dnes je 25.10.2020

Input:

321 Dodávatelia

30.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.84 321 Dodávatelia

Ing. Miroslava Vlkolačková, Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  701 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup dlhodobého majetku:    
- cena dlhodobého majetku  041, 042, 043 - 
- náklady spojené s obstaraním  041, 042, 043 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup dlhodobého majetku – osobného automobilu, ak nie je určený na ďalší predaj alebo na lízing:    
- cena osobného automobilu  042 - 
- náklady spojené s obstaraním  042 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup dlhodobého majetku – osobného automobilu, ak je určený na ďalší predaj alebo na lízing:    
- cena osobného automobilu  131, 132, 504 - 
- náklady spojené s obstaraním  131, 132, 504 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup zásob účtované spôsobom A účtovania zásob:    
- cena zásob  11., 13., 124 - 
- náklady spojené s obstaraním  11., 13., 124 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup materiálu, pričom materiál do uzavretia účtovných kníh ešte neprišiel – účtované bez použitia kalkulačného účtu, resp. faktúra nebola ešte zaúčtovaná na účet 111 – Obstaranie materiálu:    
- cena materiálu  119 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup tovaru, pričom tovar do uzavretia účtovných kníh ešte neprišiel – účtované bez použitia kalkulačného účtu, resp. faktúra nebola ešte zaúčtovaná na účet 131 – Obstaranie tovaru:    
- cena tovaru  139 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Nákup cenín – objednanie si stravovacích služieb na faktúru:    
- cena cenín  213 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Nakúpenie emisných kvót na účet kvót od iného účastníka schémy obchodovania alebo od iného účastníka systému obchodovania s emisnými kvótami:    
- obstaranie emisných kvót  259 321, 325, 379 
- vedľajšie náklady spojené s obstaraním  259 321, 325, 379 
- zaradenie emisných kvót do majetku v obstarávacej cene  254 259 
Oprava účtovania v prípade, že účtovná jednotka uhradila faktúru od dodávateľa dvakrát (321/211, 221)  315 321 
Nájomné fakturované vopred na nasledujúce účtovné obdobie účtované na základe faktúry (dokladu nahrádzajúceho faktúru) od dodávateľa v bežnom účtovnom období:    
- cena nájomného  381 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Predplatné novín, časopisov a pod. na budúce účtovné obdobie účtované na základe faktúry (dokladu nahrádzajúceho faktúru) v bežnom účtovnom období:    
- cena novín, časopisov a pod.  381 - 
- DPH  343  
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup zásob účtované spôsobom B účtovania zásob:    
- cena materiálu, tovaru  501, 504 - 
- náklady spojené s obstaraním  501, 504 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za spotrebu energie a ostatných neskladovateľných látok:    
- cena energie a ostatných neskladovateľných látok  502, 503 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup majetku a poskytnutie služieb, ktoré účtovná jednotka obstarala na účely reprezentácie (napr. nákup tovarov a služieb s cieľom pohostenia) – účtované priamo do nákladov, bez prevzatia na sklad:    
- cena majetku a služieb  513 - 
- DPH  513 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za poskytnuté služby:    
- cena služby  51. - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa – neplatiteľa DPH za nákup majetku, poskytnutie služieb a pod.  0.., 1.., 5.. 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v cudzej mene od zahraničného dodávateľa za nákup majetku, poskytnutie služieb a pod. prepočítaná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu – dňu splnenia dodávky  0.., 1.., 5.. 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v cudzej mene od tuzemského dodávateľa za nákup majetku, poskytnutie služieb a pod. prepočítaná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu – dňu splnenia dodávky:    
- cena majetku a služieb  0.., 1.., 5.. - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Storno došlej faktúry od dodávateľa pred uhradením záväzku – účtované ako storno:    
- storno dodávky  -0.., -1.., -5.. - 
- DPH  -343 - 
- storno záväzku  - -321 
Zaúčtovanie drobných saldokontných rozdielov, ak suma uhradených záväzkov je:    
- vyššia ako suma záväzkov v účtovníctve  548 321 
- nižšia ako suma záväzkov v účtovníctve  321 648 
Kurzový rozdiel – kurzová strata – zistený pri prepočte zostatku neuhradených záväzkov znejúcich na cudziu menu pri uzatváraní účtovných kníh (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka)  563 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup zvierat (okrem zvierat, ktoré sú súčasťou dlhodobého hmotného majetku) účtované spôsobom B účtovania zásob:    
- cena zvierat  614 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Reklamácia dodávky dlhodobého majetku, zásob, energie, služieb, ktorú dodávateľa uznal ešte pred úhradou záväzku a vystavil dobropis:    
- výška dobropisu  - 0.., 1.., 5.. 
- DPH  - 343 
- celková suma dobropisu  321 - 
Poskytnutie dodatočnej zľavy dodávateľom po splnení dodávky pred úhradou záväzku:    
- výška dodatočnej zľavy  - 0.., 1.., 5.. 
- DPH  - 343 
- celková suma zľavy  321 - 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi dodaním majetku, ak je predmetom plnenia záväzku vec:    
- úbytok majetku, príp. doúčtovanie oprávok vytvorených k dlhodobému majetku  321 03., 04., 06., 07., 08., 1.., 25. 
- DPH  321 343 
- rozdiel medzi cenou plnenia záväzku a účtovným ocenením majetku, ak je cena plnenia záväzku vyššia ako cena majetku  321 648 
- rozdiel medzi cenou plnenia záväzku a účtovným ocenením majetku, ak je cena plnenia záväzku nižšia ako cena majetku  548 321 
Zníženie záväzku voči dodávateľovi pri obdŕžaní faktúry o poskytnutý preddavok na dlhodobý majetok  321 051, 052, 053 
Úhrada záväzku voči dodávateľov v EUR:    
- v hotovosti alebo šekom  321 211 
- z bežného bankového účtu  321 221 
- z poskytnutého krátkodobého bankového úveru  321 231 
- zmenkou na inkaso (vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku)  321 312 
- krátkodobou zmenkou na úhradu  321 322 
- z poskytnutého dlhodobého bankového úveru  321 461 
- dlhodobou zmenkou na úhradu  321 478 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi v cudzej mene v hotovosti z pokladnice (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty – predaj):    
- zníženie záväzku  321 211 
- kurzový rozdiel – kurzová strata  563 321 
- kurzový rozdiel – kurzový zisk  321 663 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi v cudzej mene v hotovosti z valutovej pokladnice (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu – dňu úhrady záväzku, príp. ocenenie metódou váženého aritmetického priemeru alebo metódou FIFO):    
- zníženie záväzku  321 211 
- kurzový rozdiel – kurzová strata  563 321 
- kurzový rozdiel – kurzový zisk  321 663 
Nepoužité ceniny – stravné lístky objednané od poskytovateľa stravovacích služieb vrátené dodávateľovi pred úhradou záväzku voči nemu:    
- cena cenín  - 213 
- DPH  - 343 
- celková suma faktúry  321 - 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi v cudzej mene z bežného bankového účtu (prepočet kurzom komerčnej banky – devízy – predaj):    
- zníženie záväzku  321 221 
- kurzový rozdiel – kurzová strata  563 321 
- kurzový rozdiel – kurzový zisk  321 663 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi v cudzej mene z devízového bankového účtu (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu – dňu úhrady záväzku, príp. ocenenie metódou váženého aritmetického priemeru alebo metódou FIFO):    
- zníženie záväzku  321 221 
- kurzový rozdiel – kurzová strata  563 321 
- kurzový rozdiel – kurzový zisk  321 663 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (pôžičky) od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti – v prípade, že poskytovateľ výpomoci uhradil za účtovnú jednotku záväzok z dodávateľskej faktúry  321 249 
Úhrada záväzku vzájomným zápočtom s pohľadávkou (na základe dohody o zápočte)  321 3.. 
Zníženie záväzku voči dodávateľovi pri obdŕžaní faktúry o poskytnutý preddavok na zásoby alebo služby  321 314 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi treťou osobou (vznik záväzku voči tretej osobe)  321 325 
Kapitalizácia záväzku voči dodávateľovi  321 353, 252