dohľadu potrebné alebo reflektujú na potreby aplikačnej praxe.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2024.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 13/2024 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
} ?>