dnes je 31.7.2021

Input:

Tvorba rezervného fondu

11.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.4.1 Tvorba rezervného fondu

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček

Rezervný fond sa môže tvoriť dvomi spôsobmi:

  • tvorba zákonného rezervného fondu pri vzniku spoločnosti,

  • povinná tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku.

A. Zákonný rezervný fond v spoločnosti s ručením obmedzeným

Nepovinná tvorba pri vzniku s. r. o.

Obchodný zákonník neukladá spoločníkom pri vzniku spoločnosti vytvoriť rezervný fond, avšak aj naďalej takúto možnosť tvorby rezervného fondu spoločníkom ponecháva.

Ak sa spoločníci rozhodnú vytvoriť rezervný fond hneď pri vzniku spoločnosti, takýto fond sa vytvára z prostriedkov spoločníkov, ktorí spoločnosti poskytli prostriedky nad rámec nimi prevzatých vkladov do základného imania.

Pre prípad, že k tvorbe rezervného fondu dôjde už pri vzniku spoločnosti, zákon nestanovuje žiadne pravidlá tvorby. Je vecou zakladateľov, ako si uvedenú problematiku upravia v spoločenskej zmluve. Spoločenská zmluva v takomto prípade musí obsahovať lehotu, v ktorej je potrebné spoločnosti poskytnúť prostriedky do fondu, ako aj celkovú výšku v akej sa rezervný fond vytvorí už pri založení spoločnosti.

Povinná tvorba zo zisku s. r. o.

Ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, potom je spoločnosť podľa § 124 ObchZ povinná tvoriť rezervný fond z čistého zisku po zdanení, vykázaného v účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvýkrát vytvorí, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Tento fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, avšak najmenej vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve alebo v stanovách spoločnosti, najmenej však do výšky 10 % základného imania.

Povinná, zákonom predpísaná, tvorba rezervného fondu sa končí dosiahnutím jeho zákonnej výšky, pokiaľ zo stanov alebo spoločenskej zmluvy nevyplýva, že spoločnosť bude v tvorbe fondu pokračovať aj nad stanovenú zákonnú výšku rezervného fondu.

B. Zákonný rezervný fond v akciovej spoločnosti

Povinná tvorba pri vzniku a. s.

V ustanoveniach § 217 ObchZ sa akciovej spoločnosti od 1. 1. 2002 povinne ukladá pri jej vzniku tvoriť rezervný fond vo výške najmenej 10 % z hodnoty základného imania. Prakticky to znamená, že pri vzniku spoločnosti sa vytvára rezervný fond príplatkami nad menovitú hodnotu emitovaných akcií. Emisný kurz akcií, ktoré sa upisujú pri založení spoločnosti, musí byť vyšší ako ich menovitá hodnota.

Povinná tvorba zo zisku a. s.

Akciová spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond o sumu určenú v stanovách spoločnosti, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania.

Pri účtovaní podľa opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92 platného od 1. 1. 2003 v znení doplnkov, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov, je potrebné rozlíšiť zdroj tvorby rezervného fondu.

Pokiaľ sa fond vytvára prídelom zo zisku, účtuje sa v účtovej skupine 42, pokiaľ sa tvorí príplatkami z vkladov spoločníkov alebo akcionárov, účtuje sa v účtovej skupine 41.

Na účtovanie tvorby zákonného rezervného fondu tvoreného zo zisku slúži účet 421.

Na účtovanie tvorby rezervného fondu, ktorý sa tvorí z príplatkov spoločníkov pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným, sa použije účet 417.

Na účtovanie tvorby rezervného fondu, ktorý sa tvorí príplatkom nad nominálnu hodnotu akcie pri založení akciovej spoločnosti sa použije účet 417.V účtovníctve spoločníka sa účtuje pri vzniku obchodnej spoločnosti suma tvoriaca rezervný fond na ťarchu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov.

Prídel do rezervného fondu z čistého zisku sa zaúčtuje na ťarchu účtu 431 a v prospech účtu 421.

Ak sa má posúdiť plnenie povinnosti tvorby rezervného fondu v zákonom určenej minimálnej výške, do plnenia sa započítavajú hodnoty z účtu 417 a aj z účtu 421, t. j. tvoreného z kapitálových vkladov pri založení spoločnosti a zo zisku samotnej spoločnosti.

Máme založenú novú spoločnosť s ručením obmedzeným. Ako je to s rezervným fondom pri vzniku spoločnosti? V spoločenskej zmluve máme jeden odsek, ktorý obsahuje ustanovenie o rezervnom fonde: „spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 10 % základného imania zo zisku v prvom roku činnosti, v ktorom bol dosiahnutý zisk. V prípade, že zisk v tom roku nedosiahne uvedenú výšku, vytvorí sa rezervný fond vo výške 5 % zisku a na hodnotu 10 % ZI sa dopĺňa v ďalších rokoch, kedy sa zisk vytvorí“. Znamená to, že rezervný fond sa tvorí iba v roku kedy je dosiahnutý zisk? Keď nie je dosiahnutý zisk, ale strata, rezervný fond sa podľa tohto nevytvorí? Ako sa tvorba rezervného fondu prejaví v účtovníctve a v dani z príjmov?

Spoločnosť s ručením obmedzeným vytvára rezervný fond v čase a vo výške, ktorú určuje spoločenská zmluva. Ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti (to je zrejme aj prípad uvedený v otázke), je spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa