dnes je 24.7.2021

Input:

Zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty platné od 1. júla 2021

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.1.5 Zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty platné od 1. júla 2021

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. na základe žiadosti platiteľa, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie, ako aj ak nie sú dôvody na registráciu, a to, ak platiteľ nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 predmetného zákona alebo opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole. Pričom takéto znenie vojde do platnosti od 1. júla 2021.

Daňový úrad o zrušení registrácie pre daň vydá rozhodnutie, v ktorom určí deň, uplynutím ktorého právnická alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom. Proti takémuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Ak sa právnická osoba zrušuje bez likvidácie, daňový úrad rozhodnutie nevydá a osoba prestáva byť platiteľom dňom jej zániku. Uplynutím dňa, kedy právnická alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom, končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie a zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň. Ak právnická alebo fyzická osoba uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, určité domáce dodania tovaru a služby dodané pre osoby iné ako zdaniteľné osoby, platnosť identifikačného čísla pre daň na účely uplatňovania tejto osobitnej úpravy nezaniká. Právnická alebo fyzická osoba je povinná do desiatich dní odo dňa, kedy prestala byť platiteľom, odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii.

V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo základu dane podľa § 22 ods. 5 predmetného zákona. Platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri výpočte odvodu dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľovi vzniká daňová povinnosť najviac do výšky odpočítanej dane. Ak platiteľ odpočítal daň pomerne alebo vykonal úpravu odpočítanej