dnes je 25.2.2020
Input:

Účty, na kterých se účtuje o derivátech

11.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.5 Účty, na kterých se účtuje o derivátech

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

O derivátech se účtuje na podrozvahových, rozvahových a výsledkových účtech.

Podrozvahové účty

Na podrozvahových účtech je účtováno od okamžiku sjednání derivátu do jeho vypořádání ve jmenovité hodnotě podkladového nástroje. Vzhledem k tomu, že platná legislativní úprava nestanovuje jednotné členění podrozvahy, lze její strukturu koncipovat analogicky, jak je to stanoveno bankám včetně číselného označení jednotlivých podrozvahových účtů (s tím rozdílem, že u podnikatelů je podrozvahovým účtům vyhrazena účtová třída 7 oproti bankám, kde je to třída 9).

V účtové skupině 75 se účtuje o pohledávkách a dluzích z pevných termínových operací v analytickém členění podle druhu podkladových nástrojů (úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové) a jednotlivých druhů derivátů (forwardy, futures a swapy).

V účtové skupině 76 se účtuje o pohledávkách a dluzích z opcí opět v analytickém členění podle druhu podkladových nástrojů a rovněž podle typu opcí (nákupní a prodejní).

Evidenčním účtem v případě podvojného účtování na podrozvahových účtech souvztažně k těmto účtům musí být uspořádací účet v účtové skupině 79.

Sjednaný derivátový kontrakt se vždy projeví jak v podrozvahových pohledávkách, tak i dluzích. Je to z toho důvodu, že z derivátu plyne současně vždy pohledávka i dluh (pohledávka na podkladový nástroj a dluh zaplatit za něj či obráceně).

Rozvahové účty

Pro účtování derivátů se používají tyto rozvahové účty:

373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových operací

Na tomto účtu se účtuje o změnách reálné hodnoty pevných derivátových kontraktů, v době sjednání derivátů je jejich reálná hodnota nulová, proto se na rozvahových účtech neobjeví. Ovšem vzhledem k tomu, že deriváty se při pořízení oceňují pořizovací cenou, může se zde účtovat o nákladech spojených se sjednáním kontraktu, které vcházejí do pořizovací ceny. Analytické účty se vedou (podobně jako v podrozvaze) dle jednotlivých druhů podkladových nástrojů a druhů kontraktů.

376 – Nakoupené opce

Na tomto účtu se účtuje o zaplacených opčních prémiích za nakoupené opce, popř. včetně nákladů spojených se zakoupením opce. Ke konci rozvahových dnů se zde účtuje i o změnách reálných hodnot vlastněných opcí. Analytické účty se vedou podle jednotlivých druhů podkladových nástrojů a typu opcí. V praxi je časté, že opční prémie není hrazena na počátku kontraktu, ale je zúčtovávána až při jeho vypořádání. Nicméně i tak v okamžiku prvotního zachycení opčního kontraktu v rozvaze je třeba účtovat o této pořizovací ceně opce.

377 – Prodané opce

Na tomto účtu se účtuje analogicky jako v předchozím případě, ale o přijatých opčních prémiích za prodané opce, popř. včetně nákladů spojených s jejich prodejem. Ke konci rozvahových dnů se zde účtuje i o změnách reálných hodnot prodaných opcí. Analytické účty se vedou shodně jako u účtu 376.

414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Na tomto účtu se účtuje o změnách v reálných hodnotách derivátů, které jsou určeny jako zajišťovací nástroj a současně je aplikováno zajišťovací účetnictví – konkrétně zajištění cash-flow, resp. zajištění čisté cizoměnové investice. Tehdy je přecenění derivátu na reálnou hodnotu prováděno kapitálově, nikoli výsledkově. Analytické účty se vedou dle jednotlivých druhů podkladových nástrojů, resp. jednotlivých druhů zajišťovacích transakcí. Zároveň je účet 414 využíván za situace, kdy jako zajišťovací nástroj jsou určeny jiné finanční závazky (např. zajišťovací vztah úvěr vs. nájem, kdy prostřednictvím tohoto účtu přeceňujeme úvěrové závazky na reálnou hodnotu). K tomu, aby byl tento účet využit, je třeba aplikovat povinnosti vztahující se k vedení zajišťovacího účetnictví.

Výsledkové účty, které se používají pro účtování o derivátech

567 – Náklady z derivátových operací

Na tomto účtu se účtuje ke konci rozvahového dne o snížení reálných hodnot zakoupených (resp. o zvýšení reálných hodnot prodaných) derivátů k obchodování obchodovaných na veřejném trhu doložené údaji z tohoto trhu. Dále se zde účtuje o pořizovací ceně zakoupené opce při realizaci opce (vypořádání, uplatnění, neuplatnění, prodej) s výjimkou uplatnění nakoupené nákupní opce, kdy pořizovací cena opce vstupuje do pořizovací ceny podkladového aktiva. Rovněž se zde objeví poskytovaná vypořádaná finanční plnění z derivátů.

667 – Výnosy z derivátových operací

Na tomto účtu se účtuje analogicky jako na účtu předchozím. To znamená, že se zde účtuje o zvýšení reálných hodnot zakoupených (resp. snížení reálných hodnot prodaných) derivátů k obchodování obchodovaných na veřejném trhu doložené údaji z tohoto trhu. Dále se zde účtuje o pořizovací ceně prodané opce při realizaci prodané opce, kdy se její pořizovací cena odúčtuje ve prospěch tohoto účtu. Analogicky se zde objeví vypořádaná přijatá finanční plnění z derivátů.