dnes je 26.9.2020

Input:

Odpočet DPH při registraci a jejím zrušení

1.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.2000

2019.2000.1 Odpočet DPH při registraci a jejím zrušení

Ing. Jana Kolářová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Možnost uplatnit nárok na odpočet daně je nedílnou součástí sytému DPH. V situacích, jako je vznik a zánik plátcovství, pak musí plátci dodržet určitá pravidla, jejichž cílem je zohlednit použití přijatých zdanitelných plnění pro ekonomickou činnost s nárokem na odpočet nebo pro jinou činnost.

Odpočet DPH plátce

Osoba, která se stane plátcem DPH ze zákona nebo na základě rozhodnutí o dobrovolné registraci, může uplatnit nárok na odpočet daně za splnění následujících podmínek:

 1. V okamžiku vzniku plátcovství je přijaté plnění součástí obchodního majetku plátce. Rozhodný je okamžik vzniku plátcovství, nikoliv okamžik registrace.

Obchodním majetkem jsou pro účely DPH veškeré majetkové hodnoty, které slouží plátci k uskutečňování ekonomické činnosti. Nesporné jsou hmotné položky, které jsou při vzniku plátcovství součástí obchodního majetku. U služeb je situace komplikovanější. Klíčovou otázkou je, zda se nakoupené služby nějak zobrazují v obchodním majetku a zda již byly spotřebovány před vznikem plátcovství. Není rozhodující, jakým způsobem přijatá plnění ovlivnila hodnotu obchodního majetku. Plátce tak musí umět prokázat, že se plnění stalo součástí jeho obchodního majetku v obecném slova smyslu (tématem se zabýval příspěvek na koordinační výbor 268/18.03.09 Vymezení přijatých zdanitelných plnění, u nichž lze uplatnit nárok na odpočet při změně režimu).


Majitel autoservisu, který je osobou povinnou k dani, nakoupil okna a vrata, která zabuduje do objektů, z nichž jeden je jeho dílnou a v druhém má kancelář.

V okamžiku vzniku plátcovství překročením obratu 1 mil. Kč:

 • Jsou již některá okna zabudovaná do jedné ze staveb, přičemž rozměry oken jsou významně větší než rozměry původních oken. Z pohledu účetnictví a daní z příjmů půjde o zvýšení její hodnoty.

 • Okna zabudovaná do samostatného objektu pro administrativu pouze nahrazují původní, již opotřebená okna. Z pohledu účetnictví a daní z příjmů půjde o opravu, zásahem se nezvyšuje hodnota stavby.

 • Vrata a část oken leží ke dni vzniku plátcovství na dvoře, protože stavební akce ještě nebyla dokončena.

 • Již zaplatil fakturu na část služeb firmy, která provádí stavební práce.

Ve všech případech jsou okna a dveře ke dni vzniku plátcovství součástí obchodního majetku, tudíž lze uplatnit nárok na odpočet podle § 79 odst. 1 ZDPH.


Pan Ivan Trefný je IT specialista a poskytuje služby v této oblasti týkající se hardwaru i softwaru. Nakoupil licence k softwaru, které používá na vlastním počítači, a krabicový software, který prodává zákazníkům. Dále uvedená podmínka 12 měsíců je splněna.

Při překročení obratu pro povinnou registraci může společnost uplatnit nárok na odpočet daně, neboť software a licence k SW jsou součástí jeho obchodního majetku v okamžiku vzniku plátcovství.


Výživový poradce nakoupí zásoby potravinových doplňků, nábytek do kanceláře, auto a licenci k poskytování výživového poradenství. Kancelář nechá vymalovat tak, aby byla reprezentativní pro poskytování konzultací (provedení je specifické podle zadání poskytovatele licence). Nastavení konzultuje s účetní a daňovým poradcem. Dále uvedená podmínka 12 měsíců je splněna.

V okamžiku vzniku plátcovství uplatní nárok na odpočet daně:

 • Z potravinových doplňků, které do tohoto okamžiku neprodal. Pro případnou diskusi se správcem daně by se měl vyzbrojit důkazními prostředky, např. inventurou zásob a přehledem vydaných faktur prokazujících, jakou část potravinových doplňků prodal jako neplátce.

 • Z nábytku do kanceláře, auta a licence.

 • Diskutabilní může uplatnění nároku na odpočet z faktury od malíře. Nicméně jde o službu, kterou lze na obchodním majetku dobře předvést, tudíž existuje vysoká šance na obhájení uplatněného nároku na odpočet.

 • Konzultační služby jsou k okamžiku vzniku plátcovství již spotřebované, přestože jejich efekt může být dlouhodobý a promítat se do dalších let ekonomické činnosti. Nárok na odpočet uplatnit nelze.

 • Nárok na odpočet daně je možné uplatnit pouze z plnění, která byla pořízena v období zahrnujícím 12 po sobě jdoucích měsíců před dnem vzniku plátcovství.


Švýcarská firma odkoupila zásoby v hodnotě několika milionů od české společnosti, která ukončila činnost. Dodání se uskutečnilo dne 26. 12. 2018 a bylo bez přepravy na území ČR, tj. dodavatel fakturoval s českou DPH. Švýcarská firma není usazena v ČR ani jinde v EU. DPH jí nebyla vrácena přes institut vracení.

Po roce našla kupce a dne 18. 12. 2019 zboží dodala z ČR do Německa osobě registrované k DPH v Německu. Dnem dodání zboží do jiného členského státu stala se plátcem DPH v ČR na základě § 6c odst. 3 ZDPH. Může uplatnit nárok na odpočet DPH ze zboží nakoupeného 26. 12. 2018, neboť je splněna podmínka pořízení v období zahrnujícím 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem vzniku plátcovství.

Majetek pořizovaný postupně 5 let

Na základě novelizace zákonem č. 80/2019 Sb. účinné od 1. 4. 2019 lze nárok na odpočet nárok rovněž uplatnit, pokud osoba povinná k dani:

 1. plnění pořídila v období zahrnujícím 60 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem,
 2. plnění se stalo součástí dlouhodobého majetku, který byl uveden do stavu způsobilého k užívání v období 12 po sobě jdoucích měsíců před vznikem plátcovství, a to před uvedením tohoto dlouhodobého majetku do stavu způsobilého k užívání a
 3. tento dlouhodobý majetek je ke dni vzniku plátcovství součástí obchodního majetku.

Novelizace tak dala jistotu plátcům, kteří budovali majetek postupně, a větší část dílčích plnění tvořících výsledný obchodní majetek měla den uskutečnění více v minulosti, než je 12 měsíců.


Paní Nadaná je právničkou, do konce roku 2018 pracovala jako zaměstnanec právní kanceláře. Po nabytí zkušeností a kvalifikace plánuje poskytovat právní služby ve své vlastní kanceláři. Koncem roku 2018 složila advokátní zkoušky a od roku 2019 právní služby poskytuje samostatně. Zároveň si nechává vystavět budovu, ve které hodlá zčásti vykonávat svou ekonomickou činnost, zčásti ji pronajímat a částečně využívat pro své bydlení. V letech 2016 až 2018 již zaplatila zálohy a faktury na dílčí plnění týkající se výstavby. V květnu 2019 byla budova dokončena a uvedena do užívání. V listopadu 2019 se advokátka stala plátcem DPH.

Z plnění přijatých v letech 2016 až 2018 lze uplatnit nárok na odpočet DPH, stejně jako z daňových dokladů vystavených při dokončení v roce 2019. Výše uvedené podmínky byly splněny. Při uplatnění nároku na odpočet daně však musí vzít v úvahu použití stavby. Z důvodu částečného využití mimo ekonomickou činnost může uplatnit pouze částečný nárok na odpočet (§ 72 odst. 6 ZDPH). Pokud by část prostor byla využita k pronájmu osvobozenému od daně podle § 56a ZDPH, pak to má rovněž vliv na nárok na odpočet. Nicméně tento sliv se promítne až formou případného kráticího koeficientu podle § 76 ZDPH.

Nárok na odpočet uplatní na řádku 45 přiznání. S ohledem na osvobozený pronájem by měla částku uvést do sloupce „Krácený odpočet”.

Zboží vyvezené před vznikem plátcovství

Na základě novelizace zákonem č. 80/2019 Sb. účinné od 1. 4. 2019 lze nárok na odpočet rovněž uplatnit, pokud osoba povinná k dani v období 6 po sobě jdoucích měsíců před vznikem plátcovství plnění přijala a použila k osvobozenému vývozu. To znamená, že zboží není ke dni vzniku plátcovství součástí obchodního majetku. Novela tak vtělila do zákona o DPH závěry vyplývající z rozsudku Soudního dvora EU C-385/09 Nidera Handelscompagnie BV.


Německá firma nakoupila zboží od české společnosti. Dodání se uskutečnilo dne 12. 4. 2019 a bylo bez přepravy na území ČR, tj. dodavatel fakturoval s českou DPH. Následně německá firma vyvezla zboží dne 12. 6. 2019 z ČR do Švýcarska, podmínky pro osvobození od daně byly splněny.

Německá firma se stane plátcem DPH z důvodu dodání zboží do jiného členského státu EU (nezávislá transakce) dne 11. 9. 2019. V přiznání za září uplatní nárok na odpočet DPH z nakoupených zásob, přestože nejsou ke dni vzniku plátcovství součástí jejího obchodního majetku.

Zboží prodané před vznikem plátcovství

Na základě novelizace zákonem č. 80/2019 Sb. účinné od 1. 4. 2019 lze nárok na odpočet rovněž uplatnit, pokud osoba povinná k dani:

 1. plnění pořídila před vznikem plátcovství a
 2. toto plnění není ke dni vzniku plátcovství součástí obchodního majetku a
 3. nárok na vrácení daně nemohla uplatnit z důvodu nesplnění minimální délky období (kratší než 3 měsíce lze pouze na konci kalendářního roku).

Může jít tedy o situace, kdy je zboží nakoupeno na začátku kalendářního roku a pak se osoba do konce března stane plátcem daně.


Německá firma nakoupila zboží od české společnosti. Není usazena v ČR. Dodání se uskutečnilo dne 11. 1. 2019 a bylo bez přepravy na území ČR, tj. dodavatel fakturoval s českou DPH. Následně německá firma dodala zboží dne 12. 2. 2019 jinému plátci DPH na území ČR. Byl aplikován přenos daňové povinnosti podle § 108 odst. 3 písm. b) ZDPH.

Německá firma se následně stala plátcem k 13. 3. 2019, a to dodáním zboží do jiného členského státu EU. Německá firma nemůže požádat o vracení DPH z nakoupeného zboží, protože nesplňuje časovou podmínku § 82a odst. 8 ZDPH.

V přiznání za březen uplatní nárok na odpočet daně, přestože zboží již není ke dni vzniku plátcovství součástí jejího obchodního majetku.

Splnění obecných podmínek nároku na odpočet

Pro uplatnění nároku na odpočet je potřeba splnit obecné podmínky uvedené v § 72 a násl. ZDPH. Není tedy možné uplatňovat nárok v případě, že je přijaté plnění použito částečně mimo ekonomickou činnost nebo pro činnost bez nároku na odpočet daně.


Advokátka koupila v květnu 2019 dům, který hodlá částečně využívat pro svou ekonomickou činnost (zdanitelná plnění) a částečně mimo ekonomickou činnost (bydlení vlastní a bydlení členů rodiny).

Od 1. 7. 2019 se stala plátcem daně. V přiznání za červenec 2019 uplatní nárok na odpočet pouze z části domu, která odpovídá budoucímu záměru použití pro ekonomickou činnost. Plátce může jako svůj obchodní majetek v tomto případě určit jenom tu část domu, kterou hodlá využívat pro svou ekonomickou činnost. Pak se všechny další korekce odpočtu týkají jenom nároku na odpočet připadající na část majetku používanou pro ekonomickou činnost.

Dlouhodobý majetek

Pro dlouhodobý majetek platí obdobně § 78d odst. 2 ZDPH. Prakticky to znamená, že se jednorázová částka pro uplatnění nároku na odpočet při vzniku plátcovství u dlouhodobého majetku zkrátí v případě, že se osoba stane plátcem v jiném roce, než je rok pořízení majetku. Rozdíl nemůže být vyšší než jeden rok s ohledem na podmínku, že majetek má být pořízen maximálně 12 měsíců před vznikem plátcovství. Toto je nutné zvažovat rovněž při nákupech majetku a žádostech o dobrovolnou registraci, protože nevhodným načasováním lze ne/přijít o 10 % nároku na odpočet u nemovitých věcí a 20 % nároku na odpočet u ostatního majetku.


Provozovatel autoservisu koupil objekt, ve kterém má dílnu, v prosinci 2018. Druhý objekt pro administrativu pořídil v lednu 2019. Plátcem daně se stal v březnu 2019.

V přiznání za březen 2019 může uplatnit:

 • 9/10 nároku na odpočet vztahujícího se k dílně.

 • Celý nárok na odpočet vztahující se k objektu pro administrativu.

Období uplatnění odpočtu

Zákon výslovně uvádí, že má být nárok na odpočet uplatněn v přiznání za období, do kterého spadá den, kdy se osoba stala plátcem. Pokud něco opomene uplatnit, pak lze doporučit dodatečné přiznání než nárok na odpočet posouvat do dalších období.

Zákaz duplicitního uplatnění nároku na odpočet

Na základě novelizace zákonem č. 80/2019 Sb. účinné od 1. 4. 2019 se do zákona dostala úprava § 79d ZDPH, která umožňuje získat část nároku na odpočet, kterou plátce vrátil státu při deregistraci, pokud používá obchodní majetek pro svou ekonomickou činnost 1 rok po deregistraci (podrobněji dále).

Zákon o DPH uvádí jednoznačně, že pokud osobám registrovaným k dani v jiném členském státě EU nebo zahraniční osobě povinné k dani vznikne nárok na vrácení podle § 79d ZDPH nebo nárok na vrácení daně podle § 82a ZDPH, pak nemůže uplatňovat nárok na odpočet při vzniku plátcovství podle § 79 ZDPH. To platí i v případě, kdy své nároky z vracení nevyužije a nechá je propadnout, popř. pokud daň nebude vracena, protože se nárok na odpočet nepodaří doložit.


Německá firma nakoupila zboží od české společnosti. Není usazena v ČR. Dodání se uskutečnilo dne 11. 12. 2018 a bylo bez přepravy na území ČR, tj. dodavatel fakturoval s českou DPH. Německé firmě vznikl nárok na vrácení této daně podle § 82a ZDPH.

Německá firma se následně stala plátcem k 1. 8. 2019. Hodlá nárok na odpočet daně uplatnit v přiznání za srpen 2019 a nepodávat žádost o vracení DPH do 30. 9. 2019.

Německá firma nemá podle § 79 odst. 7 ZDPH nárok na odpočet daně při vzniku plátcovství. Pokud chce daň získat zpět, musí podat žádost o vracení podle § 82a ZDPH.

Snížení nároku na odpočet při deregistraci

Při zrušení registrace z moci úřední nebo na žádost je plátce povinen snížit nárok na odpočet daně z obchodního majetku ke dni zrušení registrace. To platí pochopitelně pouze u takového majetku, u něhož byl uplatněn odpočet na vstupu nebo jeho část a který je ke dni zrušení registrace součástí obchodního majetku.

Vrácení 100 % uplatněného odpočtu

V plné výši se snižuje dříve uplatněný nárok na odpočet u:

 • nedokončeného majetku,

 • záloh na plnění, která se do okamžiku zrušení registrace neuskutečnila,

 • zásob,

 • nečerpaných a nepřevedených jednoúčelových poukazů.


Plátce daně koupil v dubnu 2019 poukazy na tankování nafty v hodnotě 5 000 Kč. Uplatnil nárok na odpočet daně ve výši 867,77 Kč. Poukazy nečerpal, ani je neprodal. V listopadu 2019 je mu zrušena registrace z moci úřední.

V posledním přiznání musí snížit nárok na odpočet z těchto poukazů.

Dlouhodobý majetek

Pro dlouhodobý majetek platí obdobně § 78d odst. 2 ZDPH. Znamená to, že jednorázová částka snížení dříve uplatněného nároku na odpočet se poměrně zkrátí podle toho, kolik let zbývá do konce lhůty pro úpravu nároku na odpočet daně.


Plátce DPH vlastní hotel od roku 1999. Na tomto objektu bylo provedeno v roce 2017 technické zhodnocení, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet. Jaké bude mít důsledky zrušení registraci k DPH?

Při zrušení registrace se posuzuje, zda byl u majetku uplatněn odpočet daně nebo jeho část. Pokud ano, pak je nutné vzít v úvahu lhůtu pro sledování účelu použití majetku. V tomto případě již 5letá lhůta pro sledování odpočtu uplynula (u majetku pořízeného před prodloužením lhůty u nemovitých věcí na 10 let se sleduje po dobu 5 let).

Zároveň však je potřeba připomenout, že technické zhodnocení nemovité věci je samostatným hmotným majetkem pro účely zákona o DPH - § 4 odst. 4 písm. d) bod 4. ZPDH, jehož účel použití se sleduje po dobu 10 let, pokud jde o technická zhodnocení pořízená počínaje 1. 1. 2012. To znamená, že u technického zhodnocení pořízeného v roce 2017 je nutné při deregistraci v roce 2019 vrátit 8/10 dříve uplatněného odpočtu.

Obdobně se postupuje u hmotného majetku, který není nemovitý s tím, že lhůta pro sledování odpočtu je 5 let. U nespotřebovaných zásob se vrací celý dříve uplatněný odpočet. Zvláštní pozornost je nutné věnovat drobnému majetku, u něhož je v zákoně nová úprava od 1. 4. 2019.

Drobný majetek

Na základě novelizace zákonem č. 80/2019 Sb. účinné od 1. 4. 2019 má plátce podle § 79a odst. 3 ZDPH povinnost vrátit dříve uplatněný nárok na odpočet z obchodního majetku při deregistraci za těchto podmínek:

 • Byl uplatněn nárok na odpočet daně alespoň ve výši 2 100 Kč.

 • Obchodní majetek byl pořízen v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace a kalendářní měsíc, v němž došlo ke zrušení registrace.

 • Nejde o dlouhodobý majetek, nedokončený majetek, zásoby ani jednoúčelové poukazy, které již upravuje § 79a odst. 2 ZDPH.

Plátce pak musí snížit odpočet o 1/12 nároku na odpočet daně za počet celých kalendářních měsíců tohoto období, za který tento majetek nebyl obchodním majetkem plátce.


Plátce DPH provozující hotel požádal o zrušení registrace.

Dne 12. 12. 2018 pořídil nábytek do pokojů v celkové hodnotě 100 000 Kč (cena bez DPH), jde o 10 skříní v jednotlivé hodnotě 10 000 Kč (cena bez DPH). Plátce si uplatnil plný nárok na odpočet daně ve výši 21 000 Kč (10 x 2 100 Kč).

Dne 5. 5. 2019 pořídil nábytek do pokojů v celkové hodnotě 120 000 Kč (cena bez DPH), jde o 10 skříní v jednotlivé hodnotě 12 000 Kč (cena bez DPH). Plátce si uplatnil plný nárok na odpočet daně ve výši 25 200 Kč (10 x 2 520 Kč).

Dne 6. 12. 2019 je plátci zrušena registrace.

Období zahrnující 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace a kalendářní měsíc, v němž došlo ke zrušení registrace, odpovídá období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

U nábytku nakoupeného 12. 12. 2018 je částka snížení nároku na odpočet daně 0 Kč.

U nábytku nakoupeného 5. 5. 2019 je částka snížení nároku na odpočet daně = 1/12 x 25 200 x 4 celých kalendářních měsíců (tj. leden až duben 2019) = 8 400 Kč.

Daňová kontinuita

U majetku nabytého transakcí, která není sama o sobě předmětem daně, pokračuje nabyvatel ve sledování způsobu použití. Při zrušení registrace je pak povinen snížit dříve uplatněný nárok na odpočet, i když to nebyl tento plátce, kdo jej uplatnil. Takovými transakcemi jsou zejména:

 • nabytí obchodního závodu,

 • převod jmění v rámci přeměny,

 • dědění s pokračováním v ekonomické činnosti.

Je potřeba připomenout, že nabytí majetku výše uvedenými způsoby činí z nabyvatelů plátce DPH ze zákona (§ 6b, § 6e ZDPH).


Českou společnost Lehké plasty, s. r. o., plátce DPH, koupil německý investor. Následně došlo k rozdělení odštěpením se založením nové společnosti Autoplasty, s. r. o., do které byla vyčleněna část obchodního závodu vyrábějící díly pro automobilový průmysl. Zápisem rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku se dne 5. 7. 2017 nově vzniklá společnost stala plátcem DPH.

Jelikož v průběhu roku byla výroba přesunuta do Albánie, společnost Autoplasty, s. r. o., požádala o zrušení registrace. Správce daně zrušil registraci k DPH v prosinci 2019.

Spolu s částí obchodního závodu přešla na společnost Autoplasty, s. r. o., budova, kterou společnost Lehké plasty, s. r. o., pořídila v roce 2016 a u které byl uplatněn nárok na odpočet daně.

Při zrušení registrace musí společnost Autoplasty, s. r. o., snížit nárok na odpočet z budovy o částku odpovídající jeho 7/10.

Období snížení odpočtu

Snížení nároku na odpočet se uvádí do přiznání za poslední zdaňovací období registrace, a to na řádek 45 minusem.

Dědic nepokračuje v ekonomické činnosti

Pokud zemře plátce a dědic nepokračuje v jeho činnosti, pak má podle § 79b ZDPH správce pozůstalosti povinnost snížit dříve uplatněný nárok na odpočet daně, a to v posledním přiznání za období končící dnem předcházejícím dni skončení řízení o pozůstalosti. Dědic tedy již nemá od 1. 7. 2017 povinnost toto přiznání podávat.

Deregistrace bez snížení nároku na odpočet

Povinnost provádět úpravy odpočtu nevzniká podle § 79c ZDPH v situaci, kdy sice dochází ke zrušení registrace, ale povinnosti kontinuálně přecházejí na jiného plátce. Jde například o následující případy:

 • zrušení obchodní korporace bez likvidace,

 • vklad veškerého majetku fyzické osoby do právnické osoby, která bezprostředně v činnosti pokračuje a jejíž je jediným zakladatelem,

 • zrušení registrace právnické osoby založené jedinou fyzickou osobou, v jejíž činnosti pokračuje tato fyzická osoba,

 • zrušení registrace skupiny a zánik členství člena skupiny.

Úprava neřeší, jak postupovat v případě, kdy rozhodnutím zřizovatele dochází ke zrušení příspěvkové organizace, která je plátcem. Majetek by spolu s jinými položkami měl přecházet na zřizovatele, nicméně daňovou kontinuitu lze jen dovozovat. Zákon o DPH tuto situaci neupravuje.

Vracení odpočtu u neusazených osob při zrušení registrace

Na základě novelizace zákonem č. 80/2019 Sb. má s účinností od 1. 4. 2019 osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani možnost získat zpět částku, o kterou byla povinna snížit uplatněný nárok na odpočet daně u obchodního majetku při zrušení registrace, pokud tento majetek po zrušení registrace (§ 79d ZDPH):

 • Nadále používala k uskutečňování ekonomických činností, z nichž by plátci vznikl nárok na odpočet daně. Nárok na vrácení částky lze uplatnit v dodatečném přiznání za období zrušení registrace, které musí být podáno do konce druhého kalendářního měsíce po uplynutí lhůty 1 roku.

 • Nadále používala k uskutečňování ekonomických činností, z nichž by plátci vznikl nárok na odpočet daně a do 1 roku po zrušení registrace znovu plátcem. Nárok na vrácení částky se týká období končící dnem předcházejícím dni vzniku plátcovství a lze jej uplatnit v dodatečném přiznání za období zrušení registrace, které musí být podáno do konce druhého kalendářního měsíce po konci sledovaného období.

Není-li nárok na vrácení uplatněn, zaniká. Osoba pak nemá šanci se k prostředkům dostat, protože nemá nárok na odpočet daně při další registraci.


Německá firma, osoba registrovaná k DPH v SRN, byla plátcem DPH. Není usazena v ČR. S ohledem na to, že ukončila svou činnost v ČR, požádala o zrušení registrace, ke kterému došlo k 10. 9. 2019. Zároveň byl snížen dříve uplatněný nárok na odpočet daně z nespotřebovaných zásob, které zůstaly ve skladě sesterské společnosti.

Následně německá firma dodala zboží dne 12. 10. 2019 jinému plátci DPH na území ČR. Byl aplikován přenos daňové povinnosti podle § 108 odst. 3 písm. b) ZDPH.

Na základě § 79d ZDPH podá do 30. 11. 2020 dodatečné přiznání za září 2019 a nechá si vrátit snížení nároku na odpočet týkající se zásob, které byly následně prodány.

Závěrem

Okamžik vzniku plátcovství i jeho zániku je spojen s právy či povinnostmi v oblasti nároku na odpočet. I přes důkladnou znalost úpravy se plátci mohou potkávat s praktickými potížemi, jako je důkazní nouze ohledně stavu obchodního majetku v obou rozhodných okamžicích. Zde má svou roli důsledně provedená inventarizace, kompletní dokumentace k likvidovanému, ztracenému či ukradenému majetku a průkazně vedené účetnictví.