dnes je 30.7.2021

Input:

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2020

12.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1 Poznámky k účtovnej závierke za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015

Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o účtovnej závierke malých účtovných jednotiek, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky, MF SR č. 23377/2014-74 o účtovnej závierke veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu (týmto opatrením bolo zároveň zrušené doterajšie opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, MF SR č. 15464/2013-74 o účtovnej závierke mikro účtovných jednotiek (novelizované 24. septembra 2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

Poznámky malej účtovnej jednotky (§ 4 opatrenia MF SR č. 23378/2014-74)

Sú miestom na ďalšie číselné a slovné komentovanie údajov, ktoré Súvaha a ani Výkaz ziskov a strát nezachytávajú. Potrebnosť ich zostavenia je podmienená pomerne nízkou vypovedacou schopnosťou oboch výkazov. Obsah Poznámok je určený v § 4 opatrenia na zostavenie účtovnej závierky. V zmysle spomínaného paragrafu sa Poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Údaje v Poznámkach sa uvádzajú vždy za bežné účtovné obdobie ako aj účtovné obdobie, ktoré mu bezprostredne predchádza, s výnimkou, ak účtovná jednotka, v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období, účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva. Údaje sa udávajú v celých eurách, ak opatrenie neustanovuje inak. Ak pre niektorú časť Poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, tak ich neuvádza (§ 4 ods. 2). Informácie v poznámkach, ak je to možné, sa uvádzajú v tabuľkovej forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie, a ak existuje údaj na porovnanie, aj údaje za minulé účtovné obdobie (§ 4 ods. 3).

Obsahovú náplň poznámok ustanovuje príloha opatrenia v rozsahu cca 5 strán. Poznámky obsahujú všeobecné informácie, najmä – identifikačné údaje, dátum schválenia účtovnej závierky, dôvod zostavenia účtovnej závierky, priemerný prepočítaný počet zamestnancov, údaje o skupine účtovných jednotiek a konsolidácii skupiny.

Poznámky obsahujú:

 • informácie o orgánoch spoločnosti, najmä – poskytnuté záruky, pôžičky (výška plnenia a úročenie) a iné plnenia pre členov štatutárneho orgánu,

 • informácie o prijatých postupoch, najmä – zásada nepretržitého pokračovania činnosti, účtovné zásady a účtovné metódy, spôsob ocenenia majetku a záväzkov, informácie o opravách chýb minulých účtovných období,

 • informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát, najmä – dôvod vzniku goodwillu, informácie o derivátoch, informácie o záväzkoch ich splatnosti a ručení, informácie o vlastných akciách, komentár nákladov a výnosov,

 • informácie o iných aktívach a iných pasívach, najmä – opis a hodnota podmieneného majetku (napr. majetkové právo z poistnej zmluvy) a podmienených záväzkov (napr. ručenie za inú osobu, záväzok uskutočniť veľké investície alebo opravy), informácie o podsúvahových položkách (napr. odpísané pohľadávky),

 • následné udalosti, najmä – zmena trhovej ceny majetku, predaj podniku, zlúčenie spoločnosti, zmena spoločníkov, vydanie dlhopisov, živelná pohroma, získanie alebo strata licencie,

 • ostatné informácie, napr. verejné zákazky, činnosť zaradená do kategórie osobitnej priemyselnej výroby, finančné vzťahy s orgánmi verejnej moci.

Nezabudnite:

Na každej strane Poznámok je účtovná jednotka povinná v ľavom hornom rohu uviesť označenie „Poznámky Úč POD 3-01“ pre riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku a označenie „Poznámky Úč POD PÚZ 3-04“ pre priebežnú účtovnú závierku a v pravom hornom rohu sa uvedie identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

Toto opatrenie MF SR pre malé účtovné jednotky neuvádza záväzné vzory tabuliek v poznámkach k účtovnej závierke; ani neobsahuje výkaz o finančných tokoch (cash flow).

V súvislosti s tvorbou kapitálového fondu z príspevkov sa v prílohe č. 1 k opatreniu MF SR č. MF23378/2014-74 v časti „Poznámky” dopĺňajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát, o informáciu o tvorbe kapitálového fondu z príspevkov (Čl. IV).

Poznámky pre veľké účtovné jednotky (§ 4 opatrenia MF SR č. 23377/2014-74)

Sú miestom na ďalšie číselné a slovné komentovanie údajov, ktoré Súvaha a ani Výkaz ziskov a strát nezachytávajú. Potrebnosť ich zostavenia je podmienená pomerne nízkou vypovedacou schopnosťou oboch výkazov. Obsah Poznámok je určený v § 4 opatrenia na zostavenie účtovnej závierky. V zmysle spomínaného paragrafu sa Poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Údaje v Poznámkach sa uvádzajú vždy za bežné účtovné obdobie ako aj účtovné obdobie, ktoré mu bezprostredne predchádza, s výnimkou, ak účtovná jednotka, v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období, účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva. Údaje sa udávajú v celých eurách, ak opatrenie neustanovuje inak. Ak pre niektorú časť Poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, tak ich neuvádza.

Ďalšie informácie sa uvádzajú v poznámkach vždy, ak sú potrebné na zabezpečenie súladu s požiadavkou, aby účtovná závierka poskytovala verný obraz majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky (§ 4 ods. 2). Informácie v poznámkach, ak je to možné, sa uvádzajú v tabuľkovej forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie, a ak existuje údaj na porovnanie, aj údaje za minulé účtovné obdobie (§ 4 ods. 3). Obsahovú náplň poznámok ustanovuje príloha opatrenia v rozsahu 11 strán vrátane cash flow. Poznámky obsahujú všeobecné informácie, najmä – identifikačné údaje, dátum schválenia účtovnej závierky, dôvod zostavenia účtovnej závierky, priemerný prepočítaný počet zamestnancov, údaje o skupine účtovných jednotiek a konsolidácii skupiny.

Poznámky obsahujú:

 • informácie o prijatých postupoch, najmä – zásada nepretržitého pokračovania činnosti, účtovné zásady a účtovné metódy, spôsob ocenenia majetku a záväzkov, odpisový plán, informácie o poskytnutých dotáciách, informácie o opravách chýb minulých účtovných období,

 • informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú aktíva súvahy, napríklad – informácie o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku, dôvod vzniku goodwillu, výskum a vývoj, finančný majetok, informácie o zásobách a zákazkovej výrobe, informácie o pohľadávkach, informácie o vlastných akciách, významné položky časového rozlíšenia,

 • informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú pasíva súvahy, napríklad – informácie o vlastnom imaní, informácie o rezervách, informácie o záväzkoch, o vydaných dlhopisoch, časovom rozlíšení, finančnom prenájme a odloženej dani,

 • informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát, napríklad – informácie o tržbách, informácie o zmene stavu zásob vlastnej výroby, aktivácii výnosov, finančné výnosy, osobné náklady, náklady za služby, výnimočné náklady, náklady na audit, členenie čistého obratu podľa teritórií a výrobkov,

 • informácie o iných aktívach a iných pasívach, najmä – opis a hodnota podmieneného majetku (napr. majetkové právo z poistnej zmluvy) a podmienených záväzkov (napr. ručenie za inú osobu, záväzok uskutočniť veľké investície alebo opravy), informácie o podsúvahových položkách (napr. odpísané pohľadávky),

 • následné udalosti, najmä – zmena trhovej ceny majetku, predaj podniku, ukončenie činnosti podniku, zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti, zmena spoločníkov, vydanie dlhopisov, živelná pohroma, získanie alebo strata licencie,

 • informácie o spriaznených osobách, napríklad – zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami, informácie o príjmoch a výhodách štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu (odmeny, záruky, pôžičky),

 • ostatné informácie, napr. verejné zákazky, činnosť zaradená do kategórie osobitnej priemyselnej výroby, finančné vzťahy s orgánmi verejnej moci,

 • o pohybe vlastného imania za bežné obdobie aj predchádzajúce obdobie. Poznámky obsahujú prehľad peňažných tokov (cash flow) z prevádzkovej činnosti priamou alebo nepriamou metódou, z investičnej činnosti a z finančnej činnosti.

Nezabudnite:

Na každej strane Poznámok je účtovná jednotka povinná v ľavom hornom rohu uviesť označenie „Poznámky Úč POD 3-01“ pre riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku a označenie „Poznámky Úč POD PÚZ 3-04“ pre priebežnú účtovnú závierku a v pravom hornom rohu sa uvedie identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

Účtovné jednotky budú po novom v časti F uvádzať aj informácie o vlastných akciách, a to najmä o dôvode ich nadobudnutia počas účtovného obdobia, počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií, ako aj tých prevedených, vrátane uvedenia percentuálnej hodnoty týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní, ďalej aj informácie o počte a hodnote, za ktorú vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a informácie o počte a hodnote, za ktoré ich previedli na inú osobu, resp. údaje o počte, menovitej hodnote, hodnote a percentuálnom podiele na upísanom základnom imaní nadobudnutých vlastných akcií, ktoré má účtovná jednotka ku koncu účtovného obdobia v držbe.

Ďalšou významnou zmenou, ktorú priniesla novela opatrenia k zostavovaniu účtovnej závierky sa rovnako týka položiek uvádzaných v Poznámkach. V časti N. Poznámok dochádza k významnej zmene, ktorá spôsobí, že účtovné jednotky budú povinné v Poznámkach uvádzať zoznam všetkých obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi ňou a spriaznenými osobami, a to bez ohľadu na to, či je protistrana tuzemskou alebo zahraničnou osobu. Doteraz bola povinnosť uvádzať iba tie, ktoré neboli uzatvorené na základe obvyklých obchodných podmienok.

V súvislosti s kapitálovými fondmi z príspevkov sa v prílohe č. 1 opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74 v časti „Poznámky” dopĺňajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy:

 • informáciu týkajúcu sa príspevkov akcionárov alebo spoločníkov do kapitálového fondu z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a ObZ Obchodného zákonníka [Čl. III ods. 1 písm. f)];

 • o opis a tvorbu kapitálového fondu z príspevkov, najmä počet príspevkov a jednotlivé sumy príspevkov, ako aj opis vplyvu jeho tvorby na rozdelenie čistého zisku alebo iných vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti pre akcionárov alebo spoločníkov, ako aj na zvýšenie základného imania [Čl. III ods. 2 písm. a)].

Poznámky pre mikro účtovné jednotky (§ 4 opatrenia MF/15464/2013-74).

Mikro účtovné jednotky sa, bohužiaľ, nevyhnú povinnosti zostaviť Poznámky. Poznámky však nemusia zostavovať v takom rozsahu ako bežné účtovné jednotky, ale musia ich zostaviť v zmysle § 4 cit. postupov tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa prílohy č. 1 cit. opatrenia. (poznámky neobsahujú povinné tabuľky, je však možné ich dobrovoľne použiť). V prípade, že sa mikro účtovná jednotka rozhodne, môže vo svojich poznámkach uviesť aj iné informácie, ktoré sú nad rámec požadovaných. Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a v celých eurách.

V poznámkach sa uvádzajú:

 • informácie, či účtovná závierka je zostavená za