dnes je 5.4.2020
Input:

Zrušenie schválenia ručiteľského vyhlásenia alebo výpoveď ručiteľa v roku 2020

19.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.47 Zrušenie schválenia ručiteľského vyhlásenia alebo výpoveď ručiteľa v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane pri dovoze tovaru, pri ktorom sa uplatňuje oslobodenie od dane, pred prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh. Zabezpečenie dane je povinná zložiť osoba, ktorá by bola povinná platiť daň, keby sa neuplatnilo takéto oslobodenie od dane, vo výške dane, ktorú by bola povinná platiť, keby sa neuplatnilo toto oslobodenie. Pričom sa poskytne formou zloženia peňažných prostriedkov v hotovosti a ručením podľa zákona č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie si vysvetlíme zrušenie schválenia ručiteľského vyhlásenia alebo výpoveď ručiteľa.

Colný úrad zruší rozhodnutie byť ručiteľom, ktorým osobu schválil ako ručiteľa, ak táto osoba prestane plniť niektorú z podmienok alebo ak sama požiada o jeho zrušenie. Zrušením rozhodnutia sa zároveň zrušuje schválenie všetkých ručiteľských vyhlásení vystavených ručiteľom dotknutým týmto rozhodnutím. Osoba, ktorej colný úrad zrušil rozhodnutie, môže podať novú žiadosť o schválenie byť ručiteľom až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie. To neplatí, ak colný úrad zrušil rozhodnutie na základe žiadosti dotknutej osoby. Ak colný úrad vydá takéto rozhodnutie, dôjde k inému zrušeniu schválenia ručiteľského vyhlásenia