dnes je 3.12.2020

Input:

Povinnosť podať súhrnný výkaz od roku 2020

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.36 Povinnosť podať súhrnný výkaz od roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., novelizuje aj § 80 ods. 1. Ide o legislatívno - technickú úpravu. Účinnosť zákona je od 1. januára 2020, s ohľadom na termín transpozície smernice 2018/1910 a nadobudnutie účinnosti ustanovenia § 48c zákona o DPH.

Súhrnný výkaz sa podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. podáva za každý kalendárny mesiac na tlačive, ktorého vzor ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia. Pričom existujú aj výnimky kedy je ho možné podať aj za štvrťrok.

Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, ak dodal tovar oslobodený od dane, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte. Tiež za mesiac v ktorom premiestnil tovar oslobodený od dane a to tovar zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania, ak by dodanie tohto tovaru pre inú osobu bolo oslobodené od dane. A to dodaním tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte. Tiež aj v prípade oslobodenia od dane tovaru ak sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, ako aj ak dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň. Od 1. januára 2020 sa pridáva, že platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock, v ktorom zdaniteľná osoba, pre ktorú bol odoslaný alebo prepravený tovar v režime call-off stock, bola nahradená inou zdaniteľnou osobou, a v ktorom tovar, ktorý bol odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bol vrátený do tuzemska.

Platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov, v prípade dodania tovaru, ktorý je oslobodený od dane, premiestnenia takéhoto tovaru, alebo z trojstranného obchodu, kde sa zúčastnil ako prvý odberateľ nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov presiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 50 000 eur, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.

Súhrnný výkaz je povinná podať aj zdaniteľná osoba za