dnes je 9.7.2020

Input:

Inventarizace majetku a závazků

19.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.1 Inventarizace majetku a závazků

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Povinnost provádět inventarizaci na doložení zůstatků jednotlivých položek účetní závěrky ukládá účetním jednotkám zákon o účetnictví (§ 29 a § 30 ZoÚ). Cílem inventarizace je:

 1. kontrola věcné správnosti účetnictví (účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví),
 2. kontrola reálnosti ocenění majetku a závazků (účetní jednotky berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků, a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta – § 25 odst. 3 ZoÚ).

Účetní jednotky provádějí inventarizaci k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku, jako řádnou nebo mimořádnou (tzv. periodické inventarizace) a pro účely podání návrhu na vyrovnání. Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem a ukončit nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Přitom musí prokázat stavy hmotného majetku ke konci rozvahového dne na základě stavů zjištěných fyzickou inventurou opravené o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popřípadě za dobu od začátku následujícího účetního období do okamžiku ukončení fyzické inventury v prvním nebo ve druhém měsíci tohoto účetního období.

V průběhu účetního období mohou provádět průběžné inventarizace účetní jednotky pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení, nebo u hmotně odpovědných osob a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období.

Kroky inventarizace

Inventarizace zahrnuje několik kroků:

 • zjištění skutečného stavu majetku a závazků (inventura),

 • porovnání stavu zjištěného inventurou se stavem účetním,

 • vyčíslení inventarizačních rozdílů,

 • proúčtování a vypořádání inventarizačních rozdílů.

Inventura v závislosti na charakteru inventarizovaných položek může být:

 1. fyzická inventura u hmotného, popřípadě nehmotného majetku (dlouhodobý majetek, zásoby, peněžní hotovost, ceniny, cenné papíry v listinné podobě),
 2. dokladová inventura (u bankovních účtů, závazků, pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru).

Inventurní soupisy

Stavy zjištěné inventurou musí účetní jednotky zaznamenat v inventurních soupisech. Zákon o účetnictví (§ 30 odst. 7 ZoÚ) označuje inventurní soupisy jako průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat minimálně tyto skutečnosti:

 • o jaký majetek a závazky jde, aby inventarizované položky bylo možné jednoznačně určit,

 • podpisový záznam osoby odpovědné za inventuru a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury,

 • způsob zjišťování skutečných stavů,

 • ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,

 • ocenění majetku při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,

 • okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,

 • rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila,

 • okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.

Při průběžné inventarizaci mohou být inventurní soupisy nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů. Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace (tj. uchovávat inventurní soupisy) u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení [§ 29 odst. 3 ZoÚ a § 31 odst. 2 písm. b) ZoÚ].

Inventarizační rozdíly

Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat v souladu se zákonem a které se označují jako:

 1. manko (skutečný stav je nižší než stav v účetnictví),
 2. schodek u peněžní hotovosti a cenin (skutečný stav je nižší než stav v účetnictví),
 3. přebytek (skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví).

Inventarizační rozdíly se proúčtují do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků, následovně (ČÚS č. 007):

 • přirozené úbytky (technologické ztráty a ztratné v maloobchodě) na nakupovaných zásobách do spotřeby (účtová skupina 50), na zásobách vlastní výroby jako změna stavu (účtová skupina 58),

 • manka a škody na hmotném majetku podle charakteru do provozních nákladů (účtová skupina 54),

 • schodek u pokladní hotovosti a cenin jako pohledávku vůči odpovědné osobě (účtové skupiny 33 nebo 35), případně do finančních nákladů (účtová skupina 56),

 • chybějící cenné papíry na analytický účet Cenné papíry v umořovacím řízení,

 • přebytky nakoupených zásob buď ve prospěch provozních nákladů, má-li se za to, že vznikly chybným účtováním při vyskladnění (účtová skupina 50), nebo jako provozní výnosy (účtová skupina 64), přebytky zásob vlastní výroby jako změna stavu (účtová skupina 58),

 • přebytky pokladní hotovosti a cenin jako ostatní finanční výnosy (účtová skupina 66),

 • přebytky dlouhodobého odpisovaného hmotného majetku na vrub účtu příslušného majetkového účtu a ve prospěch účtu oprávek (účtové skupiny 02/08), přebytky dlouhodobého neodpisovaného hmotného majetku na vrub příslušného majetkového účtu a ve prospěch vlastního kapitálu (účtové skupiny 03/41),

 • neexistující, promlčené či daňovými předpisy k odpisu povolené pohledávky na vrub provozních nákladů (účtová skupina 54),

 • neexistující, prominuté či promlčené závazky ve prospěch provozních výnosů (účtová skupina 64).

Rozdíly z ocenění

Rozdíly z ocenění, kdy se účetní hodnota majetku liší od reálné hodnoty (součástí inventarizace by mělo být také posouzení reálnosti ocenění v účetnictví) se účtují v souladu s prováděcím předpisem (PVZÚ) podle povahy majetku následovně:

 • cenné papíry, které jsou drženy za účelem provádění transakcí na veřejném trhu, se přeceňují na reálnou hodnotu (snížením nebo zvýšením jejich hodnoty) souvztažně na účty finančních nákladů či výnosů (účtové skupiny 56 a 66),

 • ostatní cenné papíry a cenné papíry a podíly s rozhodujícím nebo podstatným vlivem oceňované ekvivalencí se přeceňují souvztažně na účty vlastního kapitálu (účtová skupina 41),

 • deriváty, které zajišťují reálnou hodnotu rozvahového aktiva, a deriváty k obchodování se přeceňují souvztažně na účty finančních nákladů a výnosů (účtové skupiny 56 a 66),

 • u ostatního majetku se tvoří opravná položka snižující ocenění jeho hodnoty formou korekce (na vrub provozních či finančních nákladů a ve prospěch účtů účtových skupin 09, 19, 29, 39).

Zákon o účetnictví obecně požaduje účtování jednotlivých položek samostatně, bez jejich vzájemného zúčtování (§ 7 odst. 6 ZoÚ). Za porušení vzájemného zúčtování se nepovažuje zúčtování (§ 58 PVZÚ):

 • dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popřípadě výnos zúčtován,

 • doměrků a vratek daní, nepřímých daní a poplatků, včetně účtování o odložené dani,

 • rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob (různých rozměrů nebo podobného balení),

 • rezerv, opravných položek a komplexních nákladů příštích období,

 • souhrnné vykázání kursových rozdílů, zisků a ztrát z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu,

 • pohledávek a závazků s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh a závdavků vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách,

 • vykázání vlastních dluhopisů,

 • vykázání rezervy na daň z příjmů a uhrazených záloh a závdavků na daň z příjmů,

 • účtování o započtení pohledávek ve smyslu občanského zákoníku prostřednictvím rozvahových účtů pohledávek a závazků.

Účetní jednotka uvede souhrnná vykázání uvedených účetních případů s ohledem na významnost výše v příloze v účetní závěrce.


Příklad

Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů v obchodní společnosti byly zjištěny tyto skutečnosti:

Účet Zjištění 
021 Budova poničená požárem, odhadnutá škoda pojišťovnou 1 mil. Kč 
022 Nalezen soustruh, který není v evidenci, reprodukční cena 60 tis. Kč. 
031 Na katastru nemovitostí zjištěn pozemek, který není v evidenci, ocenění podle pozemkové mapy činí 300 tis. Kč. 
032 Chybějící obraz – originál olej, pořizovací cena 100 tis. Kč 
061 100% majetkový podíl v dceřiné společnosti, ocenění ekvivalencí, vlastní kapitál dceřiné společnosti činí 400 tis. Kč. 
112 Přebytek materiálu na skladě za 30 tis. Kč 
121 Manko u nedokončené výroby 30 tis. Kč, z toho do normy 20 tis. Kč 
123 Přebytek výrobků na skladě za 15 tis. Kč 
132 Manko na zboží 50 tis. Kč, z toho do normy 30 tis. Kč. Plánován doprodej sezonního zboží za 50 % jeho pořizovací ceny 
211 Schodek v pokladně 5 tis. Kč předepsáno k náhradě zaměstnanci – pokladníkovi  
251 Cena akcií pořízených k obchodování na burze 150 tis. Kč 
311 Pohledávka z obchodního styku, 20 měsíců po splatnosti, podle vnitřní směrnice tvorba 100% opravné položky (daňové a účetní) 
378 Pohledávka z titulu půjčky, dlužník nezvěstný, 100% opravná položka 

Rekapitulace zůstatků výše uvedených vybraných položek na účtech, stav zjištěný inventurou a účtový předpis:

Účet Účetnístav Inventura Norma přirozených úbytků Reálná hodnota Účtový předpis 
 MD D 
021 2.800.000 2.800.000   1.800.000 1.000.000 559 092 
022 0 60.000     60.000 022 082 
031 0 300.000     300.000 031 413 
032 100.000 0     100.000 549 032 
061 1.000.000 1.000.000   400.000 600.000 413 061 
112 600.000 630.000 10.000   30.000 112 648 
121 460.000 430.000 20.000   20.000
10.000
 
581549 121
121
 
123 530.000 545.000 10.000   15.000 123 583 
132 370.000 320.000 30.000 160.000 30.000
20.000
160.000
 
504
549
559
 
132
132
196
 
211 85.000 80.000     5.000 335 211 
251 120.000 120.000   150.000 30.000 251 664 
311 200.000 200.000   0 100.000
100.000
 
558
559
 
391
391
 
378 75.000 75.000   0 75.000 559 391 


Předpisy (v platném znění):

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ)

  • - § 25, § 26, § 27 – Způsoby oceňování
  • - § 29, § 30 – Inventarizace majetku a závazků
  • - § 31 – Úschova účetních záznamů
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb. (PVZÚ)

  • - § 58 odst. 1 písm. c) – Vzájemné zúčtování
 • ČÚS č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 24 – Daňová uznatelnost nákladů
  • - § 25 – Daňová neuznatelnost nákladů