Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Paušální výdaje 2019

11.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.19 19/2019

Paušální výdaje 2019

Ing. Ivan Macháček

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

V článku nazvaném Uplatnění paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2018 ze dne 26. února 2019 jsme se zabývali uplatněním paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2018. Zákonem č. 80/2019 Sb. došlo k pozitivní změně pro poplatníky s příjmy dle § 7 a § 9 ZDP spočívající ve zvýšení limitní výše paušálních výdajů. V důsledku této skutečnosti bude řada poplatníků zvažovat v roce 2019 přechod z vedení daňové evidence na uplatnění paušálních výdajů. Půjde i o podnikatele, kteří v návaznosti na negativní dopady zákona č. 170/2017 Sb. přešly v roce 2018 z paušálních výdajů na daňovou evidenci, a kteří v důsledku zákona č. 80/2019 Sb. se navrátí zpět k výhodnějšímu uplatnění paušálních výdajů. V článku se zamyslíme nad důsledky tohoto rozhodnutí podnikatelů.

Postupné zásahy do výše paušálních výdajů od roku 2013

Od roku 2013 docházelo postupně k omezování absolutní výše paušálních výdajů zaváděním jejich limitní výše dle jednotlivých druhů příjmů, a to zákonem č. 500/2012 Sb. a zákonem č. 267/2014 Sb. Současně došlo v novém § 35ca ZDP k omezení možného uplatnění slevy na dani na manželku a daňového zvýhodnění u poplatníků, kteří uplatňují paušální výdaje. K nejvýraznějším negativním změnám u paušálních výdajů došlo zákonem č. 170/2017 Sb., kdy se limit příjmů pro uplatnění paušálních výdajů snížil na polovinu ze 2 milionů na maximální limitní výši 1 milionu příjmů (pro uplatnění paušálních výdajů 30 %, 40 %, 60 % a 80 % z dosažených příjmů). Pozitivním řešením tohoto zákona bylo, že současně s tímto snížením limitní výše paušálních výdajů došlo ke zrušení ustanovení § 35ca ZDP. Zatímco pro zdaňovací období 2017 bylo možno využít „staré i nové řešení” (buď využít odvození paušálních výdajů z limitní výše 2 milionů příjmů s uplatněním § 35ca ZDP, nebo použít již novou limitní výši 1 milionu příjmů a nepoužít zrušený § 35ca ZDP), tak za zdaňovací období 2018 bylo nutno uplatnit již nové řešení – tj. sníženou limitní výši 1 milionu příjmů pro stanovení paušálních výdajů s možností uplatnit slevu na dani na manželku a daňové zvýhodnění. Řada podnikatelů se zdanitelnými příjmy přesahujícími 1 milion Kč tak houfně přešla za zdaňovací období 2018 z paušálních výdajů na skutečné výdaje (vedení daňové evidence).

A do toho přišla pozitivní zpráva obsažená v zákonu č. 80/2019 Sb., kdy se počínaje zdaňovacím obdobím 2019 navrací řešení paušálních výdajů ke stavu před účinností zákona č. 170/2017 Sb., tedy k uplatnění paušálních výdajů 30 %, 40 %, 60 % a 80 % do výše odvozené z limitní výše příjmů 2 miliony Kč. Současně zůstává možnost pro „paušalisty” uplatnit při dodržení zákonných podmínek jak slevu na dani na manželku, tak daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Není to jednoduchá situace posledních let pro podnikatele, kdy se na jedné straně zdůrazňuje snížení administrativní zátěže podnikatelů, ale na druhé straně se od roku 2016 zmítáme v neustále měnících se podmínkách pro zdaňování podnikatelů s příjmy nad 1 milion Kč. Každá zákonná změna podmínek pro podnikání vede podnikatele logicky k přehodnocení jeho chování tak, aby jeho daňová povinnost byla co nejnižší. A přitom změna z paušálních výdajů na skutečné výdaje (rok 2018) a následně ze skutečných výdajů zpět na paušální výdaje (rok 2019) v důsledku změny podmínek pro uplatnění paušálních výdajů sebou nese nutnou aplikaci § 23 odst. 8 ZDP, úpravu základu daně předchozího zdaňovacího období a podání dodatečného daňového přiznání za předcházející zdaňovací období a podání opravného přehledu na sociální pojištění, tedy další administrativní zátěž. Lze jen ústy podnikatele vyslovit přání: kéž by tato pozitivní změna ze zákona č. 80/2019 Sb. byla pozitivním zásahem s co nejdelší „trvanlivostí”.

Přehled paušálních výdajů poplatníků daně z příjmů fyzických osob v roce 2018 a v roce 2019

Druh příjmů  Výše paušálních výdajů2018 Výše paušálních výdajů 2019 
Příjmy dle § 7 odst. 1 písm. a) ZDP
(zem. výroba, lesní a vodní hospodářství)  
80 %
- maximálně 800 000 Kč  
80 %
- maximálně 1 600 000 Kč  
Příjmy dle § 7 odst. 1 písm. b) – řemeslná živnost  80 %
- maximálně 800 000 Kč  
80 %
- maximálně 1 600 000 Kč  
Příjmy dle § 7 odst. 1 písm. b) – neřemeslná živnost  60 %
- maximálně 600 000 Kč  
60 %
- maximálně 1 200 000 Kč  
Příjmy dle § 7 odst. 1 písm. c)
(jiné podnikání mimo písmeno a) a b))  
40 %
- maximálně 400 000 Kč  
40 %
- maximálně 800 000 Kč  
Příjmy dle § 7 odst. 2 písm. a)
(autorská práva, průmyslové vlastnictví…)  
40 %
- maximálně 400 000 Kč  
40 %
- maximálně 800 000 Kč  
Příjmy dle § 7 odst. 2 písm. b)
(nájem obchodního majetku)  
30 %
- maximálně 300 000 Kč  
30 %
- maximálně 600 000 Kč  
Příjmy dle § 7 odst. 2 písm. c)
(nezávislá povolání)  
40 %
- maximálně 400 000 Kč  
40 %
- maximálně 800 000 Kč  
Příjmy dle § 9
(nájem)  
30 %
- maximálně 300 000 Kč  
30 %
- maximálně 600 000 Kč  
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství zdaňované dle § 10 odst. 1 písm. a) 80 %
- maximálně 800 000 Kč  
80 %
- maximálně 1 600 000 Kč  

K čemu by měl přihlížet podnikatel při rozhodování?

I když má uplatnění paušálních výdajů své prokazatelné výhody (daňové i administrativní), nesmí podnikatel při svém rozhodování o přechodu na paušální výdaje zapomenout na následující skutečnosti:

 • Po dobu uplatnění paušálních výdajů nelze uplatnit daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, ani nelze přerušit daňové odpisy hmotného majetku (datum přechodu z uplatňování výdajů v prokazatelné výši na uplatňování výdajů procentem z příjmů je u poplatníka, který dosud vedl daňovou evidenci, i datem vyřazení majetku z obchodního majetku). Při uplatnění paušálních výdajů nadále probíhá daňové odpisování hmotného majetku a tyto odpisy jsou vedeny pouze evidenčně a při ukončení uplatnění paušálních výdajů a přechodu na skutečné výdaje je nutno pokračovat v odpisování, přičemž neuplatněné odpisy za období, kdy poplatník uplatňoval paušální výdaje, již nelze uplatnit.

 • Pokud poplatník s příjmy dle § 7 ZDP zakoupí hmotný majetek ve zdaňovacím období, ve kterém uplatňuje výdaje procentem z příjmů a nevede účetnictví, nemůže jej zařadit do obchodního majetku (tento při vedení paušálních výdajů neexistuje), a tudíž nemůže zahájit odpisování hmotného majetku ani evidenčně. V případě, že v následujícím zdaňovacím období bude poplatník uplatňovat výdaje ve skutečné výši a povede daňovou evidenci, bude mít obchodní majetek a zakoupený hmotný majetek v období, kdy uplatňoval paušální výdaje, může vložit do obchodního majetku a zahájit daňové odpisování v prvním roce odpisování ze vstupní ceny stanovené dle § 29 ZDP.

 • Při uplatnění paušálních výdajů nelze navíc uplatnit paušální výdaje na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, protože v paušálních výdajích jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka.

 • Uplatnění paušálních výdajů má negativní dopad po ukončení finančního leasingu hmotného majetku, kdy převedený hmotný majetek za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci nemůže poplatník zařadit do obchodního majetku, a tím není splněna podmínka daňové účinnosti úplaty za dobu trvání finančního leasingu dle § 24 odst. 4 ZDP (za dobu, kdy poplatník ještě neuplatňoval paušální výdaje).

 • Poplatník při uplatnění paušálních výdajů nemůže vytvářet rezervu na opravu hmotného majetku.


Příklad 1.

Podnikatel provozuje řemeslnou živnost. V podnikání se mu daří a jeho zdanitelné příjmy se v jednotlivých zdaňovacích obdobích pohybují v rozmezí 1,5 až 1,9 milionu Kč. S ohledem na výši jeho výdajů uplatňoval 80% paušální výdaje z dosažených příjmů. Z důvodu snížení limitní výše pro uplatnění paušálních výdajů na základě zákona č. 170/2017 Sb. přešel v roce 2018 z paušálních výdajů na daňovou evidenci. Vzhledem k tomu, že se rozhodl k této změně již před odevzdáním daňového přiznání za rok 2017, promítl úpravu základu daně dle § 23 odst. 8 ZDP již v daňovém přiznání za rok 2017. Podnikatel dosáhne za rok 2019 zdanitelné příjmy ve výši 1 720 000 Kč a daňově uznatelné výdaje ve výši 1 250 000 Kč. Jiné příjmy poplatník nemá.

Optimalizační porovnání zdanění v roce 2019

Údaje v Kč Uplatnění paušálních výdajů Uplatnění skutečných výdajů 
Zdanitelné příjmy 1 720 000 1 720 000 
Výše výdajů 1 376 000 1 250 000 
Základ daně z příjmů 344 000 470 000 
Daň z příjmů 51 600 70 500 
Základní sleva na dani na poplatníka 24 840 24 840 
Výsledná daň  26 760 45 660 

V daném případě je jednoznačně výhodné v roce 2019 přejít z daňové evidence na paušální výdaje. Poplatník však nesmí zapomenout na případnou úpravu základu daně z příjmů za rok 2018 dle § 23 odst. 8 písm. b) ZDP.

Pozitivním výsledkem přechodu na paušální výdaje v roce 2019 je i snížení odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Při uplatnění paušálních výdajů je u poplatníka za rok 2019 nižší základ daně z příjmů než při uplatnění skutečných výdajů, což má dopad na jeho odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to snížení o částku 0,5 x (470 000 Kč – 344 000 Kč) x 0,427 = 26 901 Kč. V daném případě poplatník přechodem na uplatnění paušálních výdajů v roce 2019 sníží své daňové zatížení o 18 900 Kč a pojistné zatížení o 26 901 Kč.

Úprava základu daně při přechodu ze skutečných výdajů na paušální výdaje

Při přechodu z uplatnění prokazatelných výdajů na uplatnění paušálních výdajů se na poplatníka vztahuje úprava základu daně dle § 23 odst. 8 písm. b) ZDP. Základ daně je nutno upravit za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo, a to:

 1. u poplatníků, kteří vedou účetnictví - § 23 odst. 8 písm. b) bod 1 ZDP
  • zvýšení základu daně o zůstatky vytvořených rezerv a opravných položek vytvořených podle zákona č. 593/1992 Sb., o výši přijatých záloh, které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů výnosů, pokud o částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných účtů, a dále o výnosy příštích období a výdaje příštích období,

  • snížení základu daně o zaplacené zálohy, které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů, pokud o částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných účtů, a dále o příjmy příštích období a náklady příštích období,

  • nájemné a úplata u finančního leasingu se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období;

 2. u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci - § 23 odst. 8 písm. b) ZDP bod 2
  • zvýšení základu daně o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP a přijatých záloh, o zůstatky vytvořených rezerv dle zákona č. 593/1992 Sb., o cenu nespotřebovaných zásob (při jejich dalším prodeji se pak zahrne do základu daně pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob zahrnutých při zvýšení základu daně),

  • snížení základu daně o hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou zaplacených záloh,

  • úplata z finančního leasingu se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období.

Přitom může dojít ke třem časovým možnostem rozhodnutí poplatníka o přechodu z prokazatelných výdajů na paušální výdaje:

 1. poplatník se rozhodne o přechodu na paušální výdaje ve zdaňovacím období 2019 ještě před odevzdáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 – v tomto případě nezbytné úpravy základu daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém došlo ke změně způsobu uplatňování výdajů (úprava základu daně za rok 2018) promítne poplatník již v řádném daňovém přiznání za zdaňovací období 2018 podávaném v zákonném termínu pro odevzdání tohoto daňového přiznání;
 2. poplatník se rozhodne o přechodu na paušální výdaje ve zdaňovacím období 2019 v průběhu kalendářního roku 2019 – v tomto případě nezbytné úpravy základu daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém došlo ke změně způsobu uplatňování výdajů (úprava základu daně za rok 2018) promítne poplatník v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období 2018;
 3. poplatník se rozhodne o přechodu na paušální výdaje ve zdaňovacím období 2019 po uplynutí kalendářního roku 2019, a to v návaznosti na zjištění skutečných výdajů za rok 2019 v souvislosti s přípravou zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2019 – v tomto případě nezbytné úpravy základu daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém došlo ke změně způsobu uplatňování výdajů (úprava základu daně za rok 2018) promítne poplatník v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období 2018.

Z ustanovení § 23 odst. 8 ZDP vyplývá, že při úpravě základu daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém došlo ke změně způsobu uplatňování výdajů, se má za to, že poplatník není v prodlení, jestliže podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo. Tedy ve výše uvedené variantě b) i c) postačí, když dodatečné daňové přiznání obsahující úpravu základu daně za zdaňovací období 2018 podá poplatník nejpozději do zákonného termínu pro podání řádného daňového přiznání za rok 2019 (tedy do 1. 4. 2020) a pokud do tohoto termínu zaplatí i zvýšení daně z titulu úpravy základu daně za rok 2018, nebude jeho postup podléhat žádným daňovým sankcím.

Nezapomenout podat opravný přehled na OSSZ!

Při úpravě základu daně z příjmů v souvislosti s přechodem ze skutečných výdajů na paušální výdaje (anebo z paušálních výdajů na skutečné výdaje) je nutno z hlediska sociálního pojištění postupovat následovně:

Podle znění § 5b odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. je vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti částka, kterou si osoba určí, ne však méně než 50 % daňového základu. Daňovým základem se pro účely povinného pojistného rozumí základ daně nebo dílčí základ daně stanovený podle § 7 ZDP z příjmů ze samostatné činnosti po úpravě základu daně podle § 5 a § 23 ZDP, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle ZDP. Z toho vyplývá, že úprava základu daně z příjmů provedená podle § 23 odst. 8 ZDP při přechodu ze skutečných výdajů na paušální výdaje a naopak má vliv na výši vyměřovacího základu a na výši pojistného na sociální pojištění podnikatele. Poplatník je povinen při zvýšení základu daně za předcházející zdaňovací období podat příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení opravný přehled příjmů a výdajů za předcházející rok a doplatit zjištěný rozdíl pojistného na sociální pojištění OSVČ.

Výše uvedený postup související s úpravou základu daně dle § 23 ZDP se nevztahuje na podaný přehled zdravotní pojišťovně. Podle znění § 3a odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. je vyměřovacím základem u OSVČ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50 % příjmu ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Úprava základu daně z příjmů podle § 23 odst. 8 ZDP v důsledku přechodu ze skutečných výdajů na paušální výdaje (nebo naopak) nemá tedy vliv na výši vyměřovacího základu poplatníka pro stanovení výše pojistného na zdravotní pojištění.


Příklad 2.

Poplatník s příjmy ze živnostenského podnikání přešel v roce 2018 z paušálních výdajů na skutečné výdaje a za zdaňovací období 2019 dosáhne podnikatel příjmy ve výši 1 300 000 Kč a k tomu daňově uznatelné výdaje dle vedení daňové evidence pouze ve výši 690 000 Kč. V návaznosti na zákon č. 80/2019 Sb. je v daňovém přiznání za rok 2019 pro něho výhodnější přejít z vedení daňové evidence opět na uplatnění paušálních výdajů (60 % z dosažených příjmů). K 31. 12. 2018 vykázal neuhrazené pohledávky z titulu vystavených faktur za poskytnuté služby ve výši 62 000 Kč a neuhrazené dluhy za provedené opravy provozovny ve výši 45 000 Kč.

V souvislosti s rozhodnutím o přechodu z vedení daňové evidence na uplatnění výdajů procentem z příjmů, musí poplatník upravit základ daně a daň z příjmů za předcházející zdaňovací období formou podání dodatečného daňového přiznání za rok 2018, a to následovně:

zvýšení základu daně o výši pohledávek 62 000 Kč,

snížení základu daně o výši dluhů 45 000 Kč.

Celková úprava základu daně za zdaňovací období 2018 v dodatečném daňovém přiznání činí 62 000 Kč – 45 000 Kč, tedy zvýšení základu daně o 17 000 Kč a doplatek na dani 2 550 Kč. Pokud podá toto dodatečné daňové přiznání za rok 2018 do termínu 1. 4. 2020 a do tohoto termínu uhradí doplatek na dani, nebude poplatník podléhat žádným sankcím. Poplatník nesmí opomenout podat opravný přehled na OSSZ s vyčíslením zvýšení pojistného na sociální pojištění za rok 2018 o částku 0,5 x 17 000 Kč x 0,292 = 2 482 Kč.

V dodatečném daňovém přiznání za rok 2018 dochází k dodatečnému zdanění neuhrazených pohledávek do 31. 12. 2018. Podle § 23 odst. 4 písm. d) ZDP se již do základu daně nezahrnují částky, které již byly zdaněny u téhož poplatníka. Pokud došlo k úhradě pohledávek z roku 2018 ve zdaňovacím období roku 2019, kdy poplatník již uplatňuje výdaje procentem z příjmů, bude příjem z těchto uhrazených pohledávek z roku 2018 vyloučen s odvoláním na výše uvedené znění zákona ze zdanitelných příjmů roku 2019. Paušální výdaje za rok 2019 budou pak stanoveny procentem z příjmů dosažených v roce 2019, ve kterých již nejsou zahrnuty uhrazené pohledávky z roku 2018, tzn. z částky 1 238 000 Kč. Za zdaňovací období rok 2019 tak uplatní poplatník paušální výdaje ve výši:

1 238 000 Kč x 60 % : 100 = 742 800 Kč

Jeho základ daně bude:

1 238 000 Kč – 742 800 Kč = 495 200 Kč


Příklad 3.

Podnikatel podniká ve stavební výrobě a vede daňovou evidenci. Za zdaňovací období 2019 dosáhne zdanitelné příjmy ve výši 1 850 000 Kč a daňově uznatelné výdaje ve výši 770 000 Kč. V návaznosti na zákon č. 80/2019 Sb. je pro něho v roce 2019 výhodnější přejít na uplatnění výdajů procentem z příjmů. Ke dni 31. 12. 2018 vykázal v rámci daňové evidence částku 55 000 Kč jako nespotřebované zásoby nakoupeného materiálu a dále má vytvořené rezervy na opravu stavebního stroje ve výši 45 000 Kč.

V souvislosti s rozhodnutím o přechodu z vedení daňové evidence na uplatnění výdajů procentem z příjmů, musí poplatník zvýšit základ daně za předcházející zdaňovací období formou podání dodatečného daňového přiznání za rok 2018, a to o částku nespotřebovaných zásob 55 000 Kč a o částku zůstatku rezervy na opravy 45 000 Kč. Zvýšení základu daně za zdaňovací období 2018 činí 100 000 Kč a tomu odpovídající zvýšení daně 15 000 Kč. Pokud podá toto dodatečné daňové přiznání za rok 2018 do termínu 1. 4. 2020 a do tohoto termínu uhradí doplatek na dani, nebude poplatník podléhat žádným sankcím.

Podstatou zvýšení základu daně dle § 23 odst. 8 písm. b) ZDP bod 2 o nespotřebované zásoby je skutečnost (platná pro vedení daňové evidence), že poplatník při pořízení (nákupu) zásob a jejich zaplacení cenu zásob uplatní přímo do daňově uznatelných výdajů. Protože tyto zásoby nespotřeboval do konce zdaňovacího období předcházející zdaňovacímu období, kdy dochází ke změně způsobu uplatňování výdajů, musí o cenu nespotřebovaných zásob zvýšit základ daně (de facto je vyloučit z již uplatněných výdajů).

Poplatník rovněž nesmí opomenout podat opravný přehled na OSSZ s vyčíslením zvýšení pojistného na sociální pojištění za rok 2018 o částku 0,5 x 100 000 Kč x 0,292 = 14 600 Kč.

 
.

Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“):


KONTAKTY:

Kontaktná adresa:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. 
Železničiarska 13 
P.O.BOX 323 
Bratislava 814 99 

IČO: 35730129 
Sídlo podnikania: Železničiarska 13 
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B

Email: info@dashofer.sk

Telefón: 02/33 00 55 55

Fax: 02/33 00 55 50

Banka:                  UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu:           1003625000/1111

IBAN:                    SK3611110000001003625000

SWIFT:                 UNCRSKBX

I.

Vymedzenie všeobecných pojmov

 1. vydavateľstvo- spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B, ponúkajúca a poskytujúca produkt;
 2. zákazník- fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objedná produkt;
 3. fyzická osoba- osoba, ktorá pri uskutočňovaní objednávky nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
 4. podnikateľ- podnikateľom sa rozumie najmä každá právnická osoba v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové združenie majetku, jednotka územnej samosprávy ako aj iný subjekt vymedzený osobitným právnym predpisom. Podnikateľom sa rovnako rozumie aj osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba zapísaná v živnostenskom registri, osoba ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia ako aj fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, ktorá je zapísaná do osobitnej evidencie.
 5. produkt- akýkoľvek produkt patriaci do portfólia vydavateľstva, ktorý je vydávaný vydavateľstvom v tlačenej či on-line podobe, služba či médium. Produktom sa rozumie najmä: tlačená príručka, on-line knižnica, on-line príručka, on-line časopis, on-line kurz, časopis, brožúra, on-line seminár, on-line video, videoseminár, telefonický servis, ako aj produkt na CD, USB alebo inom nosiči dát;
 6. stav techniky- za stav techniky sa považuje každá elektronická vymoženosť, ktorá bola na verejnosti uvedená, bez ohľadu na to či sa jej poskytuje priemyselno-právna ochrana;
 7. strany- vydavateľstvo a zákazník;
 8. ponuka produktu- ponuka produktu zo strany vydavateľstva predstavuje návrh na uskutočnenie objednávky a následné uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vydavateľstva;
 9. objednávka- prejav vôle zákazníka smerujúci k zakúpeniu zákazníkom vybraného produktu;
 10. uskutočnenie objednávky- odoslanie objednávky vydavateľstvu prostredníctvom on-line formulára;
 11. uzavretie kúpnej zmluvy- kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky zo strany vydavateľstva;
 12. účet- bankový účet vydavateľstva;
 13. zaplatenie kúpnej ceny produktu- zaplatením kúpnej ceny produktu sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet vydavateľstva, a to aj v prípade platby na dobierku (na pošte, kuriérovi), na základe faktúry (ktorá bola doručená spolu s tovarom zákazníkovi poštou alebo kuriérom) či na základe predfaktúry. V prípade osobnej kúpy na adrese vydavateľstva sa za zaplatenie produktu považuje okamih prevzatia kúpnej ceny zamestnancom, prípadne inou poverenou osobou vydavateľstva;
 14. nákup na splátky- nákup produktu s postupným splácaním kúpnej ceny, a to na základe predchádzajúcej písomnej dohody s vydavateľstvom.
 15. poštová preprava- poštovou prepravou sa rozumie preprava produktu poštovým doručovateľom.

 Pojmy sú v texte použité v príslušnom gramatickom tvare.

 II.

Všeobecné úvodné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t. j. ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že zákazník pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. BOX 5, 820 07 Bratislava.

Predmetom činnosti vydavateľstva je vytvorenie, vydanie, ponuka a dodanie produktu objednaného zákazníkom. Všetky práva k produktom, najmä autorské právo, licenčné právo a právo priemyselného vlastníctva sú vo výhradnom vlastníctve vydavateľstva. Tieto práva sú chránené tak zákonom č. 185/2015 Z. z.  (Autorský zákon) v platnom znení ako aj predpismi upravujúcimi ochranu priemyselných práv v platnom znení. Všetky práva vydavateľstva sú vyhradené, a to najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad produktu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva nesmie byť žiadna časť produktu šírená, a to akoukoľvek dostupnou formou s prihliadnutím na súčasný stav techniky (hlavne tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným prístupným spôsobom). Zároveň nesmie byť žiaden z produktov, a to ani jeho časť šírený pomocou použitia elektronických off-line systémov, a za ich pomoci alebo prostredníctvom nich spracovaný, šírený alebo ukladaný do pamäti.

 1. Ponuka produktu predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie je záväzný tak pre zákazníka  ako pre vydavateľstvo, nakoľko to môže kedykoľvek, až do času uvedeného v čl. III ods. 2 Všeobecných obchodných podmienok,  túto ponuku zrušiť.  Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa považuje sa návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník prostredníctvom on - line formulára  na príslušnej webovej adrese vydavateľstva. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku potvrdzuje vydavateľstvo, o jej potvrdení informuje e-mailom zákazníka. Okamihom potvrdenia objednávky vydavateľstvom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

III.

Práva a povinnosti vydavateľstva

 1. Vydavateľstvo má právo meniť portfólio svojich produktov, a to kedykoľvek, s prihliadnutím na aktuálny záujem zákazníkov.
 2. Vydavateľstvo má právo stiahnuť produkt z portfólia až do času potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Vydavateľstvo je oprávnené uplatňovať vlastnícke právo k produktu až do času jeho prevzatia zákazníkom. V prípade nákupu na splátky je vlastníkom produktu vydavateľstvo až do zaplatenia celej kúpnej ceny. V prípade predaja produktu s možnosťou jeho testovania je vydavateľstvo vlastníkom tohto produktu aj po jeho odovzdaní zákazníkovi a po zaplatení celej kúpnej ceny.  Ak zákazník prejaví záujem o ním testovaný produkt, vlastnícke právo k nemu nadobúda podľa dohody medzi ním a vydavateľstvom.
 4. Vydavateľstvo je oprávnené upravovať cenu jednotlivých produktov, a to až do času uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka.
 5. Vydavateľstvo má právo meniť podobu nosiča aktualizácie.
 6. Vydavateľstvo spracúva osobné údaje zákazníka na základe jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na marketingový výskum, reklamu, teleslužby a na nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty vydavateľstva. a to na dobu 3 rokov od poskytnutia súhlasu, a na základe týchto mu s jeho súhlasom pravidelne zasielať informácie o nových produktoch, prípadne zákazníkom už zakúpených, avšak aktualizovaných produktoch.
 7. Vydavateľstvo má právo nepotvrdiť objednávku zákazníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 8. Vydavateľstvo je oprávnené odoslať produkt zákazníkovi až po úplnom zaplatení kúpnej ceny produktu, najneskôr do 10 dní od dňa zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. To platí aj v prípade osobného predaja, kedy je vydavateľstvo oprávnené odovzdať zákazníkovi produkt až po zaplatení celej kúpnej ceny. Výnimku tvorí nákup na splátky, ktorý však musí byť dohodnutý vopred. Nákup na splátky je možný len u zákazníka – podnikateľa. 
 9. Vydavateľstvo nesie zodpovednosť za prípadné vady produktu až do jeho odovzdania zákazníkovi, týmto okamihom prechádza na zákazníka zodpovednosť za prípadné vady produktu. Ak sa produkt zasiela zákazníkovi poštou, zodpovednosť za prípadné vady produktu prechádza na zákazníka okamihom odovzdania produktu na poštovú prepravu.
 10. V prípade odstúpenia od zmluvy, v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu, zo strany zákazníka je vydavateľstvo povinné toto odstúpenie rešpektovať a nezasielať objednaný produkt zákazníkovi.
 11. Vydavateľstvo je povinné vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky v prípade duplicitne uhradenej faktúry, a to na to isté číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky pripísané.
 12. Vydavateľstvo nezodpovedá za oneskorené dodanie produktu zavinené subjektmi poštovej prepravy alebo uvedením neprávnej adresy zákazníkom.
 13. V prípade omeškania so zaplatením ceny predplatného je vydavateľstvo oprávnené požadovať od zákazníka úrokov z omeškania v zmysle ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., a v prípade, ak je zákazníkom podnikateľ, aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle ust. § 369c 1 Obchodného zákonníka.

 IV.

Práva a povinnosti zákazníka, platobné podmienky, dodacie podmienky

 1. Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu a to písomne. Pri odstúpení je potrebné uviesť dôvod odstúpenia. Bez udania dôvodu môže zákazník objednávku zrušiť až do jej potvrdenia vydavateľstvom, a to buď telefonicky alebo e-mailom.
 2. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu bezhotovostným prevodom v lehote uvedenej v zálohovej faktúre alebo faktúre a na účet v nej uvedený.
 3. Zákazník je oprávnený zvoliť si doručenie produktu poštou, kuriérom alebo osobný odber produktu. Ceny za doručenie jednotlivých produktov budú zarátané do celkovej ceny za objednaný produkt. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť doručenia produktu poštou, alebo kuriérom predstavujú náklady za doručenie sumu vo výške 3 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť osobného odberu produktu, predstavujú náklady súvisiace s osobným odberom sumu vo výške 0 €. Poštovné za ročné predplatné tlačeného časopisu je účtované sumou 30 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade on-line produktov bude účtovaný manipulačný poplatok 2,50 €, ktorý bude zarátaný do celkovej ceny produktu. Prístupové údaje budú zaslané zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 4. Zákazník je povinný prevziať ním objednaný produkt. V prípade neprevzatia produktu zákazník zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 5. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu produktu riadne a včas, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. V prípade osobného odberu na adrese vydavateľstva je povinný vykonať úhradu ihneď. V prípade doručovania produktu poštou alebo kuriérom je povinný urobiť tak ihneď, pokiaľ bol tovar objednaný na dobierku. Nedodržaním tejto povinnosti vzniká vydavateľstvu právo pohľadávku uplatniť na súde.
 6. Zákazník má právo a povinnosť skontrolovať si doručovaný produkt ešte pred uhradením kúpnej ceny.
 7. Zákazník sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje k video a on-line produktom tretím osobám. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 8. Ak si zákazník zakúpi produkt, ku ktorému sa viaže ročné predplatné, má právo využívať bezplatný odpovedný servis.
 9. Zákazník má právo, pri vybraných produktoch, využiť nákup na splátky, a to na základe písomnej dohody s vydavateľstvom.
 10. Zákazník je povinný uviesť adresu, na ktorej bude zastihnuteľný v čase doručovania a úplné kontaktné údaje na doručovanie.
 11. Zákazník je povinný oznámiť vydavateľstvu zmenu adresy a kontaktných údajov, a to najmä v prípade platby produktu na splátky.
 12. Zákazník má právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade duplicitnej úhrady faktúry na číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky zaslané.
 13. Zákazník má právo klásť zamestnancom otázky ohľadom systému zasielania produktov, ich platenia a pod. v každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 prostredníctvom telefónneho čísla: 02/33 00 55 55.
 14. Zákazník má k dispozícii službu chat na internetových stránkach vydavateľstva v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.
 15. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia adresované zákazníkovi vydavateľstvom  posielané vo forme elektronickej správy (emailom) adresované na emailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol vydavateľstvu. Vydavateľstvo je tiež oprávnené zasielať zálohové faktúry a daňové doklady zákazníkovi elektronicky, prípadne poštou.

 V.

Osobitné ustanovenie k právam a povinnostiam zákazníka - fyzickej osoby v postavení spotrebiteľa

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie sporov

 1. Pre účely článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zákazníkom rozumie kupujúci, ktorý vo vzťahu k Vydavateľstvu vystupuje v postavení spotrebiteľa. Ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sa tak nevzťahujú na kupujúceho v postavení podnikateľa.
 2. Na zákazníka v postavení spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia vymedzené v čl. IV.
 3. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia produktu. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomne, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy vydavateľstvu. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto bodu v nasledovných prípadoch:
 • ak ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • ak ide o predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • ak ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • NA STIAHNUTIE:  Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní
 1. Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s čl. V. ods. 2  má právo na vrátenie finančných prostriedkov od vydavateľstva, ktoré tieto v súvislosti s produktom prijalo, a to spôsobom, ktorý pri platbe on sám zvolil (ak zákazník platil prevodom z účtu, finančné prostriedky budú zaslané na ten istý účet, z ktorého boli odoslané).
 2. Ak od zmluvy odstúpi zákazník, ktorému bol doručený produkt, ktorý je v inej ako on-line forme, je zákazník povinný tento produkt na vlastné náklady vrátiť vydavateľstvu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 3. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Zákazník sa môže obrátiť na vydavateľstvo so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľstvo vybavilo jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že vydavateľstvo porušilo jeho práva. Ak vydavateľstvo na žiadosť zákazníka odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi vydavateľstvom a zákazníkom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU. Subjekt ARS môže od zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má zákazník. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VI.

Ustanovenia k jednotlivým produktom

 1. Na produkt, akým je videoknižnica, on-line knižnica, on-line príručka, on-line zákon alebo on-line časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení, a teda po zaplatení kúpnej ceny produktu bude produkt zákazníkovi sprístupnený zaslaním jeho prihlasovacích údajov, ktoré pozostávajú z mena a hesla. Zároveň bude zákazníkovi vystavený daňový doklad v podobe faktúry, ktorý mu bude zaslaný na začiatku obdobia predplatného. Tento daňový doklad mu bude zaslaný poštou. Darček nie je nárokovateľný a vydavateľstvo si vyhradzuje právo meniť druh a značku darčeku. Darček bude zákazníkovi zaslaný kuriérom po úhrade zálohovej faktúry. Ak si zákazník - podnikateľ zakúpil produkt na splátky, po obdržaní darčeka a po tom, ako vydavateľstvo obdrží potvrdenie o prijatí darčeka,  sa zákazník zaväzuje uhradiť celú kúpnu cenu produktu. V opačnom prípade mu bude účtovaný sankčný poplatok vo výške trhovej ceny darčeka vrátane DPH, pričom ide o cenu darčeka, ktorú mal v čase jeho odovzdania zákazníkovi.

  Vydavateľstvo vyhlasuje, že

  • informácie poskytnuté a sprístupnené v on-line produktoch majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním,
  • ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR. Ak sú týmito informáciami záznamy z Obchodného vestníka a Vestníka verejného obstarávania, vydavateľstvo poskytuje informácie z oficiálnych zdrojov bez úprav a zásahov,
  • vydavateľstvo nezodpovedá za funkčnosť odkazov na iné internetové stránky.
 2. Na produkt, akým je tlačená príručka alebo softvér sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení bude zákazníkovi zaslaný produkt. Aktualizácie českých publikácií je možné odoberať len formou ročného predplatného, s možnosťou využitia zvýhodnenej ponuky stanovenej vydavateľstvom. Produkty sú zasielané prostredníctvom pošty na dobierku alebo kuriérom spolu s faktúrou. Po zakúpení základného diela bude zákazníkovi zaslaná aktualizácia, ktorú má právo neodoberať. Aktualizáciu je potrebné zaslať späť do vydavateľstva. Odber je však potrebné zrušiť písomne.  
 3. Na produkt, akým je časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Prvé číslo bude zaslané zákazníkovi spravidla do 30 dní po potvrdení objednávky spolu s archívom a faktúrou na zákazníkom uvedenú adresu, najneskôr do 30 dní od dňa vydania najnovšieho čísla. Podľa pravidelnosti daného časopisu (2-týždenne alebo mesačne) bude zákazníkovi poštou zaslané najnovšie vydané číslo po dobu ročného predplatného. Faktúra - daňový doklad bude vystavená na začiatku obdobia predplatného a zaslaná poštou.  
 4. V prípade produktu, akým je PDF súbor bude zákazníkovi zaslaný daňový doklad v podobe faktúry spolu s elektronickým dokumentom, ktorý má podobu PDF súboru.
 5. V prípade produktu, akým je on-line kurz platí, že objednávka sa vzťahuje na obdobie 12 mesiacov. Produkt bude zákazníkovi sprístupnený najneskôr do 10 dní po úhrade zálohovej faktúry, a to zaslaním prihlasovacích údajov (mena a hesla). Daňový doklad v podobe faktúry bude vystavený na začiatku obdobia predplatného, a bude zákazníkovi zaslaný poštou. Pri on-line kurze budú zákazníkovi jednotlivé lekcie sprístupnené v ním zvolených intervaloch. Zákazníkovi bude on-line kurz prístupný po celú dobu zaplateného predplatného.
 6. Platby za objednaný tovar sa realizujú v mene EUR, bezhotovostným prevodom.
 7. Telefonické poradenstvo je bezplatné. Nenahrádza odborné poradenstvo a má výlučne informatívny charakter. Samotný hovor, počas ktorého je poradenstvo poskytované je spoplatnený sadzbou 0,60 EUR/minútu. Po ukončení hovoru je zákazníkovi vystavená faktúra, ktorej výška závisí od dĺžky samotného hovoru. 

 VII

Ustanovenie o vylúčení zodpovednosti vydavateľstva za vzniknutú škodu

 1. Zákazník berie na vedomie, že vydavateľstvo nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom zákazníka na základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek produktu ponúkaného vydavateľstvom a zakúpeného zákazníkom. Zákazník zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom produktu, majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému odborníkom osobne na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.

VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám osobné údaje zákazníka.
 2. Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom Železničiarska 13, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľovi (ďalej len „vydavateľstvo“) spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“),  . Jedná sa o údaje uvedené v objednávke produktu alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia udeľuje zákazník – fyzická osoba na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 3. Vydavateľstvo zároveň spracováva osobné údaje okrem na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia aj na právnom základe zmlúv v rozsahu potrebnom pre ich plnenie zo strany vydavateľstva (napr. doručovanie a spracovanie objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia a na základe oprávneného záujmu (napr. priamy marketing) .
 4. Zákazník súhlasí s tým, že vydavateľstvo je oprávnené počas trvania súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä s Nariadením, s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov zhromažďovať, spracúvať a používať za účelom:
 • použitia osobných údajov pre automatický telefónny volací systém alebo fax za účelom ponuky tovarov a služieb vydavateľstva, informovania, najmä, avšak nielen výlučne o nových produktoch vydavateľstva, zasielania newslettera a za účelom priameho marketingu.
 1. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných podmienkach poskytnuté informácie v zmysle § čl. 13 Nariadenia.
 2. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol poskytnutý
 4. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne platné všeobecne záväzné právne predpisy.

 IX.

Výpoveď predplatného

 Zákazník má právo objednané predplatné zrušiť formou výpovede predplatného.

 1. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 2. Ak zákazník predplatné písomne nevypovie v lehote uvedenej v čl. IX ods. 1, predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, a teda o ďalších 12 mesiacov.
 3. Zákazník súhlasí, že v prípade, ak vypovie predplatné po lehote uvedenej v čl. VI ods. 2, môže si vydavateľstvo účtovať storno poplatok až do výšky 3-mesačného predplatného z celkovej    sumy na faktúre. Zároveň však počas tohto obdobia budú zákazníkovi fyzické produkty po     dobu 3 mesiacov doručované. Ak ide o on-line produkt, počas tohto 3-mesačného obdobia bude zákazníkovi umožnený prístup do tohto produktu.

 X.

Podmienky predplatného

 1. V prípade uzavretia zmluvy o predplatnom na dobu určitú, t.j. ročné predplatiteľské obdobie, poskytne vydavateľstvo zákazníkovi zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) v zmysle tohto článku všeobecných obchodných podmienok.
 2. Pre zmluvu o predplatnom, uzatvorenú v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia upravujúce zmluvu o predplatnom, ak nie je v tomto článku, alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.
 3. Objednávku je možné uskutočniť s vyplnením objednávkového formulára a je nutné potvrdiť jeho odoslanie. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo akceptovať aj objednávky uskutočnené iným spôsobom.
 4. Pripísaním prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva je zákazník registrovaný v systéme vydavateľstva ako platiaci užívateľ a automaticky získava prihlasovacie údaje k produktu. Ak je v marketingovej akcii prezentovaný darček, ten zákazník obdrží bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva.
 5. Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Zákazník sa zaväzuje počas tejto doby riadne uhrádzať dohodnuté pravidelné mesačné platby predplatného. Ak aj napriek tomu dôjde v tomto období k prerušeniu pravidelných mesačných platieb predplatného, vydavateľstvo je oprávnené nárokovať si úhradu hodnoty poskytnutého darčeka, ktorý je súčasťou marketingovej akcie. Hodnotu darčeka určuje vydavateľstvo na základe aktuálnej nákupnej ceny daného predmetu. Riadnym zaplatením pravidelných mesačných platieb predplatného počas ročného predplatiteľského obdobia, stráca vydavateľstvo nárok na vyplatenie hodnoty darčeka. V priebehu povinného obdobia trvania zmluvy o predplatnom je cena predplatného nemenná. Uplynutím doby viazanosti je možné zmluvu o predplatnom vypovedať. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 6. Záväzkom pri marketingovej akcii so zvláštnym plnením rozumieme minimálne stanovené obdobie odberu predplatného. Po splnení všetkých podmienok marketingovej akcie plynú zákazníkovi výhody akcie.
 7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Počas tejto doby nie je možné zmluvu vypovedať. Po skončení trvania akcie je možné zmluvu predĺžiť na dobu neurčitú a tým strácajú platnosť Podmienky marketingovej akcie a  budú sa uplatňovať Všeobecné obchodné podmienky.
 8. Zmluvu o predplatnom uzatvorenú na základe marketingovej akcie nie je možné počas dohodnutého obdobia trvania záväzku vypovedať. Uvedené sa vzťahuje na zákazníka v postavení podnikateľa. Vydavateľstvo je oprávnené umožniť zákazníkovi zaplatiť cenu za predplatné za dohodnuté obdobie trvania záväzku v pravidelných mesačných platbách alebo inak stanovených intervaloch. V prípade neuhradenia pravidelnej mesačnej platby predplatného počas trvania záväzku je vydavateľ oprávnený zrušiť zákazníkovi prístupové údaje do produktu, ktorý je predmetom neplatenia.
 9. Predplatné objednané na základe bodu 1. nie je možné prevádzať na ďalšie subjekty. Ak zákazník stratí schopnosť splácať pravidelnú mesačnú platbu predplatného za produkt, je povinný uhradiť Vydavateľstvu sumu o hodnote darčeka podľa odseku 5. Ak suma zostávajúcich pravidelných mesačných platieb predplatného je nižšia ako hodnota darčeka, zákazníkovi odpadá povinnosť túto hodnotu uhradiť. 
 10. Vydavateľstvo nebude objednávku podľa bodu 1 akceptovať najmä v prípade, keď zákazník bol v posledných troch rokoch v omeškaní s úhradou akejkoľvek čiastky voči vydavateľstvu.
 11. Bonusové plnenie získa zákazník po splnení podmienok vyplývajúcich z marketingovej akcie. Následne po objednávke obdrží zákazník zálohovú faktúru s presne stanovenými pravidelnými mesačnými platbami predplatného na 12 mesiacov. 
 12. Povinnosť vydavateľstva dodať zvláštne plnenie zaniká v prípade, keď zákazník poruší podmienky stanovené pre konkrétnu marketingovú akciu, alebo neuhradí stanovené predplatné a to 1. pravidelnú mesačnú platbu predplatného.
 13. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo závažných dôvodov na strane zákazníka. Takýmito dôvodmi sú najmä:
 14. a)    Hrubé porušenie Všeobecných obchodných podmienok,
 15. b)    Úmyselné zneužitie produktu a prístupových údajov.

V takomto prípade sa zákazník zaväzuje v prípade zavinenia zaplatiť vydavateľstvu náhradu škody, ktorá mu vznikne, a to v plnej výške.

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
 2. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť informovať zákazníka splní zverejnením zmeneného znenia na obvyklom mieste na svojej internetovej stránke.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči zákazníkovi účinnosť odoslaním objednávky.
 4. Prípadné súdne spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zákazníkom a vydavateľstvom bude rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla vydavateľstva.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi dňom uzavretia zmluvy s vydavateľstvom.

Reklamačný poriadok