dnes je 28.5.2022

Input:

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/676 z 3. decembra 2021

12.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 3. decembra 2021 bolo vydané NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/676 z 3. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce podmienky, v súlade s ktorými sa má vykonať konsolidácia v prípadoch uvedených v článku 18 ods. 3 až 6 a článku 18 ods. 8 uvedeného nariadenia.

EURÓPSKA KOMISIA prijala nariadenie, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, a najmä na jeho článok 18 ods. 9, keďže:

1. Článok 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa vzťahuje na prípady prudenciálnej konsolidácie skupín podnikov, ktoré sú prepojené v zmysle článku 22 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady