dnes je 30.7.2021

Input:

Účtovanie prijatých finančných príspevkov v rámci opatrení projektu Prvá pomoc ++

30.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.1.1 Účtovanie prijatých finančných príspevkov v rámci opatrení projektu Prvá pomoc ++

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.

V čase trvania pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, boli mnohé spoločnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR povinné zatvoriť svoje prevádzky alebo obmedziť svoju činnosť. Spoločnosti ostali odkázané na pomoc od štátu, ktorá je realizovaná prostredníctvom finančných príspevkov, ktoré spadajú pod pôsobenstvo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Doterajšie projekty na pomoc podnikateľom postihnutých reštrikciami vyplývajúcimi zo zhoršujúcej sa pandemickej situácie boli v zmysle § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsiahnuté v balíku podpory Prvá pomoc a Prvá pomoc +, ktoré sa od februára 2021 preklápajú do ďalšej fázy pod názvom Prvá pomoc ++.

Projekt Prvá pomoc ++ zahŕňa 6 opatrení ako pôvodné dva projekty a pomoc prostredníctvom týchto príspevkov je zameraná na jednotlivé skupiny dotknutých osôb, konkrétne na:

  • zamestnávateľov, ktorým sú určené opatrenia č. 1, 3A a 3B,

  • SZČO, ktoré môžu čerpať príspevky podľa opatrení č. 2 a 4A a

  • jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.), a to konkrétne opatrenie č. 4B.

Prehľad opatrení:

Opatrenie č. 1
Určené zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR,
v prípade, že osoba (žiadateľ) spadá do tejto kategórie, môže požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca 
Opatrenie č. 2
Určené pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %,
v prípade, že osoba (žiadateľ) spadá do tejto kategórie, môže požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti 
Opatrenie č. 3
Určené zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie  
Opatrenie č. 4
Určené SZČO a jednoosobovým s. r. o., ktoré nemajú príjem z podnikania 
Opatrenie č. 3A
V prípade, že osoba (žiadateľ) spadá do tejto kategórie, môže požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca 
Opatrenie č. 3B
V prípade, že osoba (žiadateľ) spadá do tejto kategórie, môže požiadať o príspevok vo forme paušálneho príspevku na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa 
Opatrenie č. 4A
V prípade, že osoba (žiadateľ – SZČO) spadá do tejto kategórie, môže požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti 
Opatrenie č. 4B
V prípade, že osoba (žiadateľ – jednoosobová s. r. o.) spadá do tejto kategórie, môže požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti 

Od 1. februára 2021 dochádza pri projekte Prvej pomoci od štátu (Prvá pomoc ++) k niekoľkým zmenám oproti doterajším nastaveniam. Termín pre možnosť čerpania príspevkov z projektu Prvej pomoci sa predlžuje do júna 2021 a zároveň pribudla možnosť požiadať o pomoc aj pre zamestnávateľov a SZČO so začiatkom podnikania najneskôr k 1. februáru 2021. Zamestnávatelia môžu taktiež žiadať o príspevok aj na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr k 1. februáru 2021.

Okrem vyššie spomenutých zmien dochádza i k navýšeniu príspevkov prvej pomoci, a to nasledovne:

Opatrenie/druh pomoci Prvá pomoc
(apríl 2020 – september 2020)  
Prvá pomoc +
(október 2020 – január 2021)  
Prvá pomoc ++
(február 2021 – jún 2021)  
Opatrenia č. 1 a 3A 80 % hrubej mzdy  80 % celkovej ceny práce  100 % celkovej ceny práce 
Opatrenia č. 2 a 3B 180 € - 540 €  270 € - 810 €  330 € - 870 € 
Opatrenia č. 4A a 4B 210 €  315 €  360 € 

Účtovanie finančných prostriedkov v rámci opatrenia Prvá pomoc ++ v sústave podvojného účtovníctva

V zmysle § 52a opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len: „postupy účtovania PÚ”) sa nárok na finančný príspevok v rámci opatrenia Prvá pomoc ++ účtuje ako dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu, a to na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie na účte 347 – Ostatné dotácie. Podľa § 52a ods. 1 postupov účtovania PÚ sa nárok na dotáciu, ako odplata za minulé alebo budúce splnenie určitých podmienok, účtuje na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne, a súvzťažne v prospech účtu výnosov alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. V prípade účtovania poskytnutej dotácie v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období sa suma dotácie zúčtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov. Účtovanie súvisiacich nákladov ako mzdové náklady a náklady na zdravotné a sociálne poistenie má účtovná jednotka povinnosť rozlíšiť z hľadiska daňových výdavkov ako nedaňový výdavok do výšky poskytnutej dotácie. Poskytnutá dotácia je súčasne v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, príjmom oslobodeným od dane.