dnes je 6.8.2020

Input:

Závodní stravování a DPH - účtování

7.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Závodní stravování a DPH – účtování

Ing. Pavel Novák

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Prosím o radu ohledně účtování DPH u závodního stravování.

Stravování zaměstnanců zajišťujeme prostřednictvím jiného subjektu. Zaměstnancům obědy plně hradíme. Cena 1 jídla je 92 Kč [80 Kč + 12 Kč (15% DPH)].

Za měsíc květen nám bylo fakturováno 100 jídel – DUZP na faktuře je 31. 5., datum vystavení 3.6.

Přijatá faktura za 100 jídel: 9 200 Kč (základ daně 8 000 Kč + 15% DPH 1 200 Kč)

  • 55 % (ze ZD 8 000 Kč) účtujeme na účet 527,

  • 45 % (ze ZD 8 000 Kč) účtujeme na účet 528.

Jak správně zaúčtovat DPH a v jaké výši na vstupu a výstupu? A do jakého období, když jsme fakturu obdrželi až v červnu?

Odpověď

V jakém období uplatnit nárok na odpočet, když daňový doklad s datem zdanitelného plnění v květnu 2019 od dodavatele byl k dispozici u odběratele až v červnu 2019? Samozřejmě, že v až červnu 2019. Podle § 73 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH) je zřejmé, že jednou z podmínek, kterou musí plátce splnit, aby si mohl nárokovat odpočet daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce, je mít daňový doklad.

Ze zadání dotazu vyplývá, že zaměstnavatel, plátce DPH, poskytuje, popř. chtěl by poskytovat zaměstnancům bezúplatné závodní stravování. Znění ZDPH bezúplatným plněním moc nepřeje. Znamená to, že předmětem daně jsou úplatná plnění (dodání zboží či poskytnutí služby) s místem plnění v tuzemsku a u bezúplatných plnění často nastává tzv. fikce „úplatných” plnění, tzn., pohlíží se na ně, jako by byla úplatná a tím pádem jsou předmětem daně a je povinnost taková plnění zdanit daní na výstupu a odvést daň. Podle § 14 odst. 3 písm. a) ZDPH platí, že za poskytnutí služby za úplatu se pro účely tohoto zákona také považuje mimo jiné poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce a v  § 14 odst. 4 písm. b) ZDPH je uvedeno, že pro účely ZDPH se za poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců nebo jiné účely než související s uskutečňováním jeho ekonomických činností, pokud u přímo souvisejících přijatých plnění byl uplatněn odpočet daně. Stručně shrnuto, pokud by si zaměstnavatel uplatnil na vstupu nárok na odpočet v plné výši, tj. ve výši 1 200 Kč, tak z důvodu toho, že poskytuje službu – bezúplatné stravování ve prospěch svých zaměstnanců, je na takové plnění nahlíženo jako na úplatné plnění a v takovém případě musí zaměstnavatel odvést daň na výstupu, kdy základ daně je podle § 36 odst. 6 písm. b) ZDPH stanoven ve výši celkových nákladů vynaložených na poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ve výši minimálně nákladů, za které službu zaměstnavatel nakoupil od jiného subjektu, tj. ve výši 8 000 Kč [základ daně je ve stejné výši jako u  uplatněného nároku na odpočet DPH (ZD 8 000 Kč)]. Jednou z možností, jak účtovat DPH na výstupu, by bylo zápisem: 5XXn MD / 343 Dal.

Další z možností by bylo nárok na odpočet DPH neuplatňovat a pak by při bezúplatném poskytnutí  stravování nenastala ani fikce dle 14 odst. 3 písm. a) ZDPH a nebylo by nutné řešit a účtovat daň na výstupu.

Nejvýhodnější řešení pro zaměstnavatele by bylo zvolit alespoň symbolickou úplatu zaměstnanců za poskytované obědy (např. za 1 Kč). Základem daně na výstupu by byla v takovém případě pouze  částka, kterou zaměstnanec hradí ze svých prostředků. U zaměstnanců totiž není povinnost uplatnit  tzv. „cenu obvyklou” ve smyslu § 36a ZDPH. Pokud existuje reálná úplata za poskytnuté služby, nelze na tato plnění nahlížet jako na plnění poskytnutá pro soukromé účely. Základem daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby je tak protiplnění skutečně získané, i když nedosahuje hodnoty vstupních  nákladů. Zaměstnavatel si může nárokovat odpočet DPH na vstupu v plné výši.