dnes je 10.8.2020

Input:

Přípravné práce pro účetní závěrku - (předuzávěrkové operace)

18.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2 Přípravné práce pro účetní závěrku – (předuzávěrkové operace)

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Před vlastním započetím prací na účetní závěrce by mělo vedení účetní jednotky vypracovat vnitřní směrnici (případně jiný vnitřní předpis, např. pokyn ředitele) obsahující časový a personální harmonogram účetní závěrky, který podrobně stanoví, jak budou přípravné práce probíhat včetně odpovědnosti za jednotlivé oblasti. Takový harmonogram je současně přehledem nezbytných činností a účetních operací, které je nutno provést a vede k tomu, že budou všechny práce provedeny včas a nebude nic opomenuto. Harmonogram může mít např. následující formu:

Oblast  Termín zahájení prací  Termín ukončení prací  Odpovědná osoba  
            

Přípravné práce k účetní závěrce

Přípravné práce k účetní závěrce zahrnují následující činnosti:

  1. inventarizace majetku a závazků zajišťuje věcnou správnost účetnictví; ověřuje soulad mezi zůstatky majetku a závazků v účetnictví a mezi skutečností,
  2. závěrečné operace u zásob mají za úkol zaúčtovat zásoby na cestě, nevyfakturované zásoby, a proúčtování inventarizačních rozdílů,
  3. odpis pohledávek zabezpečuje, aby v účetnictví nebyly vykazovány pohledávky promlčené či nevymahatelné,
  4. tvorba (případně rozpuštění) opravných položek se týká oblasti oceňování, je jedním z nástrojů zásady opatrnosti, která požaduje, aby v aktivech nebyla vykazována nadhodnocená aktiva,
  5. kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů zajišťuje jejich zaúčtování ve věcné a časové souvislosti s účetním obdobím, kterého se týkají a tak dodržování akruálního principu, který je vlastní podvojnému účetnictví,
  6. zaúčtování kursových rozdílů se týká cizoměnových položek, které jsou primárně vyjádřené v cizí měně a přepočítány na českou měnu, v níž je vedeno účetnictví,
  7. tvorba (případně rozpuštění) rezerv je opět jedním z nástrojů zásady opatrnosti, jehož prostřednictvím se vytváří zdroj na budoucí očekávané výdaje či ztráty,
  8. zaúčtování dohadných položek představuje existující pohledávky či závazky, které patří do účetního období, avšak do data účetní závěrky nebyly potvrzeny účetním dokladem,
  9. sestavení daňového přiznání a zaúčtování splatné daně ze zisku patří mezi poslední operace, které zajišťují vykazování čistého disponibilního zisku k rozdělení,
  10. zaúčtování odložené daně ze zisku, která je důsledkem přechodných rozdílů mezi účetními a daňovými pravidly.