Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

525 - Ostatní sociální pojištění

13.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

525 – Ostatní sociální pojištění

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Na uvedeném účtu se zachycuje placení penzijního připojištění se státním příspěvkem a životní a důchodové připojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, společníky a členy družstev.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.4. ČÚS 019


Výkaz zisku a ztráty: D.2.1. – Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Zúčtování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění a penzijní pojištění u instituce EU, Norska a Islandu (zaměstnanců, společníků a členů družstev):     
a) do limitu u pracovníka  525  379  Od daně z příjmů je u zaměstnance osvobozeno max. 50 000 Kč ročně od 1 zaměstnavatele. U zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad, pokud je to upraveno v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvě.
§ 6 odst. 9 písm. p) ZDP
§ 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 5)  
b) nad limit u pracovníka  528,
427  
379   
2.  BÚ  Zúčtování úhrady pojištění a připojištění  379  221   


Od základu daně ve zdaňovacím období lze (podle § 15 odst. 5 ZDP) odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho:

a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek,

b) penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období, nebo

c) doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek; v případě převodu prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů lze odečíst částku, která se rovná součtu částí měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na část zdaňovacího období a částí měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na navazující část zdaňovacího období, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.

Poplatníci si mohou od základu daně podle§ 15 odst. 6 ZDP za zdaňovací období odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy (za předpokladu, že výplata pojistného plněni je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let) uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti podle podmínek uvedených v § 15 odst. 6 ZDP. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 24 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami (§ 15 odst. 6 ZDP).

Seznam zkratek dokladů:

VZ  Vnitřní zúčtování  
BÚ  Bankovní účet