dnes je 19.4.2021

Input:

Opravy chýb minulého účtovného obdobia v roku 2021

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.1.1 Opravy chýb minulého účtovného obdobia v roku 2021

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.

Vedenie účtovníctva všeobecne

Povinnosť vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva podnikateľov v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu vymedzuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „obchodný zákonník”). Týmto osobitným predpisom je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve”), pričom jeho ustanovenia musia plniť všetky účtovné jednotky, nehľadiac na to, v ktorom okruhu účtovníctva (jednoduchom alebo podvojnom) majú povinnosť viesť svoje účtovné knihy.

Zákon o účtovníctve upravuje podmienky rozsahu, spôsobu a preukázateľnosti vedenia účtovníctva každej účtovnej jednotky. Účtovná jednotka je povinná v zmysle § 8 ZoÚ zákona o účtovníctve viesť svoje účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne, a rovnako spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

V zmysle § 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v tom účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Náklady a výnosy (pre podvojné účtovníctvo) sa teda účtujú v tom účtovnom období, v ktorom vznikli (tzv. akruálny princíp), nehľadiac na deň úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom. Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka tieto účtovné prípady zaúčtuje a vykáže v období, keď tieto skutočnosti zistila. Po zostavení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy s výnimkou, ak sa má zabezpečiť pravdivý a verný obraz účtovníctva, je možné otvoriť účtovné knihy, ale aj to len do schválenia účtovnej závierky.

Pri účtovaní a vykazovaní musia účtovné jednotky dodržiavať ustanovenia opatrení MF SR, ktorými sú upravené podrobnosti pre vedenie účtovníctva. Oznámenie o vydaní týchto opatrení sa zverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čím sa uvedené opatrenia stávajú všeobecne záväznými predpismi. Ich porušenie sa považuje za správny delikt rovnako, ako porušenie zákona o účtovníctve. Jedným z takýchto opatrení pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva je aj opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len: „postupy účtovania PÚ”).

Účtovanie o nákladoch a výnosoch súvisiacich s predchádzajúcim účtovným obdobím

Postup účtovania nákladov a výnosov minulých účtovných období závisí od výšky predmetných nákladov a výnosov, resp. významnosti stanovenej na úrovni účtovnej jednotky pre tento účel. V zmysle § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve sa informácia považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa.

Definícia významnosti účtovnej jednotky musí byť stanovená v jej internom predpise. V nadväznosti na hodnotu významnosti v konkrétnych podmienkach účtovnej jednotky sa následne postupuje pri účtovaní o nákladoch a výnosoch súvisiacich s predchádzajúcim účtovným obdobím. V účtovnej praxi sa pre takéto účtovanie používa aj napríklad pojem účtovanie o opravách chýb minulých účtovných období.

V zmysle § 5 postupov účtovania PÚ účtuje účtovná jednotka náklady a výnosy do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky.

V zmysle § 59 postupov účtovania PÚ sa významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad účtujú podľa § 7 ods. 3 ZoÚ zákona o účtovníctve. Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov sa účtuje aj významné dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky a významný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov.

Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúce zo zmeny úprav ocenenia podľa § 26 a 27 zákona o účtovníctve, napríklad účtovanie výšky opravnej položky a rezerv, úprava doby používania alebo spôsobu opotrebenia dlhodobého majetku.

Pri oprave chýb minulých účtovných období je rovnako dôležité zobrať na zreteľ skutočnosť, či v momente zistenia chyby je účtovná závierka účtovnej jednotky schválená jej valným zhromaždením.

Podľa § 16 zákona o účtovníctve nie je po zostavení účtovnej závierky možné otvárať uzavreté účtovné knihy s výnimkou, ak sa má ich otvorením zabezpečiť verný a pravdivý obraz účtovníctva a súčasne, ak účtovná závierka nebola schválená valným zhromaždením účtovnej jednotky. Po schválení účtovnej závierky valným zhromaždením sa všetky chyby minulých účtovných období (významné, nevýznamné), účtujú do účtovníctva prebiehajúceho účtovného obdobia.


Príklad č. 1

Účtovná jednotka po schválení účtovnej závierky v roku 2021 zistila, že za rok 2019 nemá zaúčtovanú faktúru za predaj tovaru vo výške 1 000 € + DPH 200 €. Rovnako neúčtovala o vyradení tohto tovaru v skladovej cene 900 €.

Ak by podľa interného predpisu predajná cena bola pre účtovnú jednotku nevýznamnou položkou, v účtovnom období roku 2021 by účtovná jednotka účtovala o oprave nevýznamných výnosov minulých účtovných období nasledovne:

Účtovný prípad Suma v € MD D 
Tržby z predaja tovaru  1 000 €  311  604  
DPH (povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k DPH)  200 €  311  343  
Vyradenie tovaru zo skladovej evidencie v skladovej cene  900 €  504  132  

Ak by podľa interného predpisu predajná cena bola pre účtovnú jednotku významnou položkou, v účtovnom období roku 2021 by účtovná jednotka účtovala o oprave významných výnosov minulých účtovných období nasledovne:

Účtovný prípad Suma v € MD D 
Tržby z predaja tovaru  1 000 €  311  428  
DPH (povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k DPH)  200 €  311  343  
Vyradenie tovaru zo skladovej evidencie v skladovej cene  900 €  429  132  

Oprava chýb