dnes je 24.7.2021

Input:

Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. januára 2022

29.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.09.1.1 Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. januára 2022

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Novela zákona o účtovníctve č. 363/2019 Z. z. prináša zmeny, ktoré už dlhodobo trápili hlavne audítorov. Nakoniec argumentmi proti audítori nepresvedčili ani MF SR, ani poslancov NR SR a výsledkom je:

 • zmena veľkostných kritérií pre povinnosť auditu od roku 2020,

 • nová povinnosť pre účtovné jednotky účtujúce a vykazujúce podľa IFRS,

 • povinnosť pre audítora overujúceho účtovnú závierku zostavenú podľa IFRS overiť aj, či účtovná jednotka má údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa IFRS,

 • zmena okruhu osôb, ktoré musia vo výročnej správe uvádzať opis politiky rozmanitosti, i dopady, ktoré si zákonodarca zrejme neuvedomil, resp. nechcel uvedomiť.

Samotná novela sa nestačila zaviesť do praxe a je tu už ďalšia a ešte nepriaznivejšia novela č. 198/2020 Z. z.

Aká je súčasnosť?

Podľa zákona o účtovníctve platnom do konca roku 2019 je ustanovená povinnosť overiť audítorom riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku pre družstvá a pre akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie a pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ak spĺňajú nasledovné veľkostné kritériá. Do konca roka 2019 má povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 1 000 000 €,

 • čistý obrat presiahol 2 000 000 €,

 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Zmena od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 budú mať povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným, aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 2 000 000 €,

 • čistý obrat presiahol 4 000 000 €,

 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Platnosť týchto kritérií je daná od 1. 1. 2020 a budú sa posudzovať dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia, t. j. už rok 2019 a 2020. Ak účtovná jednotka nesplnila tieto veľkostné kritériá v roku 2019 a splnila ich v roku 2020, nebude podliehať jej účtovná závierka auditu. Ak účtovná jednotka splní veľkostné kritériá v roku 2020 a 2021, bude mať povinnosť auditu účtovnej závierky až za rok 2021. Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom vo verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti je ustanovená až od roku 2020.

Nová povinnosť pre audítorov od roku 2020 týkajúca sa overovania účtovnej závierky podľa IFRS

Účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) majú povinnosť zostaviť aj výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Novelou zákona o účtovníctve platnou od 1. 1. 2020 musí audítor overiť, či účtovná jednotka má údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa IFRS v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

Okruh osôb, ktoré musia vo výročnej správe uvádzať opis politiky rozmanitosti

V súlade s § 20 ods. 13 ZoÚ zákona o účtovníctve musí účtovná jednotka spĺňajúca aspoň 2 z veľkostných kritérií (celková suma majetku viac ako 20 000 000 €, čistý obrat viac ako 40 000 000 €, priemerný prepočítaný počet zamestnancov viac ako 250), ktorá emitovala cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu, uvádzať vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti. Prvýkrát pri výročnej správe za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31. 12. 2019, musí uvádzať opis politiky rozmanitosti aj účtovná jednotka, ktorá:

 • emitovala akcie – znižuje sa okruh účtovných jednotiek (pri výročných správach za rok 2018 a skorších platila povinnosť uvádzania opisu politiky rozmanitosti aj na účtovné jednotky, ktoré emitovali iné cenné papiere, nielen akcie) a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu,

 • emitovala akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme ktoréhokoľvek členského štátu – rozširuje sa okruh účtovných jednotiek aj o tieto účtovné jednotky.

Nová povinnosť týkajúca sa výročnej správy subjektov verejného záujmu

Už vo výročnej správe za rok 2019 budú musieť subjekty verejného záujmu (s výnimkou Národnej banky Slovenska) s priemerným prepočítaným počtom zamestnancov nad 500 uvádzať okrem opisu aj výsledky používania politiky uplatňovanej v oblasti spoločenskej zodpovednosti aj uplatňované postupy náležitej starostlivosti.

Zmeny platné od 1. 1. 2021

Novelou zákona o účtovníctve č. 198/2020 Z. z. sa významne zvyšujú kvantitatívne kritériá, ktoré, ak podnikatelia splnia, majú povinnosť nechať si overiť svoju účtovnú závierku nezávislým audítorom. Zmena na jednej strane predstavuje úsporu nákladov účtovných jednotiek, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Na druhej strane sa však negatívne prejaví u podnikateľov, audítorov, znížením tržieb z výkonu auditu. Je vysoko pravdepodobné, že časom dôjde k zníženiu počtu drobných audítorov a malých a stredných audítorských spoločností, resp. zmenia svoju ekonomickú činnosť. Otázkou je, aký vplyv bude mať táto zmena na audítorskú profesiu do budúcnosti.

Podľa prepočtov Ministerstva hospodárstva SR zmena usporí podnikateľom majúcim povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom celkom 5 mil. €. Úspora však na druhej strane bude predstavovať pokles tržieb audítorov a audítorských spoločností.

Novelou zákona o účtovníctve sa zvyšujú kritériá pre povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom v postupných krokoch, v rokoch 2021 a 2022.

Povinnosť auditu v roku 2020

Už s účinnosťou k 1. januáru 2020 sa zmenil zákon o účtovníctve v tejto oblasti, a to tak, že veľkostné kritériá na povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom sa zvýšili o 100 % rozhodujúcich podmienok, ktorými sú:

 • celkový majetok zo sumy 1 mil. € na sumu 2 mil. € a

 • čistý obrat účtovnej jednotky zo sumy 2 mil. € na sumu 4 mil. €.

Podľa dôvodovej správy nastala táto zmena v záujme odstránenia administratívnej záťaže podnikateľov, ale aj vzhľadom na veľkosť ekonomiky, jej rastu a potrieb spoločnosti.

V zmysle § 19 ods. 1 ZoÚ zákona o účtovníctve musí mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom účtovná jednotka:

a) ktorá je obchodnou spoločnosťou a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok: celková suma majetku presiahla 2 000 000 €, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení bez upravujúcich položiek (opravné položky, rezervy, oprávky), t. j. v brutto hodnote, čistý obrat presiahol 4 000 000 €, priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,

b) obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na regulovanom trhu,

c) ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon o bankách),

d) ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) vrátane súladu údajov vo výkaze vybraných údajov a účtovnou závierkou.

Novelou zákona o účtovníctve účinnou od 1. januára 2020 sa vypustila podmienka mať overenú účtovnú závierku len pre obchodné spoločnosti povinne vytvárajúce základné imanie. Týmto sa rozšíril okruh účtových jednotiek zo spoločností s ručením obmedzeným, akciových spoločností a pod., napríklad na verejné obchodné spoločnosti alebo komanditné spoločnosti.

Podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. 1. 2020 sa veľkostné kritériá platné pre rok 2020 použijú prvýkrát pri overení účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020. Za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31. 12. 2019 sa posudzujú veľkostné kritériá podľa zákona platného k 31. 12. 2019.

Balík nových opatrení „lex korona” spôsobil aj zmenu zákona o účtovníctve, v časti dotýkajúcej sa § 19 Overovanie účtovnej závierky audítorom. Ide o úsporu nákladov na finančný audit približne pri 45 % účtovných jednotiek, ktoré aktuálne spĺňajú legislatívne požiadavky a povinný finančný audit účtovnej závierky. Celková úspora pre dotknuté podnikateľské jednotky predstavuje približne 5 mil. €.

Povinnosť auditu v roku 2021

Pre účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2021 a neskôr, sú veľkostné kritériá na povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom nasledovné:

 • celková suma majetku presiahne 3 000 000 €,

 • čistý obrat presiahne 6 000 000 €,

 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahne 40.

Na základe prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. 1. 2021 sa podmienky pre účtovné obdobie začínajúce od 1. 1. 2020 budú posudzovať podľa zákona o účtovníctve účinného do 31. 12. 2020, t. j. celková suma majetku presiahla 2 000 000 €, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení bez upravujúcich položiek (opravné položky, rezervy, oprávky), t. j. v brutto hodnote, čistý obrat presiahol 4 000 000 €, priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

Povinnosť auditu v roku 2022

Pre účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2022 a