dnes je 16.1.2021

Input:

398 Spojovací účet pri združení

1.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.127 398 Spojovací účet pri združení

Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Podľa § 57 ods. 3 Postupov účtovania pre podnikateľov sa na účte 398 účtujú operácie voči účastníkom združenia, ak:

a) nevzniká samostatná právnická osoba,

b) jeden z účastníkov tohto združenia je poverený správou peňazí alebo iných vecí poskytnutých na účely združenia.

Podľa § 57 ods. 4 sa v účtovníctve správcu združenia a v účtovníctve účastníkov združenia účtuje o vložených prostriedkoch a iných účtovných prípadoch. V rámci uzatvorenia účtovných kníh sa vzájomne odsúhlasuje účtovanie na účte 398 – Spojovací účet pri združení medzi správcom združenia a jednotlivými účastníkmi združenia. Účtovanie na účte 398 sa usporiada tak, aby sa zabezpečili údaje o podieloch jednotlivých účastníkov združenia na jeho majetku, výnosoch a nákladoch.

Účet 398 je aktívny alebo pasívny, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD alebo DAL podľa povahy zostatku.

Účtovný prípad MD D 
Počiatočný stav účtu – otvorenie účtovných kníh:    
- aktívny zostatok  398 701 
- pasívny zostatok  701 398 
Zásoby vložené účastníkom združenia:    
- účtovanie u správcu združenia  1xx 398 
- účtovanie u účastníka združenia  398 1xx 
Peňažné prostriedky vložené účastníkom združenia (v hotovosti, bankou):    
- účtovanie u správcu združenia  211, 221 398 
- účtovanie u účastníka združenia  398 211, 221 
Podiel účastníka združenia na nákladoch združenia:    
- účtovanie u správcu združenia  398 5xx 
- účtovanie u účastníka združenia  5xx 398 
Podiel účastníka združenia na výnosoch združenia:    
- účtovanie u správcu združenia  6xx 398 
- účtovanie u účastníka združenia  398 6xx 
Úhrada (inkaso) pohľadávky od účastníka združenia (banka):    
- účtovanie u správcu združenia  221 398 
účtovanie u účastníka združenia  398 221 
Konečný zostatok účtu - uzatvorenie účtovných kníh:    
- pohľadávka (aktívny zostatok)  702 398 
- záväzok (pasívny zostatok)  398 702 

Osoby, fyzické osoby aj právnické osoby, majú možnosť sa združovať, aby docielili dohodnutý účel. Združenia sa môžu zakladať na rôzne účely. Jedným z nich môžu byť aj podnikateľské aktivity

Združenie za účelom spoločného podnikania bez právnej subjektivity nemôže nadobúdať práva, znamená to, že ani vlastnícke právo k majetku. Výlučnými vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi majetku v združení sú jednotliví účastníci združenia – podnikatelia. Z pohľadu času môžeme majetok využívaný na spoločné podnikanie rozdeliť do dvoch skupín a to

  • - majetok poskytnutý jednotlivými účastníkmi združenia pri vzniku,
  • - majetok nadobudnutý zo spoločných prostriedkov (počas činnosti združenia).


Dva podnikateľské subjekty A a B formou zmluvy o združení sa dohodli podnikať spoločne pri budovaní infraštruktúry. Za tým účelom sa dohodli v zmluve, že všetky náklady a výnosy zo spoločného podnikania budú financované rovnakým dielom. Za správcu združenia bol poverený účastník združenia A, ktorý vedie aj účtovníctvo za združenie.

Po skončení roka účastník združenia A vykázal nasledovné výsledky za združenie:

  • - výnosy 125 000 EUR, z čoho na účastníka B pripadá 62 500 EUR
  • - náklady 100 000 EUR, z čoho na účastníka B pripadá