dnes je 21.1.2022

Input:

Účtovanie nájomného v podvojnom účtovníctve v roku 2018

14.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.1.2 Účtovanie nájomného v podvojnom účtovníctve v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod

Problematiku nájmu majetku upravujú ustanovenia:

- § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka,

- § 630 až 641 Obchodného zákonníka.

Na nájomnú zmluvu sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka aj v prípade, že ju uzatvárajú medzi sebou podnikateľské subjekty. Výnimku z uvedenej zásady prestavuje:

- zmluva o nájme dopravného prostriedku, ktorá sa uzatvára medzi podnikateľskými subjektmi a

- zmluva o prevádzke dopravného prostriedku, ak sa uzatvára medzi podnikateľskými subjektmi.

Tieto zmluvy sa uzatvárajú podľa Obchodného zákonníka a musia byť uzatvorené písomnou formou.

Všeobecne na základe nájomnej zmluvy prenecháva prenajímateľ predmet nájmu na dočasné užívanie nájomcovi a ten sa mu za to zaväzuje platiť nájomné. Pojmovými znakmi nájmu sú teda odplatnosť, dočasnosť a individuálne určená