dnes je 10.5.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 55a Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu

19.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.1 Komentár k ZDPH § 55a Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu

Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál


§ 55a

(1) Zahraničná osoba, ktorá má v inom členskom štáte sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v inom členskom štáte obvykle zdržiava a žiada o vrátenie dane (ďalej len „žiadateľ”), má nárok na vrátenie dane z tovaru a služby, ktoré jej dodal platiteľ v tuzemsku, a nárok na vrátenie dane vyrubenej pri dovoze tovaru v tuzemsku za podmienok a v rozsahu podľa odsekov 2 až 5 a § 55b až 55e.

(2) Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak

a) je identifikovaný pre daň v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava,

b) v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nemal v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko a ani sa v tuzemsku obvykle nezdržiaval,

c) v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodal tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou dodania

1. prepravných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 6, 8, 10 a 12 a § 48 ods. 8,

2. služby a dodania tovaru, ak je osobou povinnou platiť daň príjemca podľa § 69 ods. 2, 3 a 12,

3. tovaru podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f), ak je osobou povinnou platiť daň osoba, ktorej je tento tovar dodaný podľa § 69 ods. 9,

4. tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu žiadateľom, ktorý bol zastúpený daňovým zástupcom podľa § 69a, a dodania tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý zahraničnou osobou v tuzemsku z iného členského štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69aa,

5. tovaru v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom sa zúčastnil ako prvý odberateľ a osobou povinnou platiť daň je druhý odberateľ.

(3) Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak uskutočňuje zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká právo na odpočítanie dane v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava. Ak žiadateľ uskutočňuje v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava, zdaniteľné obchody, pri ktorých môže odpočítať daň, a súčasne zdaniteľné obchody, pri ktorých nemôže odpočítať daň, má nárok na vrátenie pomernej výšky dane, ktorú vypočíta podľa pravidiel platných v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava.

(4) Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak by takáto daň bola odpočítateľná podľa § 49.

(5) Žiadateľ nemá nárok na vrátenie dane, ktorú dodávateľ neuplatnil v súlade s týmto zákonom, a dane uplatnenej pri tovare, ktorý je alebo môže byť oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47 ods. 2. Ak žiadateľ podľa zákona platného v inom členskom štáte uplatňuje osobitnú úpravu zodpovedajúcu ustanoveniam podľa § 65, nemá nárok na vrátenie dane pri tovaroch a službách obstaraných na účel uskutočnenia cesty.

(6) Žiadateľ, ktorý je identifikovaný pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68c v tuzemsku alebo osobitnej úpravy podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68b alebo § 68c, má nárok na vrátenie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním tovarov a služieb uvedených v § 68 ods. 1 písm. b) a c); splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. c) sa nevyžaduje.


Doplnením ustanovenia § 55a ods. 2 písm. c) bod 4 zákona o DPH sa umožňuje zahraničnej osobe usadenej v inom členskom štáte, aby požiadala o vrátenie dane formou refundácie DPH, aj keď bude za obdobie, za ktoré žiada vrátiť DPH z kúpy tovarov a služieb v tuzemsku, uskutočňovať zdaniteľné obchody v tuzemsku v rozsahu, na ktoré si môže zvoliť daňového zástupcu podľa § 69aa zákona o DPH.

Úprava § 55a ods. 5 druhá veta zákona o DPH je technicko – legislatívnou úpravou bez vecnej zmeny. Ide o spresnenie tohto ustanovenia. Aj doteraz platilo, že ak žiadateľ uplatňoval osobitnú úpravu podľa zákona svojho členského štátu zodpovedajúcu ustanoveniam podľa § 65 zákona o DPH, nemal nárok na vrátenie dane pri tovaroch a službách obstaraných v tuzemsku na účel uskutočnenia cesty.


Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH , ktorý v tuzemsku nemá prevádzkareň – poskytol poradenské služby voči odberateľovi – podnikateľovi zo SR, ktorý je platiteľom dane. Môže predmetné služby fakturovať so slovenskou DPH? Ak áno, má právo na odpočítanie dane?

Riešenie:

Osobou povinnou platiť daň je odberateľ – tuzemský platiteľ v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH, z čoho vyplýva, že zahraničná osoba, ktorá je v tuzemsku registrovaná podľa § 5 zákona o DPH, nezdaňuje poradenské služby slovenskou DPH. Pretože osobou povinnou platiť daň je tuzemská zdaniteľná osoba, podľa § 49 ods. 9 zákona o DPH zahraničná osoba nemá právo na odpočítanie dane, nakoľko sa na ňu vzťahuje refundácia dane podľa § 55a zákona o DPH.


Zahraničná osoba má pridelené IČ DPH v ČR, kde má sídlo a má