dnes je 23.9.2020

Input:

132 Tovar na sklade a v predajniach

13.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.52 132 Tovar na sklade a v predajniach

Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Na uvedenom účte sa podľa § 45 postupov účtovania účtuje stav a pohyb nakúpeného a prevzatého tovaru v obstarávacích cenách.

Účtovný prípad   MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh    132 701 
Prevzatie tovaru na sklad v obstarávacej cene    132 131 
Prevzatie tovaru na sklad v rozdelenej cene v zmysle § 22 ods. 2 postupov účtovania:    
- fakturovaná cena tovaru    132.AE 131 
- náklady súvisiace s obstaraním tovaru    132.AE 131 
Prevzatie tovaru na sklad vo vopred stanovenej cene v zmysle § 22 ods. 2 postupov účtovania:    
- vopred stanovená cena tovaru    132.AE 131 
- kladná odchýlka od skutočnej fakturovanej ceny    132.AE 131 
- záporná odchýlka od skutočnej fakturovanej ceny    131 132.AE 
- náklady súvisiace s obstaraním tovaru    132.AE 131 
Zúčtovanie tovaru na ceste na účet tovaru pri jeho prevzatí na sklad alebo do predajne    132 139 
Nákup tovaru v hotovosti, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 131 – Obstaranie tovaru:      
- cena tovaru bez DPH    132 - 
- DPH    343 - 
- celková suma    - 211 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) za dodávku tovaru, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 131 – Obstaranie tovaru:      
- cena tovaru bez DPH    132 - 
- DPH    343 - 
- celková suma faktúry    - 321 
Externé náklady spojené s obstaraním tovaru (prepravné, provízia, poistné a pod.), ak účtovná jednotka nepoužíva účet 131 – Obstaranie tovaru:    
- cena služby bez DPH    132  
- DPH    343  
- celková suma faktúry     321 
Vyrubenie cla týkajúceho sa tovaru dovezeného zo zahraničia (tretích krajín), ak účtovná jednotka nepoužíva účet 131 – Obstaranie tovaru:      
- clo    132 379 
- dovozná prirážka    132 379 
- daň z pridanej hodnoty (na odpočítanie)    343 379 
- daň z pridanej hodnoty (bez práva na odpočítanie)    132 379 
Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok tovaru prijatých na základe dodacieho listu, príjemky a pod. (účtovná jednotka nemá faktúru alebo doklad nahrádzajúci faktúru) a suma nie je známa, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 131 – Obstaranie tovaru    132 323 
Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok tovaru prijatých na základe dodacieho listu, príjemky a pod. (účtovná jednotka nemá faktúru alebo doklad nahrádzajúci faktúru) a suma je známa, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 131 – Obstaranie tovaru    132 326 
Nepeňažný vklad do základného imania účtovnej jednotky vo forme tovaru, v prípade že je ocenený peniazmi v uznanej hodnote vkladu, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 131 – Obstaranie tovaru (účtovanie v prijímajúcej účtovnej jednotke)    132 353 
Bezodplatne nadobudnutý tovar – darovaním od spoločníkov vrátane akcionárov a členov družstva, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 131 – Obstaranie tovaru    132 413 
Prevod tovaru z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 131 – Obstaranie tovaru    132 491 
Vrátený tovar, ktorý bol poskytnutý na preskúšanie kvality, na testovanie a pod., ak už bol zaúčtovaný do spotreby    132 501 
Tovar vytvorený vlastnou činnosťou (vyrobený vo vlastnej réžii) ocenený vlastnými nákladmi    132 621 
Vlastné náklady vynaložené na spracovanie nakúpeného tovaru vykonané vo vlastnej réžii    132 621 
Prevod výrobkov do vlastnej predajne:      
- prírastok tovaru na sklade alebo v predajni    132 621 
- úbytok výrobkov zo skladu    613 123 
Vnútroorganizačné služby – preprava tovaru vo vlastnej réžii, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 131 – Obstaranie tovaru    132 622 
Bezodplatne nadobudnutý tovar – darovaním (ocenený reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 ZoÚ) od iných osôb ako od spoločníkov, akcionárov a členov družstva, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 131 – Obstaranie tovaru    132 648 
Reklamácie uplatnené voči dodávateľom tovaru a služieb s tým spojených, ak bol už tovar prevzatý na sklad alebo ak účtovná jednotka nepoužíva účet 131 – Obstaranie tovaru (po úhrade faktúry za tovar):      
- uznaná reklamácia    315 132 
- zníženie DPH na odpočítanie    315 343 
Reklamácie uplatnené voči dodávateľom tovaru a služieb s tým spojených, ak už bol tovar prevzatý na sklad alebo ak účtovná jednotka nepoužíva účet 131 – Obstaranie tovaru (pred úhradou faktúry za tovar):      
- uznaná reklamácia    321 132 
- zníženie DPH na odpočítanie    321 343 
Storno došlej faktúry za tovar v prípade, že účtovná jednotka odmietne dodávku tovaru prevziať, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 131 – Obstaranie tovaru    321 132 
Nepeňažný vklad tovaru do spoločnosti alebo družstva (splátka záväzku tovarom)    367 132 
Úbytok tovaru, ktorý bol poskytnutý na preskúšanie kvality, na testovanie a pod.    501 132 
Predaj tovaru – úbytok v obstarávacej cene    504 132 
rozdiel k úbytku tovaru:      
- kladný    504 132 
- záporný    132 504 
Zľavy, skontá, rabaty poskytované dodávateľom:      
- zľava z ceny po úhrade faktúry    315 132 
- zľava z ceny pred úhradou faktúry    321 132 
Výdaj tovaru zo skladu na účely reprezentácie:      
- úbytok tovaru v obstarávacej cene    513 132 
- daňová povinnosť z tovaru použitého na účely reprezentácie (v prípade, že bola DPH odpočítaná pri obstaraní tovaru)    513 343 
Tovaru zo skladu na účely darovania:      
- úbytok tovaru v obstarávacej cene    543 132 
- daňová povinnosť z tovaru použitého na účely darovania (v prípade, že bola DPH odpočítaná pri obstaraní tovaru)    543 343 
Neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata tovaru    549 132 
Zníženie ocenenia tovaru pri jeho fyzickej likvidácii v dôsledku rozhodnutia účtovnej jednotky    549 132 
Zámena tovaru za tovar s inou účtovnou jednotkou:      
- úbytok odovzdávaného tovaru v účtovnej cene    - 132 
- príjem nadobudnutého tovaru v reálnej hodnote    132 -