dnes je 29.9.2022

Input:

Príloha k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/1392 z 11. augusta 2022, ktorou sa mení štandard IAS 12

14.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odložená daň súvisiaca s aktívami a záväzkami vznikajúcimi z jednej transakcie

Zmeny IAS 12 

Zmeny IAS 12 Dane z príjmov

Menia sa odseky 15, 22 a 24. Dopĺňajú sa odsek 22A a odseky 98J až 98L.

 

VYKAZOVANIE ODLOŽENÝCH DAŇOVÝCH ZÁVÄZKOV A ODLOŽENÝCH DAŇOVÝCH POHĽADÁVOK

Zdaniteľné dočasné rozdiely

  1. Odložený daňový záväzok sa vykáže pre všetky zdaniteľné dočasné rozdiely s výnimkou odloženého daňového záväzku vznikajúceho z:
  2. a) prvotného vykázania goodwillu; alebo
  3. b) prvotného vykázania aktíva alebo záväzku v transakcii, ktorá:
  4. i) nie je podnikovou kombináciou;
  5. ii) v čase transakcie nemá vplyv ani na účtovný zisk, ani na zdaniteľný zisk (daňovú stratu); a

iii) v čase transakcie nevedie k rovnakým zdaniteľným a odpočítateľným dočasným rozdielom.

Prvotné vykázanie aktíva alebo záväzku

  1. Dočasný rozdiel môže vzniknúť pri prvotnom vykázaní majetku