dnes je 9.7.2020

Input:

Hospodářský rok - přechod, daňové souvislosti

12.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Hospodářský rok - přechod, daňové souvislosti

Ing. Pavla Strakošová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Naše společnost (s. r. o., nepodléhající auditu) poskytuje služby pro půjčovny lyží a lyžařská střediska. Postupně jsme zjistili, že pro nás „sezóna” končí k 30. 4. běžného roku a že by pro nás tedy bylo vhodnější, aby se účetní období shodovalo s obdobím, kdy dochází k nákupu i prodeji nakoupeného zboží.

Lyžařské vybavení totiž nakupujeme během léta a hlavní prodeje jsou v prosinci, lednu a únoru následujícího roku.

Máme následující dotazy:

  • S Finančním úřadem jsme doposud o této změně nediskutovali. Můžeme mít účetní rok již za rok 2019, tj. od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2020? Pokud ano, do kdy tuto změnu musíme oznámit na FÚ?

  • Jaké to bude mít daňové dopady? Pokud by to bylo možné již v roce 2019, podávalo by se tedy daňové přiznání k DPPO za období od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2020?

  • Inventury skladu, závazků, pohledávek, atd. by se tedy dělaly až k 30. 4. 2020?

Odpověď

Z účetního pohledu

Ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), stanoví účetní období, tj. účetní období – kalendářní rok a účetní období – hospodářský rok. V obou případech účetní období trvá 12 po sobě jdoucích měsíců. Zároveň je v tomto ustanovení řešena délka účetního období při změně účetního období z kalendářního roku na hospodářský rok a opačně, kdy účetní období předcházející této změně, může být kratší či delší, než jinak stanovených 12 měsíců.

Účetní jednotka může změnit účetní období z kalendářního roku na hospodářský rok a naopak jen jednou v běžném účetním období a musí oznámit záměr změny účetního období místně příslušnému správci daně z příjmů podle § 3 odst. 5 ZoÚ, v období nejméně 3 měsíce před plánovanou změnou účetního období nebo před koncem běžného účetního období, a to podle toho, který z termínů nastává dříve, jinak účetní období zůstává nezměněno. Pokud účetní jednotka tuto zákonnou povinnost nesplní, nemůže uskutečnit změnu účetního období.

Podle výše uvedeného plánujete první hospodářský rok v trvání od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021 a jako  účetní období při změně účetního období z kalendářního roku na hospodářský rok jste si zvolili účetní období delší než 12 měsíců, konkrétně od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2020. 

K 30. 4. 2020 sestavíte řádnou účetní závěrku a budete postupovat jako při sestavení jakékoliv jiné řádné účetní závěrky.  

Svému místně příslušnému správci daně musíte oznámit záměr přejít z režimu kalendářního roku na hospodářský rok do konce ledna 2020.

Jen pro doplnění. Upozorňuji na skutečnost, že GFŘ doporučuje, aby v zájmu odstranění nadbytečné administrativy a komunikace se správcem daně (např. výzva k podání daňového přiznání) účetní jednotka, pokud se rozhodne ke změně účetního období, sdělila tuto skutečnost správci daně před původním termínem pro podání daňového přiznání, pokud již nebyl správci daně oznámen záměr změny účetního období, ačkoliv to zákon o účetnictví nevyžaduje (závěr z jednání Koordinačního výboru s KDP ČR konaného dne 11. 7. 2012).

Z daňového pohledu

Daňové přiznání se podává do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Jedná-li se o poplatníka, který má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Podle § 21a písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je zdaňovacím obdobím i účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.

Daňové přiznání za zdaňovací období od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2020 budete podávat v termínu do 31. 7. 2020, resp. s daňovým poradcem či při povinném auditu v termínu do 31. 10. 2020.