dnes je 24.7.2021

Input:

Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov - malý samostatný pivovar od 1. októbra 2021

14.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.1.4 Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov – malý samostatný pivovar od 1. októbra 2021

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Novelizáciou zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov sa od 1. októbra 2021 upravuje malý samostatný pivovar.

Malým samostatným pivovarom je pivovar, ktorý v rámci podnikania vyrába alkoholický nápoj, ktorým je pivo a spĺňa podmienky, ktorými sú ročná výroba piva, nie je väčšia ako 200 000 hl, nevyrába pivo na základe licencie a výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo, ako aj nie je majetkovo ani personálne prepojený s inou osobou, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo.

Pričom ročnou výrobou piva sa rozumie celkové množstvo piva v hl, ktoré bolo v kalendárnom roku vyrobené v malom samostatnom pivovare. Ak výroba piva začne v priebehu kalendárneho roku, predpokladaná ročná výroba piva sa vypočíta ako dvanásťnásobok podielu predpokladanej výroby od jej začatia do konca roku a počtu mesiacov výroby v kalendárnom roku vrátane mesiaca, v ktorom sa začala výroba.

Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný viesť evidenciu piva vyrobeného v malom samostatnom pivovare v hl podľa dní s uvedením množstva vyrobeného piva, osobitne podľa obchodného názvu piva, množstva vydaného piva, osobitne podľa obchodného názvu piva a stavu zásob piva, osobitne podľa obchodného názvu piva.

Daňová povinnosť vzniká dňom vyrobenia piva v malom samostatnom pivovare. Platiteľom dane je prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru. Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Prevádzkovateľ je povinný podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na pivo vyrobené v malom samostatnom pivovare sa uplatní znížená sadzba dane.

Za každé zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vznikli skutočnosti, že výroba prevýšila 200 000