dnes je 24.7.2021

Input:

Novela zákona o správnych poplatkoch od 1. januára 2021 - sadzba poplatku

14.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.1.2 Novela zákona o správnych poplatkoch od 1. januára 2021 – sadzba poplatku

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Zákonom č. 310/2020 Z. z. z 22. októbra 2020 sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Novelizovalo sa znenie sadzby dane.

Pričom sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku od 1. januára 2021 s výnimkou položky 240 sadzobníka.

Pod položkou 240 rozumieme žiadosť o udelenie schengenského víza – sadzbu poplatku ustanovuje osobitný predpis, konkrétne nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex):

  • žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv 35 €,

  • žiadosť o udelenie národného víza, ak je to v záujme Slovenskej republiky 35 €,

  • žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike 60 €,

  • žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike 10 €,

  • podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané 80 €.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného