Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

427 - Jiný výsledek hospodaření minulých let

12.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Účet je určen k účtování rozdílů ze změn účetních metod, části odložené daně podle § 59 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a opravám v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech minulých účetních období, pokud jsou významné. Popis a vysvětlení zaúčtovaných rozdílů musí být uveden v příloze v  účetní závěrce. Současně opraví účetní jednotka v rozvaze sestavené na konci běžného období údaje ve sloupci minulého období.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Režim statutárních fondů, Rozdělení zisku


§ 3, 4 odst. 15, § 7 odst. 4, § 35 ZoÚ, § 15a, § 59 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 003, 015, 018, 019

NÚR, KDP

Rozvaha: Pasiva: A.IV.2. – Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Č. Do Text MD  D Poznámka, tip, doporučení 
Odložená daň 
1.  VZ  Účtování o odložené dani vychází v 1. roce ze všech přechodných rozdílů vzniklých za celou existenci účetní jednotky     
a) část, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím     
  • odložený daňový dluh

 
427  481  ČÚS 018  
  • odložená daňová pohledávka

 
481  427   
b) část, která se vztahuje k běžnému účetnímu období     
  • odložený daňový dluh

 
592,  481   
  • odložená daňová pohledávka

 
481  592,   
Opravy nákladů a výnosů minulých období  
2.  VZ  Výnosová faktura z minulého účetního období, která nebyla zaúčtována     
a) celková částka faktury  311  –   
b) výnosy snížené o daň z příjmů, která byla vypočtena v dodatečném daňovém přiznání  –  427   
c) předpis DPH  –  343   
d) dodatečně vyměřená daň z příjmů  –  341  K dodatečnému zaúčtování nákladů a výnosů minulých účetních období musí sestavit účetní jednotka (poplatník) dodatečné daňové přiznání. O vypočtený závazek z daně z příjmů se sníží účet 427.  
3.  VZ  Dodavatelská faktura na náklady z minulého účetního období, která nebyla zaúčtována     
a) celková částka faktury  –  321   
b) náklady minulého účetního období  427  –   
c) nárok na vrácení DPH  343  –   
d) nárok na vratku daně z příjmů (jednalo se o daňově uznatelné náklady)  341  –   
Zúčtování rozdílů vyplývajících ze změn účetních metod, způsobů odpisovaní, nebo oceňování majetku a vyčíslených při účetní závěrce (účtuje se jako 1. operace nového účetního období) 
4.  VZ  U dlouhodobého majetku     
a) snížení kumulovaných odpisů  07x,
08x  
427   
b) zvýšení kumulovaných odpisů  427  07x,
08x  
 
5.  VZ  U zásob materiálu, zboží a zásob vlastní výroby     
a) zvýšení ocenění  11x,
13x,
12x  
427   
b) snížení ocenění  427  11x,
13x,
121  
 
6.  VZ  Zrušení přecenění na reálnou hodnotu k 1. dni účetního období, ve kterém se účetní jednotka podle § 1e odst. 2 ZoÚ přeřadila do kategorie mikro  427
414  
414
427  
 


Základ daně z příjmů se zvyšuje o částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která zvýšila vlastní kapitál, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno.

O vykázaném zůstatku účtu 427 by měla valná hromada rozhodnout, zda bude převeden na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let nebo 429 Neuhrazená ztráta minulých let, podle charakteru jeho zůstatku.

Vyhláška č. 500/2002 Sb. v § 61 c) stanoví metodu oceňování majetku reálnou hodnotou v případě změny kategorie účetní jednotky. Pokud malá, střední či velká účetní jednotka změní svoji kategorii na kategorii mikro účetní jednotku, pak přestane v souladu s § 27 odst. 7 ZoÚ veškerý majetek podléhající přecenění účtovat a vykazovat v reálné hodnotě, tzn. i majetek nabytý před změnou kategorie účetní jednotky a v souladu s § 25 ZoÚ jej začne oceňovat pořizovacími cenami. Účetní jednotka změní dosavadní účetní metodu zachycení reálné hodnoty. Dopady ze změn účetních metod se zaúčtují prostřednictvím účtu 427. Zůstatek příslušného účtu účtové skupiny 414, prostřednictvím kterého je účtováno o změnách reálných hodnot majetku oceňovaného reálnou hodnotou, vykázaný v položce „A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)”, se zúčtuje souvztažně prostřednictvím účtu 427.

Výše uvedené lze demonstrovat následujícím příkladem:


Účetní jednotka, uplatňující účetní období kalendářní rok, na příslušném účtu 063 – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účtuje o cenných papírech v celkové pořizovací ceně 50 000 Kč. Tyto cenné papíry byly doposud rozvahově přeceněny na reálnou hodnotu, která k 31. 12. 2017 činí 5 000 Kč.

K 1. 1. 2018 účetní jednotka z důvodu změny velikostní kategorie zruší rozvahové přecenění majetku na reálnou hodnotu a zaúčtuje částku ve výši 45 000 Kč na vrub účtu 427 souvztažně ve prospěch 414.

Seznam zkratek dokladů:

VZ  Vnitřní zúčtování