dnes je 7.12.2022

Input:

Oslobodenie príjmov z predaja pozemkov po tzv. komasácii (scelení) pozemkov

21.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.3 Oslobodenie príjmov z predaja pozemkov po tzv. komasácii (scelení) pozemkov

Ing. Viera Mezeiová

Zákon č. 257/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podľa §9 ods. 1 nového písmena o) zákona o dani z príjmov (ZDP) je od dane oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb. Slovenskej národnej rady:

  • po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo

  • vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku,

  • okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo jej