dnes je 24.7.2021

Input:

Zmena sadzby dane z tabakových výrobkov k 1. januáru 2021

25.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.09.1.3 Zmena sadzby dane z tabakových výrobkov k 1. januáru 2021

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

V predmetnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov sa ustanovuje:

  • sadzba dane z tabakových výrobkov, ktorými sú cigary, cigarky – 89,30 €/kg a tabak 95,30 €/kg,

  • sadzba dane z cigariet sa ustanovuje ako kombinovaná sadzba dane – špecifická časť 84,60 €/1 000 kusov a percentuálna časť 23 % z ceny cigariet,

  • minimálna sadzba dane z cigariet bude 132,10 €/1 000 kusov.

Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa sadzby dane prepočítanej na kus cigarety nedosiahne minimálnu sadzbu dane, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa výpočtu. Daň z cigariet sa vypočíta ako súčet špecifickej časti dane a percentuálnej časti kombinovanej sadzby dane. Špecifická časť dane sa vypočíta ako súčin počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a špecifickej časti kombinovanej sadzby dane prepočítanej na kus cigarety.

Pričom je navrhnuté prechodné obdobie v období od 1. februára 2021 do 31. januára 2023, kedy bude sadzba dane z tabaku 89,30 €/kg.

V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 sa sadzba dane z cigariet ustanovuje ako kombinovaná sadzba dane – špecifická časť 74,60 €/1 000 kusov a percentuálna časť 23 % z ceny cigariet. V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 bude minimálna sadzba dane z cigariet 116,50 €/1 000 kusov.

Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2021 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „H”, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2021. Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2021 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2021. Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2021 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2021, pričom po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet bude považovať za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet, ktoré nepredala do 31. marca 2021, je povinná do 15. apríla 2021 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení.

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku bude od 1. februára 2021 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D”. Pričom spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „C”, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2021 a predávať do 31. júla 2021. Po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku, ktoré nepredala do 31. júla 2021, je povinná do 15. augusta 2021 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto