dnes je 23.1.2021

Input:

Drobný dlhodobý hmotný majetok

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.10.2 Drobný dlhodobý hmotný majetok

Ing. Zdenka Kováčová


Problematiku dlhodobého majetku upravuje:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskor. predpisov v:
  § 28 zákona - stanovuje postup pri odpisovaní dlhodobého majetku,

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskor. predpisov v
  § 17 ods. 1 písm. b) – upravuje postup pri výpočte základu dane z príjmov

 • postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v:
  § 13 ods. 6 - definuje drobný dlhodobý hmotný majetok, t. j. hmotný majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok a obstarávacou cenou 30 000 Sk a menej, stanovenou

  1. do konca roku 2008 sumou 30 000 Sk, resp. od 1. 1. 2009 sumou (t.j. 996 EUR) a menej,

  2. od 1. 3. 2009 sumou 1 700 EUR a menej (t.j. 51 214,20 Sk)
   § 13 ods. 7 – definuje hmotný majetok s obstarávacou cenou 996 EUR a menej, resp. od 1. 3. 2009 sumou 1 700 EUR a menej, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, t.j. účtuje sa o ňom ako o zásobách.

Konkrétne vysvetlenie

Drobný dlhodobý hmotný majetok (ďalej len drobný DHM) je taký hmotný majetok, ktorého:

 1. doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok

 2. má samostatné technicko-ekonomické určenie a

 3. obstarávacia cena je nižšia ako zákonom o dani z príjmov stanovená vstupná cena pre odpisovaný hmotný majetok, t.j. 996 EUR a menej, resp. od 1. 3. 2009 sumou 1 700 EUR a menej.


Ak sa účtovná jednotka rozhodne tento majetok zaradiť do dlhodobého hmotného majetku podľa postupov účtovania pre podnikateľov (§ 13 ods. 6), potom:

 • účtuje tento majetok v účtovej triede 0, účtovej skupine 02.,

 • zvolí účtovný odpisový plán podľa skutočnej alebo predpokladanej doby použiteľnosti,

 • vypočítané a zaúčtované účtovné odpisy, sú aj uznaným daňovým výdavkom.


Ak sa účtovná jednotka rozhodne tento majetok nezaradiť do dlhodobého hmotného majetku podľa postupov účtovania pre podnikateľov (§ 13 ods. 7), potom:

 • účtuje o tomto majetku ako o zásobách, a to v závislosti od zvoleného postupu účtovania spôsobom účtovania „A“ v účtovej triede 1 – Zásoby alebo spôsobom účtovania „B“ priamo zaúčtovaním do spotreby v účtovej triede 5 - Náklady.

Dokladovanie

Účtovná jednotka nadobudnutie drobného DHM a drobného hmotného majetku dokladuje kúpnou zmluvou, kde je uvedená obstarávacia cena.

Ak sa účtovná jednotka rozhodne tento hmotný majetok považovať za dlhodobý majetok, účtovné odpisy zaúčtuje na základe interného účtovného dokladu a zvoleného účtovného odpisového plánu drobného DHM.


Zákon o dani z príjmov sa osobitne hmotným majetkom s obstarávacou cenou 30 000 Sk a menej nezaoberá, preto rozhodujúci – a to aj na účely daňové je postup, pre ktorý sa rozhodne účtovná jednotka v účtovníctve. Oporou pre tento postup je ustanovenie § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, kde sa uvádza, že základom dane je výsledok hospodárenia, ktorý sa ďalej upravuje na základ dane podľa ustanovení § 17 až 29, ak tento odlišný postup v týchto ustanoveniach je uvedený.

Ak ide o drobný dlhodobý hmotný majetok, tento nespĺňa podmienky pre zaradenie do odpisovaného hmotného majetku podľa v § 22 ods. 2 zákona o dani z príjmov, preto takýto majetok nie je možné odpisovať podľa zákona o dani z príjmov. Vôbec jeho úpravou sa zákon o dani z príjmov v žiadnom zo svojich ustanovení nezaoberá, preto je záväzný postup zvolený v účtovníctve.

Technické zhodnotenie drobného DHM

V § 29 ods. 3 zákona o dani z príjmov sa uvádza, že ak sa na drobnom DHM vykonalo technické zhodnotenie v sume vyššej ako 996 EUR, resp. 1 700 EUR, potom sa takéto technické zhodnotenie pripočíta k obstarávacej cene drobného DHM, prehodnotí sa jeho charakter na odpisovaný hmotný majetok podľa § 22 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a odpis sa uplatní v súlade s § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov, t.j. rovnomernou (§ 27) alebo zrýchlenou (§ 28) metódou odpisovania.


Technické zhodnotenie drobného hmotného majetku zaúčtovaného do spotreby

Ak daňovník vykoná technické zhodnotenie na drobnom hmotnom majetku, o ktorom sa pri zaradení do používania rozhodol účtovať ako o zásobách (na účtoch 112, 501), potom pri vykonaní technického zhodnotenia na tomto drobnom majetku, ktorý eviduje len v operatívnej evidencii, bude postupovať podľa toho, v akej sume bolo technické zhodnotenie vykonané, nasledovne:

 • technické zhodnotenie v sume 996 EUR a menej, resp. 1 700 EUR a menej, zaúčtuje v súlade s postupmi účtovania pre podnikateľov (§ 21) na účte 501 – Spotreba materiálu, príp. 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosťalebo:

 • technické zhodnotenie v sume vyššej ako 996 EUR, resp. 1 700 EUR, bude považovať za technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku a takéto technické zhodnotenie bude odpisovať samostatne ako tzv. iný majetok podľa § 26 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov.

PRÍKLADY

 

1. Odpisovanie samostatnej hnuteľnej veci - s obstarávacou cenou 27 000 Sk (t.j. 896,24 EUR), ktorá je zaúčtovaná ako drobný DHM


Spoločnosť s r.o. „Valia“ v roku 2008 obstarala 5 rovnakých kancelárskych kožených kresiel v cene 27 000 Sk/ks (896,24 EUR/ks). Podľa internej smernice, spoločnosť každú obstaranú hnuteľnú vec za cenu vyššiu ako 20 000 Sk, resp. 663,89 EUR považuje za dlhodobý odpisovaný hmotný majetok a doba odpisovania takéhoto majetku v závislosti od jeho charakteru sa pohybuje od 2 do 5 rokov.

Riešenie

V prípade nábytku má spoločnosť internou smernicou stanovenú dobu odpisovania na 4 roky, ročnou odpisovou sadzbou vo výške 25 % bez ohľadu na mesiac zaradenia majetku do užívania.

Priebeh odpisovania jednej kancelárskej stoličky bude nasledovný:

Výpočet odpisovÚčtovné odpisy z tohto drobného dlhodobého hmotného majetku zaúčtuje účtovná jednotka počas štyroch rokov nasledovne:

 • 2008 - vo výške 33 750 Sk (6 750 Sk x 5 ks); (t.j. 224,06 x 5 ks),

 • 2009 - vo výške 1 125 EUR (225,00 EUR x 5 ks),

 • 2010 - vo výške 1 125 EUR (225,00 EUR x 5 ks),

 • 2011 - vo výške 1110,90 EUR (222,18 EUR x 5 ks).

každoročne na strane MD účtu 551 – Odpisy DNM a DHM a na strane D účtu 082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam.

Tieto účtovné odpisy v súlade so zvoleným účtovným odpisovým plánom drobného DHM sú súčasne aj uznaným daňovým výdavkom. Obstarávaciu cenu stoličiek nemôže účtovná jednotka jednorázovo zahrnúť do daňových výdavkov, lebo o tomto majetku účtuje v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok.

2. Odpisovanie samostatnej hnuteľnej veci - s obstarávacou cenou 29 000 Sk, ktorá je zaúčtovaná ako drobný DHM s následným vykonaním technického zhodnotenia v sume 30 000 Sk a menej


Spoločnosť s r.o. „Alfa“ v máji 2008 obstarala počítač za 29 000 Sk, ktorý zaúčtovala ako dlhodobý hmotný majetok na účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a rozhodla sa odpisovať ho 20 mesiacov. V auguste roku 2008 vykoná spoločnosť na tomto počítači technické zhodnotenie – modernizáciu v sume 26 000 Sk.

Riešenie

Podľa § 25 ods. 2 zákona o dani z príjmov platí, že súčasťou vstupnej ceny je aj technické zhodnotenie, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania.

Súčasne však aj platí zásada podľa § 29 ods. 2 zákona o dani z príjmov a § 21 ods. 3 postupov účtovania pre podnikateľov, že ak tieto výdavky na technické zhodnotenie nepresiahnu za zdaňovacie (účtovné) obdobie sumu 30 000 Sk, daňovník (účtovná jednotka) sa môže rozhodnúť aj pre ich zahrnutie priamo do výdavkov, pričom v tomto prípade sa neupravuje obstarávacia (vstupná) cena hmotného majetku a táto skutočnosť sa vyznačí v analytickej evidencii (na inventárnej karte).

Výpočet

Priebeh odpisovania:

Obstarávacia cena:
29 000 Sk : 30,126 = 962,62 EUR.
Rok 2008:
11 600 Sk [(29 000 : 20 = 1 450) x 8 = 11 600 Sk]; t.j. 385,05 EUR.
Rok 2009:
17 400 Sk [(29 000 : 20 = 1 450) x 12 = 17 400 Sk]; t.j. 577,57 EUR.


3. Odpisovanie samostatnej hnuteľnej veci (počítača) - s obstarávacou cenou 29 000 Sk, ktorý je zaúčtovaný ako drobný DHM s následným vykonaním viacerých technických zhodnotení, ktorých suma jednotlivo neprevyšovala