dnes je 24.7.2021

Input:

Novelizácia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh od 1. júla 2021

29.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.4 Novelizácia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh od 1. júla 2021

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

V súčasnosti prebieha novelizácia zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.

Hlavným zámerom návrhu zákona je transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní do vnútroštátnej legislatívy. Cieľom predmetnej smernice je najmä znížiť administratívnu záťaž daňových subjektov, ako i správcov dane a minimalizovať daňové úniky pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Z toho dôvodu sa na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani dopĺňa súčasný elektronický systém kontroly prepravy tovarov o povinnosť prepravovať alkoholické nápoje uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území, alebo na území iného členského štátu s elektronickým zjednodušeným administratívnym dokumentom.

Zároveň sa transponuje smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano a smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie. Transpozíciu