dnes je 24.7.2021

Input:

SZČO a zmeny v zákonnom sociálnom poistení a vo verejnom zdravotnom poistení od 1. januára 2021

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.1.2 SZČO a zmeny v zákonnom sociálnom poistení a vo verejnom zdravotnom poistení od 1. januára 2021

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

K 1. januáru 2021 dochádza, tak ako každoročne, v súvislosti s verejným zdravotným poistením a zákonným sociálnym poistením, najmä k zmenám v sumách limitov preddavkov na verejné zdravotné poistenie, ako aj poistného na zákonné sociálne poistenie, odvíjajúce sa od zmeny limitov vymeriavacích základov. Ich výška sa počíta v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú každý rok vyhlasuje Štatistický úrad SR. Priemerná mzda na Slovensku podľa štatistického úradu za rok 2019 vzrástla na 1 092,00 €. Minimálna mzda na rok 2021 je 623,00 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri týždennom pracovnom čase 40 hodín vrátane dohôd to je za hodinu 3,58 € za hodinu.

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO sa od začiatku januára 2021 upravuje smerom nahor na 546,00 € (z 506,50 € v roku 2020). Pre podnikateľa SZČO to znamená, že sa jeho mesačné náklady spojené s odvodmi (sociálnymi aj zdravotnými) zvyšujú o 18,63 € v prípade, ak v predchádzajúcom roku odvádzal minimálnu výšku povinných odvodov. Kým v roku 2020 to bolo spolu 238,80 €, v roku 2021 to už je 257,43 €. Maximálna výška odvodov (spolu na sociálne aj zdravotné poistenie) SZČO nie je stanovená, keďže pre zdravotné poistenie nie je určený maximálny vymeriavací základ.

Zákonné sociálne poistenie

Zmenený minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje na obdobie od januára 2021. Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznámi živnostníkom a ostatným SZČO listovou zásielkou alebo do e-schránky, ak ju podnikatelia majú aktivovanú. SZČO, ktorých sa zmena týka, dostanú oznámenia v januári 2020 a poistné v novej výške prvýkrát zaplatia za január vo februári 2021, najneskôr do 8. februára 2021. Vypočítané poistné je úhradou za predošlý mesiac a zahŕňa platbu na všetky fondy sociálneho poistenia, ktoré je SZČO povinná uhrádzať.

Výška povinného poistného plateného SZČO do Sociálnej poisťovne, vypočítaná z nového minimálneho vymeriavacieho základu 546,00 € pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, bude u SZČO od januára 2021 mesačne minimálne 180,99 €.

Výška odvodov do Sociálnej poisťovne sa mení (zvyšuje) aj podnikateľovi SZČO, ktorý v roku 2020 odvádzal sociálne poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu, ale jeho skutočný vymeriavací základ bol vyšší, a to z dôvodu zvýšenia maximálneho vymeriavacieho základu v roku 2021. Maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne predstavuje sedemnásobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2021 je 7 644,00 €, t. j. 7 * 1 092,00 € (7 091,00 € v roku 2020). Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO bude 2 533,98 € (2 350,66 € v roku 2020). Každé poistné do jednotlivých fondov sociálneho poistenia sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta nadol. Najvyššie možné sociálne odvody (mesačné poistné) pre SZČO za obdobie od 1. januára 2021 teda vzrastú o 183,32 € (z 2 350,66 € na 2 533,98 €) mesačne. Prvýkrát podnikatelia odvedú poistné podľa aktuálnych zmien za január 2021 vo februári 2021 (do 8. februára 2021).

Tieto zmenené limity platia aj pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá si určila minimálny vymeriavací základ platný do 31. decembra 2020 alebo si vymeriavací základ určila v rozpätí súm od 506,49 € do 546,00 €, t. j. od 1. januára 2021 platí poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu 546,00 €.

Vznik, zánik, prerušenie, vylúčenie povinnosti byť poistený, charakteristika poistených osôb, kategórie poistencov, povinnosti poistencov a vznik povinného poistenia, vymeriavací základ, spôsob výpočtu, platenia a odvádzania jednotlivých druhov poistenia v súvislosti so sociálnym poistením do Sociálnej poisťovne, ako aj nároky poistencov na dávky plynúce z jednotlivých druhov poistení upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p.

Povinne poistená SZČO v zákonnom sociálnom poistení v roku 2021

Povinne poistenou fyzickou osobou v zákonnom sociálnom poistení sa SZČO stala (resp. zostala z minulého obdobia) od 1. júla 2020 (platí do 1. júla 2021, príp. do 1. októbra 2021, pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 podnikateľom), ak za kalendárny rok 2019 jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou (okrem príjmov dosiahnutých na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím) bol vyšší ako 6 078,00 € (12 x 506,50 € – minimálny vymeriavací základ v roku 2020). V prípade, že podnikatelia v čase pandémie COVID-19 využili možnosť podať daňové priznanie za rok 2019 do konca októbra 2020, posúdenie povinnosti vzniku zákonného sociálneho poistenia a zmena výšky poistného podnikateľa SZČO sa uskutoční od 1. februára 2021, so splatnosťou v marci 2021.

Povinnosť platiť zákonné sociálne poistenie SZČO v roku 2021 zaniká 30. júna 2021 (príp. 30. septembra 2021, ak bude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020), ak jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2020 nebude vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. To znamená, ak SZČO dosiahne za rok 2020 príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnosy súvisiace s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyššie ako 6 552,00 € (12 * 0,5 * 1 013,00 € = 12* 546,00 € = 6 552,00 €), bude tento zakladať povinnosť SZČO platiť zákonné poistné nasledujúcich 12 mesiacov od 1. júla 2021 alebo od 1. októbra 2021, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2020.

Začínajúca SZČO, ak vznikla v roku 2020, poistné do sociálnej poisťovne povinne neplatí do 1. júla (resp. 1. októbra) 2021, kedy sa posudzuje povinnosť platiť zákonné poistné do Sociálnej poisťovne v závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2020. Ak SZČO vznikla až v roku 2021, tak sa táto povinnosť posudzuje k 1. júlu (resp. 1. októbru) 2022, v závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2021. Toto obdobie na začiatku podnikania sa nazýva odvodové prázdniny a počas existencie SZČO sa odvodové prázdniny už viac neopakujú. Podnikateľ SZČO sa môže prihlásiť do Sociálnej poisťovne a platiť sociálne poistenie vo zvolenom rozsahu (zvoleného z ponúknutých konkrétnych možností) dobrovoľne aj skôr, ako jej vznikne povinnosť.

Stanovenie povinnosti a výšky zákonného sociálneho poistenia z daňového priznania za rok 2019

Sociálna poisťovňa má povinnosť určiť, či a v akej výške budú SZČO povinní platiť poistné v ďalšom období a oznámiť to SZČO; môže to urobiť až po podaní daňového priznania za rok 2019. Vzhľadom na to, že kvôli pandémii COVID-19 mali účtovné jednotky možnosť podať daňové priznanie za rok 2019 až do konca októbra 2020 (31. októbra 2020), keďže termín bol v sobotu, posledná možnosť na podanie daňového priznania za rok 2019 bol pondelok 2. novembra 2020. Preto aj posúdenie povinnosti v súvislosti so vznikom sociálneho poistenia je v porovnaní s inými rokmi špecifické a je potrebné rozlišovať niekoľko variant.

1. Ak SZČO podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, vznik poistenia sa im posúdil k 1. júlu 2020. V prípade opravného daňového priznania, ktoré SZČO podala po 31. marci 2020 do 2. novembra 2020 a ktoré malo vplyv na vznik/zánik sociálneho poistenia, resp. na výšku vymeriavacieho základu, bolo zohľadnené k 1. februáru 2021, t. j. k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania, a tá uplynula 2. novembra 2020.

2. Ak SZČO nepodali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020 a využili „novú” lehotu na podanie daňového priznania do konca októbra 2020, vznik poistenia sa im posudzuje k 1. februáru 2021, t. j. k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania, a tá uplynula 2. novembra 2020.

3. Ak SZČO mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019, skupine vznik/zánik poistenia sa posudzuje od 1. februára 2021, t. j. od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania, a tá uplynula 2. novembra 2020.

Vymeriavací základ (mesačný) na platenie poistného povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO od 1. júla 2020, resp. neskôr (ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2019), ktorá vykonávala činnosť SZČO v roku 2019, sa vypočítal nasledovne:

Vymeriavací základ = (Čiastkový základ dane za rok 2019 + zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie SZČO v roku 2019) : 1,486 : 12. Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Vymeriavací základ a splatné zákonné sociálne poistenie na základe daňového priznania za rok 2019 stanovila (resp. stanoví) Sociálna poisťovňa a podnikateľa o ich výške informuje elektronickou komunikáciou, príp. poštou. Rovnako to je aj od 1. januára 2021.

Dobrovoľne poistená osoba si určuje svoj vymeriavací základ sama, pričom v roku 2021 musí byť vyšší ako určený minimálny vymeriavací základ, t. j. 546,00 €.

Platenie sociálneho poistenia – termíny a identifikácia platby

Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO je povinná odviesť poistné na účet Sociálnej poisťovne do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac (napríklad za január 2021 sa zaplatí poistné vo februári 2021), ak je 8. deň víkend, posledná splatnosť sa posúva na pondelok po príslušnom víkende. Ak SZČO trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné platí len za túto pomernú časť mesiaca. Pri platení poistného je SZČO povinná platbu