dnes je 29.6.2022

Input:

Príloha k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/357 z 2. marca 2022

16.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

PRÍLOHA

Zmeny štandardu IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky

Menia sa odseky 7, 10, 114, 117 a 122. Vkladajú sa odseky 117A až 117E a odsek 139V.

Vypúšťajú sa odseky 118, 119 a 121.

VYMEDZENIE POJMOV

7. Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch: Účtovné politiky sú vymedzené v odseku 5 štandardu IAS 8. Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby a tento pojem sa používa v tomto štandarde s rovnakým významom.

Účtovná závierka v úplnej štruktúre

10. Účtovná závierka v úplnej štruktúre obsahuje:

e) poznámky obsahujúce významné informácie o účtovnej politike a ďalšie vysvetľujúce informácie;

114. Medzi príklady systematického usporiadania alebo zoskupovania poznámok patrí:

c) dodržiavanie poradia položiek vo výkaze/výkazoch ziskov alebo strát a ostatných súčastí komplexného výsledku a výkaze o finančnej situácii, ako napríklad:

ii) významné