dnes je 29.9.2022

Input:

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a skúšobná doba

12.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.422 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a skúšobná doba

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 28 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce ak dochádza k prevodu činnosti zamestnávateľa alebo časti činnosti zamestnávateľa alebo k prevodu úloh zamestnávateľa alebo ich časti k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov v plnom rozsahu na preberajúceho zamestnávateľa (ods. 1). Prevodom sa rozumie prevod hospodárskej jednotky, ktorá si zachováva svoju totožnosť ako organizované zoskupenie zdrojov (hmotné zložky, nehmotné zložky a osobné zložky), ktorého cieľom je vykonávanie hospodárskej činnosti bez ohľadu na to, či je táto činnosť hlavná alebo doplnková (ods. 2). Práva a povinnosti doterajšieho zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorých pracovnoprávne vzťahy do dňa prevodu zanikli, zostávajú nedotknuté,