dnes je 22.7.2024

Input:

159/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. júna 2024 č. MF/009347/2024-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie skúšky na výkon uistenia, skúšky spôsobilosti na výkon uistenia a preskúšania v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti

159/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 105/2024 Z. z. vydalo
opatrenie z 26. júna 2024 č. MF/009347/2024-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie skúšky na výkon uistenia, skúšky spôsobilosti na výkon uistenia a preskúšania v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.
Opatrenie ustanovuje podrobnosti o skúške na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, skúške spôsobilosti na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a preskúšaní v oblasti udržateľnosti, priebehu a spôsobe ich hodnotenia a o vydávaní certifikátu pre oblasť udržateľnosti, postupe pri neúčasti na skúške na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, skúške spôsobilosti na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a preskúšaní v oblasti udržateľnosti ako aj výšku poplatkov za tieto skúšky a počet členov skúšobnej komisie.
Opatrenie nadobúda účinnosť 6. júla 2024.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 9/2024, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
} ?>