dnes je 28.9.2021

Input:

Osoba povinná platiť daň z poistenia v roku 2021

29.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.07.1.4 Osoba povinná platiť daň z poistenia v roku 2021

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov osobou povinnou platiť daň správcovi dane je poisťovateľ.

Poisťovateľom je poisťovňa, ako aj poisťovňa z iného členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore, ako aj pobočka zahraničnej poisťovne a zahraničná poisťovňa, ako aj Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky.

Platiteľom je aj poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku. Ako aj právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, ktoré sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku. Pričom, ak poistník preúčtuje poistné právnickej osobe, je platiteľom v